Actualiteit


Wmo krijgt één abonnementstarief

Geplaatst 7 jun. 2018 02:38 door Redactie SOOV

Iedereen gaat vanaf volgend jaar hetzelfde bedrag betalen voor de Wmo. De ondersteuning kost dan 17,50 euro per vier weken voor iedereen, ongeacht het inkomen of gebruik. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz verlaagd van 8 procent naar 4 procent.
Het kabinet wil met deze maatregelen zorg en ondersteuning betaalbaar houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de Wmo en de Wlz. Dat schrijft VWS-minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Zie voor meer informatie (bron): Zorgvisie

Advies over keukentafelgesprekken

Geplaatst 30 apr. 2018 08:51 door Redactie SOOV   [ 30 apr. 2018 09:03 bijgewerkt ]

Op basis van signalen van onafhankelijke cliëntondersteuners van KBO Vught en van Ouderen Samen, heeft de Adviesraad Sociaal Domein Vught  onderzoek gedaan naar de mate waarin ouderen die een beroep doen op de WMO, gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Hieruit blijkt dat in de eerste 4 maanden van dit jaar slechts twee keer gebruik is gemaakt van deze cliëntondersteuning. En in beide gevallen heeft de gemeente cliënten bij het maken van een afspraak voor een keukentafelgesprek niet geattendeerd op deze mogelijkheid. In beide gevallen is het een Vrijwillige Ouderen Adviseur geweest die hen hierop heeft gewezen. Dit is bevestigd in gesprekken met de besturen van beide ouderenorganisaties.

In zijn brief van 24 april j.l. geeft de Adviesraad Sociaal Domein Vught ongevraagd advies aan het college van B&W van de gemeente Vught over het bevorderen van de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning bij de keukentafelgesprekken die burgers van Vught voeren met klantmanagers van Wegwijs+, nadat zij een melding hebben gedaan waarin ze een beroep doen op de WMO.

Jaarverslagen SOOV 2017 beschikbaar

Geplaatst 16 mrt. 2018 10:22 door Redactie SOOV   [ 16 mrt. 2018 10:34 bijgewerkt ]

Het Jaarverslag 2017 van de stichting en het Jaarverslag 2017 van de Ombudsman zijn beschikbaar.  

SCP: Wmo lastig in praktijk te brengen

Geplaatst 1 feb. 2018 02:28 door Redactie SOOV   [ 1 feb. 2018 03:57 bijgewerkt ]

Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau is het rapport verschenen: "De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg"

De uitgangspunten van de Wmo 2015 worden breed gedragen onder de betrokken partijen, maar bij de uitwerking in de praktijk loopt men tegen inhoudelijke problemen aan. Na de eerste twee jaren, waarin gemeenten druk bezig waren met het oppakken van hun nieuwe taken, komt nu langzamerhand ruimte voor vernieuwing. Veel gemeenten brachten veranderingen aan in de toegang tot Wmo-ondersteuning. Voor inwoners en professionals is niet altijd duidelijk waar zij terecht kunnen met een hulpvraag. Onder de Wmo 2015 lijkt de samenwerking tussen diverse partijen toegenomen. Die samenwerking verloopt echter nog niet altijd soepel, zeker tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Het zicht op de resultaten van de Wmo 2015 is (nog) beperkt.
Het SCP heeft ruim honderd gesprekken gevoerd over de Wmo 2015 met betrokkenen in 6 gemeenten en daarnaast een landelijke enquête onder gemeenten gehouden. In de publicatie De Wmo 2015 in praktijk doen wij hiervan verslag.

Uitgangspunten Wmo 2015 breed gedragen; soms lastig in praktijk te brengen
De uitgangspunten van de Wmo 2015 – zelfredzaamheid, participatie, brede benadering van hulpvragen, maatwerk, lichtere vormen van ondersteuning – worden breed gedragen door uitvoerenden. In de praktijk zijn beleidsmedewerkers, Wmo-consulenten en aanbieders echter nog vaak zoekende hoe zij deze punten kunnen uitwerken en worden enkele knelpunten ervaren. Zo vindt men het begrip zelfredzaamheid moeilijk toepasbaar op bepaalde groepen (bijvoorbeeld mensen met GGz-problematiek of dementie). Ook ziet men grenzen aan de mogelijkheden om een beroep te doen op het sociale netwerk van hulpbehoevenden (bijvoorbeeld door vraagverlegenheid van inwoners en overbelasting van mantelzorgers). En het blijkt moeilijk om geschikte vrijwilligers te vinden en om lichtere vormen van ondersteuning in te zetten (bijvoorbeeld door beperkt aanbod).

