Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het samenwerken van docenten een belangrijke bijdrage levert aan de effectiviteit van professionele ontwikkelingstrajecten. Professionele leergemeenschappen (PLGs) worden als een belangrijke samenwerkingsvorm genoemd om deze effecten te bereiken. Het ministerie van OCW stimuleert de opzet van PLGs met dit project  Pilots voor de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen’. PLGs worden gedefinieerd als groepen docenten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs die onder begeleiding van externe deskundigen samenwerken aan verbetering van hun eigen vakonderwijs of aan een voor hun onderwijs relevant probleem.

 

Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn verantwoordelijk voor het overkoepelende onderzoek binnen dit project. Het vierjarig onderzoek heeft twee hoofdvragen:

 

1)      Wat zijn de effecten van het deelnemen in professionele leergemeenschappen op de professionele ontwikkeling van docenten?

 

2)      Welke factoren beïnvloeden de professionele ontwikkeling van docenten in professionele leergemeenschappen?

 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een combinatie van kwantitatief vragenlijstonderzoek bij alle 23 PLGs en verdiepende kwalitatieve casestudies bij 5 PLGs. Binnen dit onderzoek worden de volgende instrumenten gebruikt:

 

·      Een log waarin PLG-begeleiders het verloop van de bijeenkomsten beschrijven met doel, activiteiten en samenwerking in elke bijeenkomst.

 

·      Vragenlijsten voor docenten in de PLGs. De vragenlijsten zijn gericht op tevredenheid, kennisontwikkeling, toepassing van kennis en relevante factoren en randvoorwaarden voor het functioneren van professionele leergemeenschappen. Na de voormeting vindt een jaarlijkse tussenmeting en uiteindelijk een nameting plaats. 

 

·     Casestudies bij vijf PLGs met interviews, observaties en document-analyse. Met behulp van het casestudieonderzoek wordt het proces van professionele ontwikkeling van de deelnemers in kaart gebracht. Bovendien kunnen de interviews, observaties en documenten meer inzicht geven in de factoren en effecten dan met vragenlijstonderzoek mogelijk is.

  

Elke professionele leergemeenschap voert, in afstemming met het overkoepelende onderzoek, aanvullend onderzoek uit naar de PLG-specifieke effecten.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen via het contactformulier.