Actualiteit


Mantelzorger met vragen kan terecht bij Wegwijs+

Geplaatst 28 aug. 2017 05:14 door Redactie SOOV   [ 28 aug. 2017 05:15 bijgewerkt ]

Een mantelzorger zit soms met zeer urgente vragen en kan zijn verhaal niet bij een ieder kwijt. Men heeft vragen, maar weet niet goed aan wie de vragen gesteld moeten stellen. Of er is sprake van een situatie waarbij hulp of ondersteuning nodig is. Dan kan men altijd terecht bij Wegwijs+, een onder auspiciën van de gemeente Vught functionerende welzijnsorganisatie.
Een van de mantelzorgconsulenten van Wegwijs+ zal contact opnemen met de mantelzorger en gaat met deze in gesprek om met elkaar te bezien welke oplossingen mogelijk zijn.
 
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Vught - Wegwijs+ 

Nieuwe normen PGB voor huishoudelijke hulp

Geplaatst 5 jul. 2017 13:59 door Redactie SOOV

Het college van burgemeester en wethouders van Vught heeft op 23 juni 2017 het nieuwe normenkader Persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp vastgesteld. De basis van het eerdere Vughtse normeringskader was verouderd. Het was nog gebaseerd op onderzoek van 2013. Het normenkader is de basis voor de berekening van de hoogte van een Pgb voor huishoudelijke hulp voor inwoners. Het nieuwe Pgb-normenkader heeft voor de meeste cliënten geen gevolgen. Het aantal uren per week zal in de nieuwe situatie hetzelfde zijn. Alleen meerpersoonshuishoudens met een Pgb voor huishoudelijke hulp gaan er in de nieuwe situatie iets op vooruit. Het nieuwe normenkader gaat 1 juli 2017 in.


Welzijn Vught zoekt vrijwilligers om dementerende ouderen te helpen

Geplaatst 20 jun. 2017 13:51 door Redactie SOOV   [ 20 jun. 2017 13:52 bijgewerkt ]

Welzijn Vught zoekt, in samenwerking met Vughterstede, vrijwilligers voor mensen met beginnende dementie. Doel is om dementerende ouderen te helpen met de administratie, een stukje te wandelen of gewoon samen een kopje koffie te drinken. Als voorbereiding op dit vrijwilligerswerk wordt een korte training aangeboden. Daarnaast bieden Welzijn Vught en Vughterstede een goede begeleiding. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze over veel geduld beschikken en een flexibele instelling hebben. Belangrijk is om goed te kunnen inspelen op steeds wisselende behoeften van de dementerende(n), om hen te helpen in het dagelijkse leven ‘de weg te blijven vinden’ en om in verbinding te blijven met hun omgeving. Dit alles gebeurt in aanvulling op de aanwezige zorgprofessional.

Neem voor meer informatie contact op met Yvonne Kolmans van Welzijn Vught: y.kolmans@divers.nl, 06- 46752773 of Annemarie van Hoof van Vughterstede: a.vanhoof@vughterstede.nl, 073-6581199

Bron: Website AvuloFM Vught

Sociale kaart Vught

Geplaatst 7 mei 2017 04:22 door Redactie SOOV   [ 7 mei 2017 04:30 bijgewerkt ]

Op de 'sociale kaart' van de gemeente Vught kan men de mogelijkheden zien die er in Vught en Cromvoirt zijn voor sociale activiteiten en ondersteuning. Deze mogelijkheden zijn voor iedereen toegankelijk. Antwoorden worden gegeven op vragen over onder meer zelfstandig wonen, geldzaken, werk, gezin en gezondheid. 
De gemeente Vught hoopt hiermee maatwerk oplossingen aan te dragen, oplossingen die laagdrempelig en in eigen omgeving te vinden zijn. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de gemeente Vught: Sociale Kaart Vught

Koninklijke onderscheiding voor Jozef Kok, adviseur SOOV

Geplaatst 26 apr. 2017 13:19 door Redactie SOOV   [ 2 mei 2017 15:27 bijgewerkt ]

