Actualiteit‎ > ‎

Koninklijke onderscheiding voor Jozef Kok, adviseur SOOV

Geplaatst 26 apr. 2017 13:19 door Redactie SOOV   [ 2 mei 2017 15:27 bijgewerkt ]
T
ijdens de jaarlijkse Lintjesregen 2017 is de heer Jozef Kok, adviseur van de SOOV, door de burgemeester van Vught gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
De heer Kok is gedurende zijn leven maatschappelijk – zowel landelijk als lokaal – zeer actief geweest. Op het gebied van het onderwijs heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan hernieuwing en kwaliteitsverbetering binnen het primaire onderwijs. Daarnaast is hij tot op de dag van vandaag betrokken bij allerlei projecten en organisaties die zich bezighouden met sociaal maatschappelijke vraagstukken die op de een of andere wijze te maken hebben met kwaliteitszorg binnen het onderwijs, politieke sturing, armoedevraagstukken, belangen van ouderen, en perspectief geven aan jeugd. 

Jozef Kok was begin 2014, tot en met de formele oprichting in december 2014 actief betrokken bij de oprichting van de stichting Ombudsman voor Ouderen te Vught (SOOV). Sindsdien is hij als adviseur van het bestuur een onmisbare schakel geweest om het doel van de stichting 'het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet' te realiseren.

  

De heer drs. J.J.M. Kok ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
 - Voorzitter van de Stichting Leijstroom. Het betreft een overkoepelende organisatie van negen basisscholen in Vught en Heusden. Hij hield zich o.a. bezig met het invoeren van professioneel en bovenschools management van RK- en PC-onderwijs in Vught en ’s-Hertogenbosch en was medeverantwoordelijk voor de samenvoeging en bundeling van RK- en PC-onderwijs in de regio Vught. Daarnaast was hij landelijk projectleider van het Samenwerkingsverband Weer Samen naar School; hierbij ijverde hij voor thuisnabij onderwijs voor alle kinderen.
- Voorzitter van de Adviesraad Kwaliteit en Innovatie van de PO Raad i.o;
- Actief lid en voorzitter (2008-2014) van het CDA, afdeling Vught-Cromvoirt. Decorandus heeft zich beziggehouden met het opstellen van de leergang voor politiek leider binnen het CDA op lokaal niveau en het samenstellen en uitvoeren van een masterclass voor jong politiek talent. Daarnaast was hij lid van de programmacommissie, die het verkiezingsprogramma heeft geschreven;
- Lid van de Adviesraad Kindcentra 2020. Kindcentra 2020 zijn integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar waar intensief wordt samengewerkt met jeugdzorg en welzijn. De adviesraad trad op als klankbord voor het programma;
- Lid, vicevoorzitter (2008-2012, 2013-2015) en voorzitter (2015-heden) van de raad van toezicht van de Hogeschool interconfessionele Pabo Amsterdam/Alkmaar;
- Lid van de werkgroep Armoede en Ouderenproblematiek van de Stichting Welzijn Vught. De heer Kok heeft onderzoek verricht en twee keer gepubliceerd over armoede en ouderenproblematiek in Vught; 
- Lid van de raad van advies van het Maurickcollege te Vught en tevens lid van de Verenigingsraad Ons Middelbaar Onderwijs;
- Lid van de raad van toezicht van de stichting Conexus te Nijmegen. Onder deze stichting vallen dertig scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Nijmegen en omgeving;
- Penningmeester van de stichting Het Goudhaantje te Vught. De doelstelling van de stichting is het steunen van projecten en activiteiten en het verstrekken van uitkeringen aan instellingen met een Anbi-status op het gebied van kunst, folklore, natuur, sport, cultuur ten behoeve van de jeugd in Vught;
- Bestuurslid van de stichting Nederlands Instituur voor Onderwijs- en Opvoedingszaken, initiator van hetkind. De stichting NIVOZ biedt een op verdieping gericht, wetenschappelijk georiënteerd forum. Het staat in het teken van het ontwikkelen van een onderwijspraktijk, die de ontplooiing van de leerling in brede zin als opdracht heeft. Hetkind is een online en offline platform waar mensen uit het onderwijs en betrokkenen in gesprek kunnen gaan over de onderwijspraktijk;
- Voorzitter van het visitatiepanel Netherlands Quality Agency in het HBO-kunstonderwijs. De visitatie betreft de beoordeling van de bestaande HBO-Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs van de Academie voor Pedagogisch Onderwijs te Breda van Avans Hogeschool;
- Vrijwilliger bij de Stichting Ombudsman voor Ouderen te Vught. Decorandus is cliëntondersteuner;
- Bestuurslid en medeoprichter van de Stichting Seniorenbus Vught. De heer Kok beheert de portefeuille communicatie; hij houdt zich bezig met de redactie van nieuwsbrieven, folders en de website;
- Intendant Project Wetenschap en Technologie Pabo’s van de Vereniging van Hogescholen.