Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught

(wegens ontbinding van de stichting SOOV zal deze website uiterlijk 21-12-2020 worden beëindigd)

Stichting Ombudsman draagt functie over

De Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught draagt haar functie over aan de Juridische Helpdesk van KBO-Brabant. De stichting behartigt de belangen van de senioren in Vught die in het kader van de Wmo problemen ondervinden bij de gemeente. In 2014, in de aanloop naar de invoering van de Wmo, was er reden daar aandacht aan te geven. Intussen is de manier van werken van de gemeente verbeterd. Ook zijn de seniorenverenigingen in Vught beter in staat mensen die daaraan behoefte hebben, bij te staan. Bij KBO-Brabant is intussen een Juridische Helpdesk actief, waar gewezen advocaten, notarissen en rechters zich als vrijwilliger inzetten in die gevallen waarin het in het contact tussen een oudere en een gemeente toch nog spaak loopt. Daarom heeft het bestuur van de stichting besloten haar functie over te dragen en de stichting op te heffen. Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant heeft daarmee ingestemd en krijgt daartoe ook de beschikking over de nog resterende middelen van de stichting.

  • Doel: het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet.
  • Onafhankelijk en belangeloos: de Ombudsman voor Ouderen bemiddelt en geeft senioren advies en ondersteuning. De Ombudsman werkt onafhankelijk en belangeloos.
  • Doelgroep: is de oudere burger in de gemeente Vught, die om diverse redenen in een kwetsbare situatie verkeert. Vaak is de zelfredzaamheid tijdelijk dan wel langdurig verminderd vanwege gezondheidsproblemen en beperkingen in het dagelijks functioneren.


Gaat het mis tussen u en de gemeente Vught bij vragen over wonen, zorg, hulp, werk en inkomen, de medewerkers van de SOOV staan voor u klaar:

06 - 1389.6981 of y.kuin@planet.nl

Bemiddeling en advies bij toepassing van Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en de Participatiewet

Wet maatschappelijke ondersteuning: Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet langdurige zorg: De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Participatiewet: Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

George Blom (1936-2015)oprichter SOOV

De heer George Blom voorzag dat met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning vanaf 2015 de ondersteuning en begeleiding aan huis van ouderen niet zonder problemen zou verlopen. Daarin heeft hij helaas gelijk gekregen. De ombudsman voor senioren was, zeker bij de start van het SOOV, hard nodig.