Beleid

Doel stichting

De stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp aan oudere burgers wonend in de gemeente Vught of haar rechtsopvolger wanneer zij problemen ondervinden in hun contacten met de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet Langdurige zorg of de Participatiewet (statuten, art. 2, lid 1).

Terugtredende overheid

De gemeente ontwikkelt zich tot de belangrijkste overheidslaag voor de burger, die het geheel of gedeeltelijk van de overheid moet hebben. In steeds grotere mate wordt de burger geacht zelfredzaam te zijn en steeds minder een beroep op hulp of ondersteuning vanuit de overheid - dus ook de gemeente - te doen. Velen slagen daar goed in, maar er zijn situaties in het leven waarin die zelfredzaamheid onder druk staat en mensen voor hun functioneren in de samenleving een beroep moeten doen op hulp en ondersteuning van anderen en in het bijzonder van de gemeente.

Zelfredzaamheid kan niet zonder vangnet

Jarenlang werd in onze verzorgingsstaat hulp op allerlei gebied vanuit de overheid geregeld, maar deze formule is niet langer financieel houdbaar gebleken. Zelfredzaamheid van het individu is het leidend principe geworden. Echter, een democratische samenleving die gebaseerd is op het principe van de zelfredzaamheid kan slechts bestendig functioneren wanneer is voorzien in een vangnet voor degenen die niet aan de eis van zelfredzaamheid kunnen voldoen. Een vangnet bij verminderde zelfredzaamheid moet volgens de overheid in de eerste plaats bestaan uit mensen in de directe omgeving van betrokkene: het informele netwerk, ofwel de mantelzorg. Daarna kan pas een beroep op de lokale overheid worden gedaan die zich richt op de ondersteuning van de eigen mogelijkheden van de burger.

Doelgroep: ouderen

De doelgroep van de Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught is de oudere burger in de gemeente Vught, die om diverse redenen in een kwetsbare situatie verkeert. Vaak is de zelfredzaamheid tijdelijk dan wel langdurig verminderd vanwege gezondheidsproblemen en beperkingen in het dagelijks functioneren. Maar ook veranderingen in de sociale situatie, bijv. het wegvallen van dierbaren, kunnen de zelfredzaamheid bedreigen. Ondersteuning is dan noodzakelijk, zowel vanuit het informele netwerk, maar ook vanuit de gemeente. De ondersteuning moet bestaan uit maatwerk, uitgevoerd dicht bij degenen om wie het gaat. Voor de mensen in een kwetsbare situatie moet de gemeente ondersteuning bieden en daarbij de waarden van de verzorgingsstaat waarmaken, zoals onderlinge solidariteit, zorg, onderwijs, werk, wonen en gelijke kansen.

Wettelijke taak gemeente

De vraag is hoe goed de gemeente in staat is invulling te geven aan haar taak op dit gebied. Volgens gemeenten krijgen ze te weinig geld van het rijk voor de ondersteuning van de burgers met verminderde zelfredzaamheid. En dus wordt er bezuinigd. Uit voorzorg zijn gemeentes in 2014 zelf al begonnen met bezuinigen. Ook de gemeente Vught heeft de zorgbehoefte van de senioren die in 2014 hulp en ondersteuning ontvingen in kaart gebracht en in veel gevallen het aantal uren toegewezen hulp verlaagd. Vanuit deze situatie wordt in 2015 opnieuw een beoordeling uitgevoerd in het kader van de nieuwe wetgeving. De wettelijke regeling is overigens, dat bestaande hulp en zorg die mensen per 1 januari 2015 ontvangen niet onmiddellijk kan worden gekort; de toegekende zorg wordt gehandhaafd tot een beoordelingsmoment in 2015 of later.

Rol stichting Ombudsman

De Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught ziet er nauwlettend op toe dat de wetgeving in de praktijk nageleefd wordt en de procedures adequaat worden toegepast. De burgers hebben recht op een zorgvuldige beoordeling van de zorgbehoefte in het perspectief van meer eigen inbreng van de burger zelf en diens omgeving. De situatie na 1 januari 2015 is nieuw en er is nog weinig tot geen ervaring met de toepassing van de nieuwe regelgeving. Er kan dus gemakkelijk wat mis gaan. De vraag is hoezeer dit een soort onvermijdelijke overgangsproblematiek is en hoezeer bij de gemeentelijke politiek de wil ontbreekt om de principes van de democratische rechtsstaat – een vangnet voor de niet-zelfredzamen – serieus te nemen. De Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught in het algemeen en de door haar aangestelde maar onafhankelijk functionerende Ombudsman in het bijzonder hebben oog voor beide invalshoeken. De komende tijd is het zaak gaandeweg te verkennen waarop de nadruk zal komen te liggen. Voorlopig op de problemen die al ontstaan zijn door de wijze waarop de gemeente de nieuwe wet- en regelgeving toepast. Hopelijk is dit een zeer kortstondige problematiek, en kunnen stichting en de Ombudsman zich gaan richten op het bewaken van een zorgvuldige inrichting van procedures en van een zorgvuldige afweging in de besluitvorming.

Beleidsplan 2019-2020

In het Beleidsplan 2019-2020 wordt de doelstelling van de stichting toegelicht met een accent op de maatschappelijke meerwaarde van de ombudsman voor senioren in Vught. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze Ombudsman en bestuur van de Stichting die doelstelling voor de periode 2019-2020 invulling willen geven. Dat mondt uit in het aangeven welke werkzaamheden in dat kader de komende jaren aan de orde zijn.