"Oddzielnie - a jednak razem"
Projekt ten realizowany był przez Gimnazjum nr 3 w Sieradzu w dniach
22 - 26 września 2008 roku.

     Miał on na celu:

  • zrozumienie tożsamości narodowej krajów biorących udział w projekcie jako punktu wyjścia do życia w jednej wspólnej Europie, uczenie się własnej historii oraz historii kraju - partnera
  • ukazanie znaczenia dialogu międzykulturowego dla lepszego poznania                   i zrozumienia dziedzictwa kulturowego Litwinów i Polaków
  • budowanie szacunku i tolerancji dla różnic kulturowych, eliminacja wzajemnych uprzedzeń
  • zgodne współistnienie oraz porozumienie pomiędzy społecznościami reprezentującymi różne narody i kultury
  • łączenie wysiłków dla budowania wspólnej europejskiej przyszłościJednym z działań podjętych przy realizacji projektu była jego promocja w społeczności lokalnej (plakaty, radiowęzeł, apele szkolne).