Deelnemende PLGs

Universiteit Maastricht en Fontys: Evidence based werken

Doel:

De kwaliteit van het praktijkonderzoek binnen het samenwerkingsverband (AOSL) verstevigen ten bate van schoolontwikkeling en onderwijsverbetering. Dit doel wordt bereikt door de coördinatie en begeleiding op schoolniveau verder te professionaliseren, via kennisdeling op het gebied van praktijkonderzoek. Lees verder


Technische Universiteit Delft: Nieuwe Natuurkunde

Doel:

Deelnemende leraren informeren over nieuwe examenprogramma natuurkunde vwo; het ontwikkelen van daarbij passend lesmateriaal; delen van kennis en uitwisselen van ervaringen.

Lees verder.

Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam: Mens- en maatschappijvakken

Doel:

Ontwerpen en testen van taken waarin leerlingen synthese-teksten schrijven gericht op de ontwikkeling van vakspecifieke denk- en redeneervaardigheden door docenten Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis of Maatschappijleer/wetenschappen. Lees verder.


Universiteit Twente en Windesheim: Leerlingen als onderzoekers

Doel:

Ontwikkelen van inzicht in onderzoekend en ontwerpend leren en het kweken van een onderzoekende houding bij leerlingen; vaardigheden ontwikkelen in het ontwerp van lesmateriaal en toetsen voor onderzoekend en ontwerpend leren en onderzoeksvaardigheden ontwikkelen voor de evaluatie van lesmateriaal, bij docenten. Lees verder.


ICLON: Differentiatie en OGW bij Engels

 

Doel:

Docenten Engels op tto scholen instrumenten aan te reiken om 1) differentiatie systematischer toe te passen in hun lessen , 2) leerlijnen te definiëren in het hele vo-curriculum, met te behalen niveaus aan het eind van ieder leerjaar en 3) de door leerlingen behaalde niveaus te toetsen.

Lees verder.


 

Eindhoven School of Education: Talentontwikkeling en onderzoekend leren

Doel: 

Het ontwerpen van onderzoekende leeromgevingen voor leerlingen, die hun talentontwikkeling stimuleert. In de PLG leren docenten deze omgevingen te ontwerpen waarbij wordt uitgegaan van de interactie tussen leermiddelen, didactiek en leerprocessen van leerlingen. Lees verder.


Regionaal Steunpunt Leiden en Betasteunpunt Zuid-Holland: Flipping the Classroom 2.0


Doel:

In deze PLG worden de docenten bekend gemaakt met verschillende aspecten van het concept Flipping the Classroom. Voor de meeste docenten betekent dit dat zij nieuwe digitale tools leren gebruiken of hun repertoir uitbreiden. 2.0 staat voor het didactisch verdiepen en verrijken van het concept flipping, zowel qua techniek als didactisch. Centraal staat de reden waarom een lesonderdeel geflipt wordt en welke tool daar het beste bij past. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe de vrijgekomen tijd in de klas zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden, waarbij ruimte is voor samenwerkend leren en meer individuele begeleiding. Lees verder.

 

 
Rijksuniversiteit Groningen: Meesterlijk leesonderwijs Nederlands
 

Doel:

Bij docenten het beheersen en effectief hanteren van meer complexe (vak)didactische vaardigheden gericht op het activeren van leerlingen, op het omgaan met verschillen tussen leerlingen (differentiatie) en op het aanleren van voor het vak relevante leerstrategieën te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Lesson Study aanpak.

Lees verder. 
 

Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam: Academische vaardigheden en 21th Century skills

Doel:


Het ontwerpen en testen van onderwijs-leermateriaal waarin leerlingen leren om op basis van bronnen en data teksten te schrijven. Lees verder.

Universiteit Twente en Windesheim: Nieuwe lesvormen met ICT

 Doel:

Het ontwikkelen van didactische vaardigheden en het handelingspalet van de deelnemende docenten met ICT, met als concrete producten, lessen en lesformats. Lees verder.


Tilburg University: Docentonderzoek AOS West-Brabant

 

Doel:

Versterking van de professionaliteit van docenten, met de nadruk op het bevorderen van een kritische en reflectieve houding. Daarnaast onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling: verbeteren van de eigen onderwijspraktijk en bevorderen van een onderzoeksklimaat op scholen. Dit wordt bereikt door het creëren van een leergemeenschap waarin docenten samen werken en deelnemen aan een professionele dialoog met een gedeelde focus op het leren van de leerling. In het kader hiervan doen docenten onderzoek naar vragen uit hun eigen praktijk. Lees verder.


Tilburg University: Docentonderzoek AOST

Doel:

Versterking van de professionaliteit van docenten, met de nadruk op het bevorderen van een kritische en reflectieve houding. Daarnaast onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling: verbeteren van de eigen onderwijspraktijk en bevorderen van onderzoeksklimaat op scholen. Dit wordt bereikt door het creeren van een leergemeenschap waarin docenten samen werken en deelnemen aan een professionele dialoog met een gedeelde focus op het leren van de leerling. In het kader hiervan doen docenten onderzoek naar vragen uit eigen praktijk.

Lees verder.


