กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.31 ยินดีต้อนรับ
 


   
       

ข่าวและกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • เอกสาร การอบรม สถานศึกษาสีขาวฯ วันที่ 5 กันยายน 2558 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา **  เอกสาร ประกอบการจัดทำ สถานศึกษาสีขาว  
  ส่ง 7 ก.พ. 2559 23:28 โดย Natthakan Pongjirasak
 • การประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                         วันที่  5  กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ดำเนินการจัดการประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา              ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นวาระของประชชน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลได้กำหนดยุทธศสาตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 มี 8 ยุทธศาสตร์ และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนฯ       
  ส่ง 9 ก.ย. 2558 02:12 โดย Natthakan Pongjirasak
 • การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ           วันที่ 4  กันยายน  2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และคัดเลือกนักเรียนแกนนำ "ค่ายปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ิอให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูแนะแนวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน และเพื่อให้ครูที่มีรูป และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ได้นำมาเสนอวิธีและรูปการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ และเป็นเลิศ  
  ส่ง 7 ก.ย. 2558 00:39 โดย Natthakan Pongjirasak
 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด     เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  31  ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดณ โรงแรมขวัญเรือนรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามบทบาทฯ    
  ส่ง 6 ก.ย. 2558 22:32 โดย Natthakan Pongjirasak
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยี      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโ่ลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558ณ โรงแรมปัญจดารา โดย ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้1. การพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บ 2. การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้บนเว็บ 3. การจัดทำปฏิทินกิจกรรม 4.  การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ฯลฯภาพกิจกรรม                                     
  ส่ง 8 ก.พ. 2558 19:55 โดย Natthakan Pongjirasak
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ข่าว/หนังสือราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิทินกิจกรรม สพม.31