Nieuws

Hier vind u het laatste nieuws over de deelnemende 23 PLGs en het landelijke onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente.

Eindbundel PLGs

Geplaatst 28 mrt. 2018 12:18 door PLG Onderzoek   [ 28 mrt. 2018 12:20 bijgewerkt ]

Na meer dan vier jaar uitvoering van en onderzoek naar 23 bovenschoolse PLGs is het project bijna ten einde. In de bijgaande eindbundel zijn de beschrijvingen en uitkomsten van de betrokken PLGs samengevat, met aan het eind (voorlopige) aanbevelingen voor beleid en praktijk.

Wij willen alle betrokkenen bedanken voor de prettige samenwerking!Wetenschappelijke publicatie Journal of Teacher Education

Geplaatst 8 feb. 2018 04:06 door PLG Onderzoek

Onlangs hebben we het artikel over de effecten van de PLGs op de professionele ontwikkeling van docenten gepubliceerd in Journal of Teacher Education. Dit artikel is te vinden via de volgende link: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487117753574  

Wetenschappelijke publicatie TATE

Geplaatst 11 sep. 2017 00:45 door PLG Onderzoek

De eerste wetenschappelijke publicatie over de bovenschoolse PLGs binnen dit project is een feit. In dit artikel beschrijven we het onderzoek en de resultaten van de beïnvloedende factoren op de professionele ontwikkeling van docenten ten gevolge van PLG deelname. Dit artikel is gepubliceerd in het journal Teaching and Teacher Education en is gratis (tot en met 25 oktober 2017) te downloaden via de volgende link: https://authors.elsevier.com/a/1VgRs,GtqvcHKw

PLG-Bijeenkomst december 2016 – Domstad Utrecht

Geplaatst 3 jan. 2017 04:39 door PLG Onderzoek   [ 3 jan. 2017 04:41 bijgewerkt ]

Dinsdag 13 december jl. heeft de jaarlijkse landelijke PLG-begeleiders bijeenkomst plaatsgevonden. Na de opening en een presentatie over de meest recente onderzoeksresultaten vanuit de UT, discussieerden de PLG-begeleiders in groepen over kennisdeling en duurzaamheid vanuit hun PLG’s naar de scholen van de deelnemende docenten. Vervolgens presenteerden zij hun posters. Vooraf was gevraagd om de poster niet alleen te richten op aanpak en opbrengsten, maar ook op kennisdeling (bijv. in de scholen van individuele deelnemers, maar ook publicaties, workshops, e.d.) en duurzaamheid.

De meeste PLGs hebben een manier van werken gevonden die past bij hun doelen en deelnemers. Waar in de eerste jaren begeleiders meer gericht waren op ruimte geven aan discussie en input van deelnemers, lijken verschillende begeleiders nu de voorkeur te geven aan een meer gestructureerde aanpak, qua onderwerpen en qua manier van werken.

Kennisdeling en duurzaamheid zijn steeds meer een onderwerp van discussie. Zeker in PLGs die minder vakspecifiek zijn vraagt men zich af in hoeverre docenten in staat zijn om op school een duurzame vernieuwing op gang te brengen. In vakspecifieke PLGs speelt deze discussie in mindere mate, omdat leraren binnen hun eigen vak in school meer gelegenheid hebben om een vernieuwing in te voeren.  Er zijn echter ook PLG’s die sinds afgelopen jaar explicieter en intensiever aandacht besteden aan de rol van de schoolleider en facilitering t.b.v. het bevorderen van kennisdeling en duurzaamheid.

Inspirerende uitwisseling PLGs

Geplaatst 16 nov. 2015 05:08 door PLG Onderzoek

Op 15 oktober 2015 vond in Amersfoort de derde landelijke bijeenkomst over het PLG-project plaats. Onderzoekers en begeleiders van de aan het project deelnemende PLGs wisselenden ervaringen met elkaar uit. Na een inleiding door Jeroen Koffijberg (OCW) vertelde Rilana Prenger (Universiteit Twente) over de stand van zaken wat betreft het overkoepelende onderzoek. Daarna konden de PLG-betrokkenen discussiëren over welke aandachtspunten uit het onderzoek voor hen herkenbaar waren, waar we tijdens de posterpresentaties van de individuele PLGs verder op in zijn gegaan. Bovendien presenteerde Kitty Leuverink over de PLG Docentonderzoek die zij begeleidt met Rian Aarts (Tilburg University) en presenteerde Joop van der Schee over de PLG Aardrijkskunde – Hogere Denkvaardigheden (Universiteit Utrecht). Belangrijke vraagstukken waren de meervoudige rol van de PLG begeleider (expert, coach, cöordinator, onderzoeker), de belangrijke rol van de schoolleiding, goede structuren voor het werken in PLGs en duurzaamheid van de PLG en diens resultaten.

Bij de ICSEI conferentie in Glasgow in januari 2016 zal Rilana Prenger, een van de PLG onderzoekers bij de Universiteit Twente, de voorlopige onderzoeksresultaten presenteren.

Eerste resultaten onderzoek op ORD 2015 gepresenteerd

Geplaatst 28 jul. 2015 00:07 door PLG Onderzoek

Op 18 juni hebben onderzoekers van de Universiteit Twente de eerste resultaten van het onderzoek naar bovenschoolse professionele leergemeenschappen (PLGs) gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen. De eerste resultaten laten zien dat bovenschoolse PLGs waardevol kunnen zijn voor deelnemende docenten. Docenten waarderen de uitwisseling van ervaringen met collega’s van andere scholen en het opbouwen van een netwerk met experts. Veel deelnemers geven bovendien aan dat zij al PLG-producten of uitkomsten hebben toegepast op hun eigen onderzoeks- of lespraktijk.