Universiteit Utrecht: betadocenten in Midden-Nederland

 

Doel:

De PLG werkt aan het omgaan met interdisciplinariteit op scholen, onder meer aansluitend bij huidige initiatieven voor het realiseren van een kennisbasis voor de natuurwetenschappelijke vakken voor de onderbouw havo, vwo en vmbo. Er wordt onder meer aandacht besteed aan karakteristieke denk- en werkwijzen die gemeenschappelijk zijn in het bèta/techniek-domein, aan de onderzoeksvaardigheden en het beoordelen daarvan in onder- en bovenbouw. Door het werk in de PLG en ervaringen in de klas wordt tevens gewerkt aan het professionaliseren van de docenten. De PLG draagt bij aan de didactiek van de karakteristieke denk- en werkwijzen binnen de bètavakken. Lees verder.


Fontys: Betadidactiek Zeeland

Doel:

Met ondersteuning van vakdidactici werken bètadocenten aan nóg beter onderwijs op basis van door henzelf aangedragen – eventueel door betrokken schoolleiders afgebakende - kwesties uit de eigen onderwijspraktijkLees verder.

Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam: Scheikunde en natuurkunde

Doel:

De PLG richt zich op gebruik van formatieve toetsing en minds-on activerende werkvormen voor begripsonderwijs in natuur- en scheikunde met speciale aandacht voor differentiatie. Lees verder.


Rijksuniversiteit Groningen: Meesterlijk Wiskunde onderwijs

Doel:

Het ontwikkelen van meer complexe vaardigheden door docenten wat betreft het activeren van leerlingen, het omgaan met verschillen (differentiatie) en het aanleren van voor het vak relevante leerstrategieën door het hanteren van interactieve instructie.

Lees verder. 
 

Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam: Aardrijkskunde

Doel:

Deze PLG richt zich op de verbetering van het aardrijkskundeonderwijs in vmbo, havo en vwo op (academische) opleidingsscholen door de ontwikkeling van praktische opdrachten voor onderzoekend omgevingsgericht aardrijkskundeonderwijs. Hierbij is de professionalisering van docenten in ontwerponderzoek en in implementatiekunde van vernieuwingen op scholen tevens een expliciet doel. Lees verder.


Universiteit Utrecht: Lesmateriaal aardrijkskunde

 

Doel:

Samen met lerarenopleiders op efficiënte en effectieve wijze lesmaterialen van kwalitatief goed niveau - en bijbehorende feedback- en toetsinstrumenten- ontwikkelen en uitproberen. Daarbij docenten professionaliseren in:

  • vakdidactisch handelen, en wel specifiek in het ontwikkelen van leermaterialen en toetsen om hogere denkvaardigheden van leerlingen te trainen.
  • het doen van praktijkgericht onderzoek.
  • het met beperkte middelen samen uitvoeren van een onderwijskwaliteit verhogend innovatieproces op hun eigen school.

ICLON: Jonge spoorzoekers

Doel:

Vanuit hun eigen leervragen en behoeften ontwikkelen de docenten in samenwerking met 'peers' en vakinhoudelijke en vakdidactische deskundigen spoorzoekersprojecten op hun eigen school en werken zij aan workshops voor nascholing en een online docentenhandleiding. Hierdoor bevorderen zij van lokale of regionale  professionele (vak)didactische netwerken van docenten, historici en erfgoedinstellingen en daarbij verdiepen en verbreden zij (vak)didactische docentkennis en vaardigheden. Deze projecten zijn voor leerlingen van 12-18 van VMBO, HAVO en VWO. Zij doen onderzoek naar verhalen van migranten in hun eigen familie via oral history aan de hand van foto’s over het dagelijks leven. Leerlingen maken dus geschiedenis en waar mogelijk worden deze geschiedenissen binnen of buiten de school gedeeld, bijvoorbeeld door tentoonstellingen, overdracht aan het lokale archief of (in de toekomst) via websites als vijfeeuwenmigratie.nl. Lees verder.


Radboud Universiteit: Opzetten van PLGs

 

Doel:

In de loop van dit project worden elk jaar een aantal PLGs in verschillende vakken opgericht. Het doel van de professionele leergemeenschap is de versterking van de professionaliteit van docenten in termen van vakkennis, didactisch handelen, en professionele houding, waarbij de visie op het vak, het onderwijs en het eigen handelen daarin constructief-kritisch wordt beschouwd. De leergemeenschap dient onderwijsvernieuwing door gebruik te maken van onderzoek, ontwikkeling en evaluatie van lesmateriaal. Door de docenten te laten samenwerken krijgt een docent beter inzicht in zijn eigen handelen. Een voorbeeld hiervan is het bezoeken van elkaars lessen, gekoppeld aan gestructureerde feedback en intercollegiale coaching.

Lees verder.


Stoas Vilentum: e-didactiek door vakdocenten in het groene beroepsonderwijs 

Doel:

1) Versterken van de professionele identiteit en houding van vakdocenten en daarmee bijdragen aan de versterking van de schoolcultuur;
2) Ontwikkelen van ‘what works’ e-didactiek die gericht is op het aanleren van beroepskennis- en vaardigheden, koppeling van school en werkveld, integraal met assessment for learning. Lees verder.