Langzamerhand meer ruimte voor vernieuwing, maar vaak nog beperkt door ‘kortlopende contracten’
In 2015 waren gemeenten vaak nog druk bezig met het oppakken van hun nieuwe taken. De focus lag toen vooral op continuïteit van zorg en ondersteuning voor inwoners. Sindsdien is langzamerhand meer ruimte gekomen om te werken aan vernieuwing in de toegang, het aanbod en de uitvoering. Zes op de tien gemeenten in de enquête zegt met de komst van de nieuwe wetgeving aanzienlijke wijzigingen in de toegang tot de Wmo te hebben aangebracht. Dat het veld nog steeds in beweging is, blijkt uit het feit dat bij circa de helft van de gemeenten in 2017 nog veranderingen in de planning staan. Beleidsmedewerkers en professionals hebben de indruk dat (toegang tot) ondersteuning dichter bij burgers komt en dat er meer ruimte is om maatwerk te leveren. Volgens verschillende partijen in het onderzoek is de toegang tot ondersteuning echter wel ingewikkelder geworden, waardoor het voor zowel inwoners als professionals niet altijd duidelijk is waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en welke instantie verantwoordelijk is. Gemeenten en aanbieders in ons onderzoek hadden het idee dat er tot nu toe weinig zorginhoudelijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Zij schrijven dat toe aan ‘invoeringsperikelen’ en administratieve druk. Doordat gemeenten vaak ‘kortlopende contracten’ met aanbieders afsluiten, is er voor hen weinig stimulans om te gaan investeren in zorginhoudelijke vernieuwing. 

Samenwerking neemt toe, maar verloopt niet altijd soepel
De samenwerking tussen gemeenten en aanbieders en zorgverzekeraars lijkt onder de Wmo 2015 toe te nemen. Ook worden verbindingen gelegd met andere beleidsterreinen, met andere gemeenten in de regio en tussen hulpverleners op de werkvloer. Gemeenten zijn in 9 van de 10 gevallen positief over de samenwerking met de wijkverpleegkundigen. Maar er zijn ook belemmeringen. De afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars loopt vaak nog niet soepel, vooral in kleine gemeenten. Drie op de tien gemeenten is van mening dat de afstemming met zorgverzekeraars slecht verloopt.

Beperkt zicht op resultaten van de Wmo 2015 in gemeenten
Al met al lijken gemeenten hun opdracht op te pakken in de richting die in de Wmo 2015 is beschreven. Op de concrete resultaten van het ondersteunen en bevorderen van zelfredzaamheid en participatie hebben gemeenten en aanbieders echter vaak nog weinig zicht. Begrippen als ‘passende ondersteuning, zelfredzaamheid en participatie’ laten zich niet gemakkelijk bepalen en meetbaar maken. Gemeenten zijn regelmatig nog zoekende naar geschikte monitoring- en evaluatie-instrumenten. Ook is over het gebruik van lichtere vormen van ondersteuning nauwelijks informatie beschikbaar, omdat gemeenten de gebruikers hiervan veelal niet registreren.

Gesprekken en enquête
De ruim 100 gesprekken zijn gevoerd met gemeentelijke beleidsmedewerkers, Wmo-coördinatoren, Wmo-consulenten, aanbieders van Wmo-ondersteuning en wijkverpleging, ondersteuners van vrijwilligers en mantelzorgers, zorgverzekeraars, belangenbehartigers, betrokkenen bij burgerinitiatieven en inwoners (of hun mantelzorgers). De gesprekken en de landelijke enquête onder gemeenten hebben plaatsgevonden in de laatste maanden van 2016 en de eerste helft van 2017.

Deze studie maakt onderdeel uit van de landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van het ministerie van VWS uitvoert en waarvan het eindrapport deze zomer verschijnt.

politiek debat in WZC Theresia over ouderenbeleid

Geplaatst 12 jan. 2018 04:20 door Redactie SOOV   [ 12 jan. 2018 04:20 bijgewerkt ]

Ouderen Samen organiseert op maandag 12 maart 2018 een politiek debat in WZC Theresia met de lijsttrekkers van alle Vughtse politieke partijen. Aanvang van het debat is om 19.30 uur.  

Vught telt een diverse groep aan senioren: senioren die vitaal zijn en met mantelzorg en vrijwilligerswerk een grote bijdrage leveren aan de Vughtse samenleving. En ouderen die te maken krijgen met toenemende kwetsbaarheid zowel op fysiek, sociaal als op geestelijk gebied.  

Het aantal senioren neemt in de komende jaren fors toe. De verdergaande vergrijzing brengt grote uitdagingen met zich mee op verschillende maatschappelijke terreinen. De gemeente Vught wil een ‘dementievriendelijke gemeente’ worden maar kan het concept van ‘oudervriendelijke gemeente' ook omarmen. 