T
ijdens de jaarlijkse Lintjesregen 2017 is de heer Jozef Kok, adviseur van de SOOV, door de burgemeester van Vught gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
De heer Kok is gedurende zijn leven maatschappelijk – zowel landelijk als lokaal – zeer actief geweest. Op het gebied van het onderwijs heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan hernieuwing en kwaliteitsverbetering binnen het primaire onderwijs. Daarnaast is hij tot op de dag van vandaag betrokken bij allerlei projecten en organisaties die zich bezighouden met sociaal maatschappelijke vraagstukken die op de een of andere wijze te maken hebben met kwaliteitszorg binnen het onderwijs, politieke sturing, armoedevraagstukken, belangen van ouderen, en perspectief geven aan jeugd. 

Jozef Kok was begin 2014, tot en met de formele oprichting in december 2014 actief betrokken bij de oprichting van de stichting Ombudsman voor Ouderen te Vught (SOOV). Sindsdien is hij als adviseur van het bestuur een onmisbare schakel geweest om het doel van de stichting 'het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet' te realiseren.

  

De heer drs. J.J.M. Kok ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
 - Voorzitter van de Stichting Leijstroom. Het betreft een overkoepelende organisatie van negen basisscholen in Vught en Heusden. Hij hield zich o.a. bezig met het invoeren van professioneel en bovenschools management van RK- en PC-onderwijs in Vught en ’s-Hertogenbosch en was medeverantwoordelijk voor de samenvoeging en bundeling van RK- en PC-onderwijs in de regio Vught. Daarnaast was hij landelijk projectleider van het Samenwerkingsverband Weer Samen naar School; hierbij ijverde hij voor thuisnabij onderwijs voor alle kinderen.
- Voorzitter van de Adviesraad Kwaliteit en Innovatie van de PO Raad i.o;
- Actief lid en voorzitter (2008-2014) van het CDA, afdeling Vught-Cromvoirt. Decorandus heeft zich beziggehouden met het opstellen van de leergang voor politiek leider binnen het CDA op lokaal niveau en het samenstellen en uitvoeren van een masterclass voor jong politiek talent. Daarnaast was hij lid van de programmacommissie, die het verkiezingsprogramma heeft geschreven;
- Lid van de Adviesraad Kindcentra 2020. Kindcentra 2020 zijn integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar waar intensief wordt samengewerkt met jeugdzorg en welzijn. De adviesraad trad op als klankbord voor het programma;
- Lid, vicevoorzitter (2008-2012, 2013-2015) en voorzitter (2015-heden) van de raad van toezicht van de Hogeschool interconfessionele Pabo Amsterdam/Alkmaar;
- Lid van de werkgroep Armoede en Ouderenproblematiek van de Stichting Welzijn Vught. De heer Kok heeft onderzoek verricht en twee keer gepubliceerd over armoede en ouderenproblematiek in Vught; 
- Lid van de raad van advies van het Maurickcollege te Vught en tevens lid van de Verenigingsraad Ons Middelbaar Onderwijs;
- Lid van de raad van toezicht van de stichting Conexus te Nijmegen. Onder deze stichting vallen dertig scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Nijmegen en omgeving;
- Penningmeester van de stichting Het Goudhaantje te Vught. De doelstelling van de stichting is het steunen van projecten en activiteiten en het verstrekken van uitkeringen aan instellingen met een Anbi-status op het gebied van kunst, folklore, natuur, sport, cultuur ten behoeve van de jeugd in Vught;
- Bestuurslid van de stichting Nederlands Instituur voor Onderwijs- en Opvoedingszaken, initiator van hetkind. De stichting NIVOZ biedt een op verdieping gericht, wetenschappelijk georiënteerd forum. Het staat in het teken van het ontwikkelen van een onderwijspraktijk, die de ontplooiing van de leerling in brede zin als opdracht heeft. Hetkind is een online en offline platform waar mensen uit het onderwijs en betrokkenen in gesprek kunnen gaan over de onderwijspraktijk;
- Voorzitter van het visitatiepanel Netherlands Quality Agency in het HBO-kunstonderwijs. De visitatie betreft de beoordeling van de bestaande HBO-Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs van de Academie voor Pedagogisch Onderwijs te Breda van Avans Hogeschool;
- Vrijwilliger bij de Stichting Ombudsman voor Ouderen te Vught. Decorandus is cliëntondersteuner;
- Bestuurslid en medeoprichter van de Stichting Seniorenbus Vught. De heer Kok beheert de portefeuille communicatie; hij houdt zich bezig met de redactie van nieuwsbrieven, folders en de website;
- Intendant Project Wetenschap en Technologie Pabo’s van de Vereniging van Hogescholen.