Uitkomsten en beïnvloedende factoren

Docenten zijn enthousiast over het onderwerp van de PLG en het concept van een PLG: leren en ontwikkelen met collega’s. Docenten zijn gematigd positief over het proces binnen de PLG en de gebruikte producten en materialen. Factoren die de tevredenheid positief beïnvloeden zijn bijvoorbeeld intrinsieke motivatie, het ervaren van een gezamenlijk doel en gestructureerde activiteiten. Ook de rol van de externe begeleider is van belang: de meeste docenten prefereren een “losse” stijl van begeleiding met veel ruimte voor discussies en uitwisselen van ervaringen. Uitdagingen als timemanagement tijdens bijeenkomsten, hoge werkdruk van docenten en wisselende (actieve) deelname van docenten aan de PLG zijn voorbeelden van factoren die de tevredenheid negatief beïnvloeden.

Over de in de PLG ontwikkelde kennis, vaardigheden en professionele attitude zijn docenten gematigd positief. Factoren zoals de mate van ervaren vertrouwen tussen deelnemers en een gezamenlijke focus op het leren van leerlingen beïnvloeden de ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen de PLG.

Ook wat betreft de toepassing van kennis, vaardigheden, producten of benaderingen in de lespraktijk zijn docenten gematigd positief. Docenten zijn vooralsnog minder positief over toepassing in hun onderzoekspraktijk. Mogelijk speelt het type activiteiten binnen de PLG hierbij een rol: op onderzoek gerichte activiteiten en producten zijn wellicht minder makkelijk direct toe te passen in de school dan een binnen de PLG ontwikkelde les. Toepassing wordt beïnvloed door motivatie van de deelnemers.

Voorlopige conclusies

Bovenschoolse PLGs sluiten aan bij de behoefte van docenten om met collega’s van andere scholen uit te wisselen. Tijdgebrek vormt een belemmerende factor voor docenten om zich professioneel te ontwikkelen en dit beïnvloedt (actieve) deelname aan de PLG. Tegelijkertijd kan de PLG ook een “stok achter de deur” vormen voor docenten om zich bezig te houden met hun eigen ontwikkeling, ondanks hoge werkdruk. Een uitdaging voor de bovenschoolse PLG is nog om kennis en producten verder te verspreiden in de scholen van deelnemende docenten: veel docenten geven aan (nog) weinig van de in de PLG opgedane kennis te hebben gedeeld met collega’s in de eigen school.

Verder onderzoek

Het onderzoek is nog bezig. Op de volgende landelijke PLG-bijeenkomst voor PLG-begeleiders en - onderzoekers op 15 oktober wordt meer over het onderzoek gepresenteerd. Met vragen over het onderzoek kunnen (andere) geïnteresseerden terecht bij Cindy Poortman (c.l.poortman[at]utwente.nl).

Ervaringen met begeleiden van PLGs

Geplaatst 18 mrt. 2015 06:22 door PLG Onderzoek   [ 2 apr. 2015 08:00 bijgewerkt ]

Op 17 januari 2015 kwamen begeleiders en onderzoekers van enkele PLGs bij elkaar om ervaringen uit

te wisselen en uitdagingen binnen hun PLGs te bespreken. Ook afgevaardigden van de UT, OCW, DUO

en de VO-raad schoven aan om meer te leren over de gang van zaken en voortgang van de PLGs.

 

Overkoepelende vragen blijken met name om sturing te gaan. De vraag kwam op in hoeverre je als PLG

begeleider, zowel op inhoud als proces, moet sturen. Het is immers ook van belang dat de deelnemende

docenten eigenaarschap over hun proces en uiteindelijke producten ervaren. Anderzijds kan een variatie

aan voorkennis, (persoonlijke) doelen en inzet het bereiken van het centrale PLG-doel belemmeren.

Strategieën om zowel qua inhoud als proces te sturen zijn bijvoorbeeld deelnemers laten presenteren

en discussiëren; feedback te laten geven op elkaars werk en externe sprekers uitnodigen om

inhoudelijke onderdelen te verzorgen.  

 

Hoewel de verwachting was dat deelnemende docenten aan de PLGs vanuit hetzelfde thema of doel

zouden deelnemen, blijkt dit niet altijd onderling of tussen docenten en PLG-begeleiders helder te zijn.

Conclusie was dan ook dat het nodig kan zijn dit (einddoel) zowel in de eerste bijeenkomsten als later in

het proces regelmatig expliciet aan de orde te stellen.

 

Een brede variatie aan achtergrond en voorkennis kan invloed hebben op de opbrengsten, bleek tijdens

de bijeenkomst. Juist door de samenwerking kan men dichter bij elkaar komen na verloop van tijd:

bijvoorbeeld door in de PLG een bepaalde vaste aanpak te gebruiken. Bij continuïteit gaat het om

nieuwe instroom tijdens het PLG-proces en om verdere kennisontwikkeling ná deelname (van een jaar).

Wat betreft continuïteit kennen verschillende PLGs de opzet dat docenten in principe 1 jaar deelnemen.

De vraag is of dat voldoende is, of er ook docenten zijn die (beter) nog een jaar kunnen en willen

deelnemen en hoe het geleerde verder ontwikkeld wordt. In het verlengde hiervan werd de vraag

opgeworpen hoe en in hoeverre andere collega’s in de scholen van de deelnemende docenten bij de

PLG-onderwerpen betrokken worden. Er zijn verschillende strategieën om dit te faciliteren genoemd,

zoals het ‘koffieapparaat-rondje’, en het presenteren van het PLG-onderzoek op de scholen waarvan de

docenten deelnemen, om de ontwikkelde kennis weer met collega’s van de eigen scholen te delen.

 

 

 

1-7 of 7