Actualiteit‎ > ‎

Deelnemen met dementie in Vught

Geplaatst 25 apr. 2017 02:29 door Redactie SOOV   [ 25 apr. 2017 02:30 bijgewerkt ]
Laura Platter heeft haar studie (Toegepaste Gerontologie Fontys Hogeschool) afgesloten met een kwalitatief onderzoek naar de behoeften aan maatschappelijke participatie volgens de mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers in de gemeente Vught. Zij heeft haar onderzoek kunnen verrichten als stagiaire bij de Stichting Ouderen Samen Vught. Opdrachtgever van dit afstudeeronderzoek was de Stichting Ouderen Samen. Zij werd begeleid door Prof. M.J.M. Kardol van de stichting Vughterstede. 

Korte samenvatting van het onderzoek

Probleemsituatie en doelstelling 
Mensen met dementie wonen steeds langer thuis om de zorgkosten te drukken. Gemeenten zijn verantwoordelijk om kwetsbare burgers zo goed mogelijk te ondersteunen in het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij. In gemeente Vught zijn in 2016 500 mensen met dementie. Dit aantal zal verdubbelen.

De gemeente Vught wil daarom dementievriendelijk worden. In 2014 heeft de gemeente een quickscan laten verrichten om te onderzoeken welke stappen nog ondernomen moeten worden om te komen tot een dementievriendelijke samenleving. Een aanbeveling was dat meer onderzoek verricht moest worden naar de behoeften die mensen met dementie hebben over participatie. De stichting Ouderen Samen heeft daarom een onderzoek uitgezet om achter die behoeften te komen. De wens was om mensen met lichte dementie te selecteren als doelgroep. De doelstelling was om van september 2016 tot en met 15 maart 2017 kennis te vergaren over de behoeften van mensen met lichte dementie die zelfstandig wonen in gemeente Vught, volgens de mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers, en aanbevelingen te geven om aan te sluiten op deze behoeften.

Onderzoeksvraag en methode 
De bij deze doelstelling passende onderzoeksvraag is: hoe kunnen de gemeente Vught en Vughtse organisaties aansluiten bij de behoeften van zelfstandig wonende mensen met lichte dementie in Vught om te participeren in de samenleving? Om hier antwoord op te geven is een kwalitatief onderzoek verricht. Onder de mensen met lichte dementie zijn open interviews gehouden vanuit de reminiscentie methode. Bij de mantelzorgers zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen. Bijna alle interviews zijn opgenomen op de recorder en vervolgens volledig uitgetypt. Op deze transcripties zijn vervolgens open-, axiale- en selectieve coderingen uitgevoerd. De gevonden thema’s en subthema’s zijn besproken bij het resultatenhoofdstuk.

Resultaten en conclusie 
Uit de resultaten is gebleken dat mensen met lichte dementie een maatschappelijk actief verleden hebben. Nu participeren ze minder en het sociale netwerk is kleiner geworden. De kwaliteit van het netwerk wordt als goed beschreven. De helft van de personen met lichte dementie neemt deel aan een dagbesteding en bijna alle respondenten met lichte dementie ondernemen veel activiteiten samen met de mantelzorger. Dit wordt bevestigd door de mantelzorgers. De beïnvloedende factoren die het meest worden genoemd zijn de houding van anderen in de omgeving, de zorg om het belasten van de mantelzorger, de afwezigheid van geschikt vervoer en onvolledige informatie over aanwezige activiteiten en het toekomstbeeld. De grootste behoeften zijn het opdoen van sociale contacten, betere informatie, het ontvangen van de juiste begeleiding, meer mogelijkheden tot verplaatsen en bewegen en het deelnemen aan de dagbesteding.

Om aan te kunnen sluiten op de behoeften, dienen gemeente Vught en Vughtse organisaties de Vughtse bewoners bewuster te maken van mensen met dementie en het taboe te doorbreken. Mogelijkheden bieden aan mensen met lichte dementie om hun mobiliteit en zelfstandigheid te verbeteren, vrijwilligerswerk te faciliteren en vervoersmogelijkheden voor lange afstanden te realiseren zijn manieren waarop aangesloten kan worden op de behoeften van mensen met lichte dementie. Ten slotte dient men tegemoet te komen aan de wens voor betere informatie over activiteiten en het toekomstbeeld. Hiermee voelt de persoon met lichte dementie zich ondersteund, wordt deze in de eigen kracht gezet en kan men deelnemen aan de maatschappij als een volwaardig lid. Hiermee kan de gemeente Vught een stap dichterbij komen tot het ontwikkelen van een dementievriendelijke samenleving.

Discussie 
De kracht van dit onderzoek is dat uit is gegaan van de behoeften die mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers zelf aangeven. Een sterk punt van dit onderzoek is dat zowel de topiclijst, als de vragenlijst, aan verschillende partijen vooraf is getoetst. Zowel een member check, als peer review, is toegepast om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen. De representativiteit van dit onderzoek kan in twijfel getrokken worden omdat het aantal respondenten klein is en de werving via verschillende organisaties is verlopen.

Aanbevelingen 
1. Organiseer een informatiemarkt in de week van de dementie om betere
informatievoorziening te realiseren 
2. Stel een informatiegids samen over het
toekomstbeeld en de aanwezige activiteiten 
3. Breid ‘Kennis met Koffie’ uit en maak hiervoor meer reclame 
4. Start een cursus ‘Zelfstandigheid en mobiliteit’ 
5. Evalueer de bestaande vervoersvoorzieningen 
6. Start een DemenTalent-project 
7. Creëer een film over Vughtse mensen met dementie. 
8. Start een poster actie starten om het taboe te doorbreken. 
9. Inventariseer de omgang van professionals met mensen met (lichte)
dementie.

Ċ
Redactie SOOV,
25 apr. 2017 02:29