Deelnemen met dementie in Vught

Geplaatst 25 apr. 2017 02:29 door Redactie SOOV   [ 25 apr. 2017 02:30 bijgewerkt ]

Laura Platter heeft haar studie (Toegepaste Gerontologie Fontys Hogeschool) afgesloten met een kwalitatief onderzoek naar de behoeften aan maatschappelijke participatie volgens de mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers in de gemeente Vught. Zij heeft haar onderzoek kunnen verrichten als stagiaire bij de Stichting Ouderen Samen Vught. Opdrachtgever van dit afstudeeronderzoek was de Stichting Ouderen Samen. Zij werd begeleid door Prof. M.J.M. Kardol van de stichting Vughterstede. 

Korte samenvatting van het onderzoek

Probleemsituatie en doelstelling 
Mensen met dementie wonen steeds langer thuis om de zorgkosten te drukken. Gemeenten zijn verantwoordelijk om kwetsbare burgers zo goed mogelijk te ondersteunen in het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij. In gemeente Vught zijn in 2016 500 mensen met dementie. Dit aantal zal verdubbelen.

De gemeente Vught wil daarom dementievriendelijk worden. In 2014 heeft de gemeente een quickscan laten verrichten om te onderzoeken welke stappen nog ondernomen moeten worden om te komen tot een dementievriendelijke samenleving. Een aanbeveling was dat meer onderzoek verricht moest worden naar de behoeften die mensen met dementie hebben over participatie. De stichting Ouderen Samen heeft daarom een onderzoek uitgezet om achter die behoeften te komen. De wens was om mensen met lichte dementie te selecteren als doelgroep. De doelstelling was om van september 2016 tot en met 15 maart 2017 kennis te vergaren over de behoeften van mensen met lichte dementie die zelfstandig wonen in gemeente Vught, volgens de mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers, en aanbevelingen te geven om aan te sluiten op deze behoeften.

Onderzoeksvraag en methode 
De bij deze doelstelling passende onderzoeksvraag is: hoe kunnen de gemeente Vught en Vughtse organisaties aansluiten bij de behoeften van zelfstandig wonende mensen met lichte dementie in Vught om te participeren in de samenleving? Om hier antwoord op te geven is een kwalitatief onderzoek verricht. Onder de mensen met lichte dementie zijn open interviews gehouden vanuit de reminiscentie methode. Bij de mantelzorgers zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen. Bijna alle interviews zijn opgenomen op de recorder en vervolgens volledig uitgetypt. Op deze transcripties zijn vervolgens open-, axiale- en selectieve coderingen uitgevoerd. De gevonden thema’s en subthema’s zijn besproken bij het resultatenhoofdstuk.

