Organisatie

Ombudsman voor ouderen

Doel van de stichting is het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet. Daarbij bemiddelt een Ombudsman voor Ouderen en krijgen senioren ook advies en ondersteuning. De Ombudsman werkt onafhankelijk en belangeloos.

Sinds de oprichting (medio 2014) wordt de taak van de Ombudsman vervult door mevr. Marjolein Kuperus. Sedert enige tijd is mevr. Kuperus wegens ziekte niet in de positie om haar werkzaamheden als ombudsman effectief te kunnen invullen. Daarom heeft het bestuur van de SOOV in overleg met haar besloten tijdelijk – voor de duur van de afwezigheid van mevr. Kuperus – een waarnemend ombudsman aan te stellen.

Waarneming

De heer B. (Ben) Brands is bereid gevonden om de taak van waarnemend ombudsman op zich te nemen. De heer Brands is langdurig werkzaam geweest als sociotherapeut en verpleegkundige respectievelijk in Verpleeghuis De Hazelaar en bij de Reinier van Arkelgroep. Bestuurlijke ervaring heeft de heer Brands opgedaan als raadslid en wethouder in achtereenvolgens de gemeenten Vught, Maasdonk en Landerd. In laatstgenoemde gemeente is de heer Brands thans werkzaam als wethouder. Zie persbericht inzake benoeming: >>>

Kennismaking op de lokale omroep AvuloFM te Vught: interview met Ben Brands

Bestuur

De stichting maakt het werk van de Ombudsman mogelijk en bevordert ook anderszins de belangen van senioren bij hun contacten met overheden en instanties en doet dat samen met verwante organisaties.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • dr. Yolande Kuin, psychogerontoloog, voorzitter;
 • mevr. Anneke Kleijn, penningmeester;
 • dr. Gérard Mustert, beleidsadviseur, secretaris
 • dhr. Hans van Overdijk, lid en vertegenwoordiger namens KBO-Vught.

Adviseurs

Adviseurs zijn werkzaam bij of hebben ervaring opgedaan bij gerenommeerde (advies)organisaties in profit en non-profit sector en bieden hun ervaring en diensten pro deo aan. Adviseurs van de stichting zijn:

 • mr. Marieke Pette, juridisch medewerker van KBO-Brabant;
 • drs. Jozef Kok, senior cliëntondersteuner;
 • drs. Kees van den Heuvel, adviseur publiciteit.

Statutaire bestuurssamenstelling

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal leden van ten minste drie personen;
 • Benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur. Ten minste één lid wordt benoemd op voordracht van de representatieve leden-ouderenorganisaties in de gemeente Vught;
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester;
 • Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn na hun zittingsperiode éénmaal herbenoembaar;
 • Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger;
 • Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s);
 • Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur;
 • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten;
 • Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting (statuten, art.4).
Ben Brands