Bron: Vught Samen anders aan Vughtse politieke partijen


Leden Adviesraad Sociaal Domein Vught benoemd

Geplaatst 7 jan. 2018 05:32 door Redactie SOOV


Op vrijdag 24 november j.l. heeft Wethouder Saskia Heijboer de benoeming van de nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein Vught met een bloemetje omlijst. 
Wethouder Heijboer is blij met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving. De verwachting is dat er nog meer leden aansluiten, tot maximaal 12 personen. Hopelijk ook jongeren en ervaringsdeskundigen met expertise op het gebied van Jeugdzorg/hulp.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad is al sinds 1 januari 2017 operationeel maar sinds 5 oktober 2017 geformaliseerd door het vaststellen van de verordening door de Raad. De Adviesraad is een onafhankelijk orgaan op het brede terrein van het sociaal domein. Zij staat midden in de samenleving om gevraagd en ongevraagd het college en bestuur van de gemeente Vught van advies te voorzien over de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen op het gehele sociaal domein.
De Adviesraad is alert op ontwikkelingen, kansen en knelpunten en vormt een brug naar de Vughtse samenleving door het betrekken van bestaande organisaties, groeperingen, (ervarings-) deskundigen, belangenbehartigers, cliëntorganisaties en inwoners bij de advisering aan het college en de Raad.

Leden gevraagd
De adviesraad sociaal domein zoekt nog leden. Ben je een betrokken inwoner van Vught? Wil je meepraten en meedenken over het beleid met betrekking tot het sociale domein? Ben je ervaringsdeskundige of heb je kennis van een van de terreinen of ten aanzien van bepaalde doelgroepen binnen het sociale domein? Dan kom je in aanmerking voor het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein.
Heb je interesse in deze onbezoldigde maar interessante en uitdagende functie? Dan kun je contact opnemen met info@adviesraadsociaaldomeinvught.nl

Hans van Overdijk nieuw bestuurslid SOOV

Geplaatst 7 jan. 2018 04:53 door Redactie SOOV   [ 7 jan. 2018 05:02 bijgewerkt ]

De statuten van de stichting SOOV voorzien in een geoormerkte bestuurszetel voor een vertegenwoordiger van de representatieve leden-ouderenorganisaties in de gemeente Vught. Deze reeds lang bestaande vacature wordt vanaf 15 december j.l. ingenomen door de heer Hans van Overdijk, secretaris van de KBO afdeling te Vught. 

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving

Geplaatst 21 nov. 2017 08:43 door Redactie SOOV

Samenwerkende organisaties op het gebied van ouderenzorg hebben een coalitie gevormd voor een ouderenvriendelijke samenleving gevormd. Samen willen zij die beweging versterken door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. Maar om de samenleving echt ouderenvriendelijk te maken, doen zij een beroep op burgers. Zij hebben een document opgesteld waarin een pleidooi is opgenomen gericht aan landelijke en lokale overheid op het gebied met vragen omtrent aandacht, tijd en passende zorg; informele zorg; samenhang en afstemming; woonaanbod. Deze acties komen uit het Rapport kwetsbare ouderen, dat Patiëntenfederatie Nederland in het voorjaar 2017 heeft opgesteld, in samenwerking met de coalitie. Het rapport is gebaseerd op een meldactie onder ouderen, hun naasten en hulpverleners. 

KBO Vught presenteert Jaarboekje 2017

Geplaatst 14 nov. 2017 13:06 door Redactie SOOV   [ 21 nov. 2017 08:47 bijgewerkt ]

Het bestuur van de KBO-Vught heeft de eerste uitgave van het jaarboekje van de KBO-Vught gepresenteerd. Dit boekje zal één keer per jaar worden verstrekt. Het KBO-bestuur is van mening dat het voor veel ouderen prettiger is om eenmaal per jaar een boekje te ontvangen waarin alle activiteiten van de KBO per dag gerangschikt staan. De maandelijkse nieuwsbrief blijft in een verkorte versie bestaan. In de nieuwsbrief worden met name alle actuele nieuwtjes vermeld en ook alle extra bezigheden die in de betreffende periode aan de orde komen. Het KBO-bestuur beoogt op deze wijze de ouderen in Vught optimaal op de hoogte te houden van alles wat er leeft binnen de KBO. 


Bron: KBO-Vught

Vertrouwen in Wegwijs+ groeit

Geplaatst 19 okt. 2017 06:11 door Redactie SOOV   [ 21 nov. 2017 08:47 bijgewerkt ]

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek (CEO) te doen onder cliënten Wmo en Jeugdwet en de resultaten te rapporteren aan het Rijk. Uit het in 2017 gehouden onderzoek blijkt dat in Vught de waardering in vergelijking met vorig jaar behoorlijk is verbeterd. Zo is de tevredenheid  toegenomen  over de  deskundigheid van  de  medewerkers  en over de mate waarin rekening werd gehouden met de wensen van de cliënt. 
Meer hierover is te lezen op de website van Het Klaverblad.

1-10 of 49