Resultaten en conclusie 
Uit de resultaten is gebleken dat mensen met lichte dementie een maatschappelijk actief verleden hebben. Nu participeren ze minder en het sociale netwerk is kleiner geworden. De kwaliteit van het netwerk wordt als goed beschreven. De helft van de personen met lichte dementie neemt deel aan een dagbesteding en bijna alle respondenten met lichte dementie ondernemen veel activiteiten samen met de mantelzorger. Dit wordt bevestigd door de mantelzorgers. De beïnvloedende factoren die het meest worden genoemd zijn de houding van anderen in de omgeving, de zorg om het belasten van de mantelzorger, de afwezigheid van geschikt vervoer en onvolledige informatie over aanwezige activiteiten en het toekomstbeeld. De grootste behoeften zijn het opdoen van sociale contacten, betere informatie, het ontvangen van de juiste begeleiding, meer mogelijkheden tot verplaatsen en bewegen en het deelnemen aan de dagbesteding.

Om aan te kunnen sluiten op de behoeften, dienen gemeente Vught en Vughtse organisaties de Vughtse bewoners bewuster te maken van mensen met dementie en het taboe te doorbreken. Mogelijkheden bieden aan mensen met lichte dementie om hun mobiliteit en zelfstandigheid te verbeteren, vrijwilligerswerk te faciliteren en vervoersmogelijkheden voor lange afstanden te realiseren zijn manieren waarop aangesloten kan worden op de behoeften van mensen met lichte dementie. Ten slotte dient men tegemoet te komen aan de wens voor betere informatie over activiteiten en het toekomstbeeld. Hiermee voelt de persoon met lichte dementie zich ondersteund, wordt deze in de eigen kracht gezet en kan men deelnemen aan de maatschappij als een volwaardig lid. Hiermee kan de gemeente Vught een stap dichterbij komen tot het ontwikkelen van een dementievriendelijke samenleving.

Discussie 
De kracht van dit onderzoek is dat uit is gegaan van de behoeften die mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers zelf aangeven. Een sterk punt van dit onderzoek is dat zowel de topiclijst, als de vragenlijst, aan verschillende partijen vooraf is getoetst. Zowel een member check, als peer review, is toegepast om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen. De representativiteit van dit onderzoek kan in twijfel getrokken worden omdat het aantal respondenten klein is en de werving via verschillende organisaties is verlopen.

Aanbevelingen 
1. Organiseer een informatiemarkt in de week van de dementie om betere
informatievoorziening te realiseren 
2. Stel een informatiegids samen over het
toekomstbeeld en de aanwezige activiteiten 
3. Breid ‘Kennis met Koffie’ uit en maak hiervoor meer reclame 
4. Start een cursus ‘Zelfstandigheid en mobiliteit’ 
5. Evalueer de bestaande vervoersvoorzieningen 
6. Start een DemenTalent-project 
7. Creëer een film over Vughtse mensen met dementie. 
8. Start een poster actie starten om het taboe te doorbreken. 
9. Inventariseer de omgang van professionals met mensen met (lichte)
dementie.

Follow-up behoefteonderzoek ouderen Vught en Cromvoirt

Geplaatst 13 apr. 2017 02:40 door Redactie SOOV   [ 13 apr. 2017 03:09 bijgewerkt ]

In 2016 heeft de gemeente Vught aan prof. dr. T. Kardol de opdracht verleend tot het uitvoeren van een behoefteonderzoek onder ouderen. Ouderen Samen heeft in maart 2017 de uitkomsten van het onderzoek tijdens een viertal bijeenkomsten besproken met 60-plussers in Vught en Cromvoirt. Naast een presentatie van het onderzoek door de heer Kardol konden de aanwezigen aangeven of zij zich herkenden in de uitkomsten van het onderzoek en wat zij eventueel nog misten. Daarnaast hebben de senioren aangeven wat zij zelf kunnen en willen aanpakken en hebben zij suggesties gedaan wat organisaties kunnen doen.
 
De resultaten en uitkomsten van de vier bijeenkomsten zijn verwoord in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak is toegezonden aan organisaties die belangrijk zijn voor ouderen en aan het college van burgemeester en wethouders van Vught.
 
De resultaten en aanbevelingen van het behoefteonderzoek maar ook het Plan van Aanpak wordt gebruikt als input in het kader van de herijking van het Zilveren Krachtbeleid. Ook gaat Ouderen Samen er zelf mee aan de slag. 

