Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught

(SOOV)

  • Doel: het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet.
  • Onafhankelijk en belangeloos: de Ombudsman voor Ouderen bemiddelt en geeft senioren advies en ondersteuning. De Ombudsman werkt onafhankelijk en belangeloos.
  • Doelgroep: is de oudere burger in de gemeente Vught, die om diverse redenen in een kwetsbare situatie verkeert. Vaak is de zelfredzaamheid tijdelijk dan wel langdurig verminderd vanwege gezondheidsproblemen en beperkingen in het dagelijks functioneren.


Gaat het mis tussen u en de gemeente Vught bij vragen over wonen, zorg, hulp, werk en inkomen, de medewerkers van de SOOV staan voor u klaar:

06 - 1389.6981 of y.kuin@planet.nl

Bemiddeling en advies bij toepassing van Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en de Participatiewet

Wet maatschappelijke ondersteuning: Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet langdurige zorg: De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Participatiewet: Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

George Blom (1936-2015)oprichter SOOV

De heer George Blom voorzag dat met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning vanaf 2015 de ondersteuning en begeleiding aan huis van ouderen niet zonder problemen zou verlopen. Daarin heeft hij helaas gelijk gekregen. De ombudsman voor senioren was, zeker bij de start van het SOOV, hard nodig.