Rekrutacja do projektu

OGŁOSZENIE

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI STUDENTÓW Z KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU DO PROJEKTU

"Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje o wydłużonym okresie rekrutacji studentów z II roku studiów z kierunku: Pielęgniarstwo do udziału w projekcie realizowanym w ramach PO WER 2014 - 2020 "Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 20.11.2019.

Proces rekrutacji zostaje wydłużony i prowadzony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu "Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" w okresie od 06.11.2019 (od godziny 9:00) do dnia 20.11.2019 (do godziny 15.00)

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przedłożenie w okresie trwania procesu rekrutacji prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie według obowiązującego wzoru.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu (Rektorat UPZ, ul. Pereca 2; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres UPZ (ul. Pereca 2; 22-400 Zamość).

W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego drogą pocztową decyduje data wpływu do Uczelni. Formularz, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA STUDENTÓW Z KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU DO PROJEKTU

"Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje, że w okresie od 06.11.2019 do 13.11.2019 prowadzona będzie rekrutacja studentów z II roku studiów z kierunku: Pielęgniarstwo do udziału w projekcie realizowanym w ramach PO WER 2014 - 2020 "Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu oferowane będą następujące formy wsparcia projektowego:

  • Program rozwojowy na kierunku Pielęgniarstwo UPZ obejmujący: stypendia motywacyjne przyznawane na okres II i III roku studiów, wizyty studyjne w podmiotach leczniczych, ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe, szkolenia z zakresu właściwej komunikacji z pacjentem
  • Program rozwojowy absolwenta kierunku Pielęgniarstwo UPZ obejmujący: stypendia szkoleniowe przyznawane na okres 2 lat od momentu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zatrudnienia w krajowym podmiocie leczniczym, 2 letni cykl szkoleń zawodowych z zakresu potrzeb epidemiologiczno - demograficznych

Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu "Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" (regulamin do pobrania poniżej) w okresie od 06.11.2019 (od godziny 9:00) do dnia 13.11.2019 (do godziny 15.00)

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przedłożenie w okresie trwania procesu rekrutacji prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie według obowiązującego wzoru (do pobrania poniżej).

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu (Rektorat UPZ, ul. Pereca 2; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres UPZ Zamość (ul. Pereca 2; 22-400 Zamość).

W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego drogą pocztową decyduje data wpływu do Uczelni. Formularz, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Regulamin Projektu Pielegniarstwo.pdf
Formularz zgłoszeniowy do projektu - Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu 2019.pdf

WYNIKI DODATKOWEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU

10.01.2018

„Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”

Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków w związku z dodatkową rekrutacją o udział w projekcie oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w §12 Regulamin projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” i uwzględniając założenia dotyczące liczebności studentów biorących udział w projekcie, utworzone zostały lity rankingowe do Projektu z II roku studiów (w roku akademickim 2018/2019) na kierunku Pielęgniarstwo (kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku):

I. ZAKTUALIZOWANA OGÓLNA LISTA RANKINGOWA (PO DODATKOWEJ PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ)

W związku z faktem, iż liczba kandydatów do udziału w projekcie po dodatkowej procedurze rekrutacyjnej z II roku studiów na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019 była na poziomie liczebności określonej we wniosku o dofinansowanie projektu „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” nie utworzono listy rezerwowej kandydatów.

II. LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU UPRAWNIONYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO MOTYWACYJNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO (PO DODATKOWEJ PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ)

III. LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU NIE UPRAWNIONYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO MOTYWACYJNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO (PO DODATKOWEJ PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ)

OGŁOSZENIE

DODATKOWA REKRUTACJA STUDENTÓW Z KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU DO PROJEKTU

"Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje, że w okresie od 04.01.2019 do 09.01.2019 prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja studentów z II roku studiów z kierunku: Pielęgniarstwo do udziału w projekcie realizowanym w ramach PO WER 2014 - 2020 "Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach Projektu oferowane będą następujące formy wsparcia projektowego:

  • Program rozwojowy na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu obejmujący: stypendia motywacyjne przyznawane na okres II i III roku studiów, wizyty studyjne w podmiotach leczniczych, ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe, szkolenia z zakresu właściwej komunikacji z pacjentem
  • Program rozwojowy absolwenta kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu obejmujący: stypendia szkoleniowe przyznawane na okres 2 lat od momentu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zatrudnienia w krajowym podmiocie leczniczym, 2 letni cykl szkoleń zawodowych z zakresu potrzeb epidemiologiczno - demograficznych


Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu "Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" (regulamin do pobrania poniżej) w okresie od 04.01.2019 do dnia 09.01.2019 (do godziny 16.00)

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przedłożenie w okresie trwania procesu dodatkowej rekrutacji prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie według obowiązującego wzoru (do pobrania poniżej).


Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu (Rektorat PWSZ Zamość, ul. Pereca 2; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość (ul. Pereca 2; 22-400 Zamość).

W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego drogą pocztową decyduje data wpływu do Uczelni. Formularz, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Regulamin Projektu Pielegniarstwo.pdf
Formularz zgłoszeniowy do projektu - Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu.pdf

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

21.12.2018

„Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”

Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w §12 Regulamin projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” i uwzględniając założenia dotyczące liczebności studentów biorących udział w projekcie, utworzone zostały lity rankingowe do Projektu z II roku studiów (w roku akademickim 2018/2019) na kierunku Pielęgniarstwo (kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku):

I. OGÓLNA LISTA RANKINGOWA

W związku z faktem, iż liczba kandydatów do udziału w projekcie z II roku studiów na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019 była na poziomie liczebności określonej we wniosku o dofinansowanie projektu „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” nie utworzono listy rezerwowej kandydatów.

II. LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU UPRAWNIONYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO MOTYWACYJNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

III. LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU NIE UPRAWNIONYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO MOTYWACYJNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA STUDENTÓW Z KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU DO PROJEKTU

"Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje, że w okresie od 13.12.2018 do 20.12.2018 prowadzona będzie rekrutacja studentów z II roku studiów z kierunku: Pielęgniarstwo do udziału w projekcie realizowanym w ramach PO WER 2014 - 2020 "Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu oferowane będą następujące formy wsparcia projektowego:

  • Program rozwojowy na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu obejmujący: stypendia motywacyjne przyznawane na okres II i III roku studiów, wizyty studyjne w podmiotach leczniczych, ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe, szkolenia z zakresu właściwej komunikacji z pacjentem
  • Program rozwojowy absolwenta kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu obejmujący: stypendia szkoleniowe przyznawane na okres 2 lat od momentu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zatrudnienia w krajowym podmiocie leczniczym, 2 letni cykl szkoleń zawodowych z zakresu potrzeb epidemiologiczno - demograficznych


Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu "Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" (regulamin do pobrania poniżej) w okresie od 13.12.2018 do dnia 20.12.2018 (do godziny 16.00)

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przedłożenie w okresie trwania procesu rekrutacji prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie według obowiązującego wzoru (do pobrania poniżej).


Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu (Rektorat PWSZ Zamość, ul. Pereca 2; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość (ul. Pereca 2; 22-400 Zamość).

W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego drogą pocztową decyduje data wpływu do Uczelni. Formularz, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Regulamin Projektu Pielegniarstwo.pdf
Formularz zgłoszeniowy do projektu - Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu.pdf