Rapportage Sociaal Domein 2016

Geplaatst 11 apr. 2017 06:43 door Redactie SOOV

Het college van B&W van de gemeente Vught heeft de "Rapportage Sociaal Domein 2016" gepubliceerd. Deze rapportage komt voort uit een door wethouder Saskia Heijboer gedane toezegging om de gemeenteraad van Vught periodiek te informeren over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein van Vught. 

Over deze rapportage zegt het college het volgende: 
"We hebben er veel taken en verantwoordelijkheden bij gekregen als gemeente. Om die taken goed op te kunnen pakken kozen we vanaf 2015 voor een breed team Wegwijs+. De start van Wegwijs+ twee jaar geleden was in het begin wat onwennig en ongemakkelijk. Een nieuw team met medewerkers met verschillende achtergronden en taken. Hulpverleners en ambtenaren, hoe werken we vanuit dat ene team goed samen? Die oorspronkelijke onwennigheid is al snel omgeslagen in enthousiasme. De meerwaarde van de brede dienstverlening van Wegwijs+ en de samenwerking binnen Vught is inmiddels een vanzelfsprekendheid. Andere gemeenten zijn geïnteresseerd hoe wij het sociaal domein zo breed hebben 'neergezet'. De korte lijnen werken, we schakelen snel en zijn goed op weg om met name preventief te werken."


Gezocht: leden voor de 'Adviesraad Sociaal Domein' te Vught

Geplaatst 11 apr. 2017 04:50 door Redactie SOOV

Voor de Adviesraad Sociaal Domein te Vught worden leden gezocht. 
De adviesraad voor het Sociaal Domein in de gemeente Vught adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die over samenleven in Vught gaan. Focus ligt op de lokale invulling van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De Adviesraad bestaat uit 10 leden.

Ieder lid van de adviesraad draagt vanuit de eigen achtergrond bij aan het opstellen van adviezen aan de gemeente
Ieder lid neemt deel aan de vergaderingen van de adviesraad en onderhoudt contacten met burgers die gebruik maken van de diensten van de gemeente op het sociaal domein.
In het verlengde van de bijeenkomsten van de adviesraad (zo’n 10 keer per jaar) nemen leden van de adviesraad deel aan thema-werkgroepen, houden overleg met organisaties en verenigingen, en wonen informatiebijeenkomsten (lokaal, regionaal, landelijk) bij. 

Nadere informatie over de adviesraad is te vinden op de website van de gemeente Vught. 
Contact met de adviesraad kan via e-mail: wmo.adviesraad.vught@gmail.com

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning

Geplaatst 3 apr. 2017 06:10 door Redactie SOOV

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV, CAK, Stichting Opvoeden en SVB.
Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kan men terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.

Voor wie is Regelhulp?
Regelhulp richt zich op cliënten en mensen in hun omgeving (mantelzorgers, familieleden enzovoort), en op ouders/verzorgers van kinderen tot ongeveer 18 jaar. Informatie over kinderen en jongeren is niet rechtstreeks aan kinderen of jongeren gericht, maar aan hun ouders of verzorgers

Geeft Regelhulp ook informatie over ziekten en handicaps?
Regelhulp richt zich onder meer op de gevolgen van een chronische ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Daarbij gaat Regelhulp niet uit van bepaalde aandoeningen, zoals artrose, diabetes, reuma of kanker, maar van de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld problemen met lopen, zien of het uithoudingsvermogen. Regelhulp geeft geen medische informatie, daarvoor kan men terecht bij (huis)arts of op www.thuisarts.nl.

Regelhulp en Wmo
Bij regelhulp is ook uitgebreid informatie te vinden over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het betreft toelichting over procedures en het benoemen van voorbeelden van maatwerkvoorzieningen. Zie: Regelhulp - Wmo 

Meer informatie over de werking van Regelhulp is te vinden op https://www.regelhulp.nl 

Bron: Regelhulp

1-10 of 39