บทที่ 5

บทที่ 5

สรุป อภิปราย  และข้อเสนอแนะ

 

การศึกษาและการจัดทำโครงงานสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์ ชุด การนำแผ่นวีซีดีมาจัดทำเป็นแผ่นดีวีดีด้วยโปรแกรม  TMPGEnc DVD Author Works 4   คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.  ได้รวบรวมเนื้อหาและสรุปเนื้อหาเพื่อบรรจุลงสื่อ

2.  นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา

3.  สร้างสื่อโดยมีการวางโครงร่างของเว็บ ที่สร้างขึ้นผ่านเว็บเบราเซอร์ของ www.google.com

4.  จัดทำคำอธิบายขั้นตอนการใช้สื่อและนำไปใส่เว็บ

5.  จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาและนำไปใส่เว็บ

6.  กำหนดวัตถุประสงค์ของเนื้อหาโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองจุดประสงค์เพื่อนำออกเพื่อนำไป    ออกแบบสอบถาม เพื่อทราบผลว่าสื่อที่จัดทำขึ้นแก่ผู้เรียนมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนดูเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ

7.บรรจุลงในซีดี

 

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น   ของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

              จากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยการสำรวจในครั้งนี้ใช้เครื่องมือ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน  10 คน (แบบสอบถาม จำนวน 10 ฉบับ) สรุปได้ดังนี้

           ผลจาการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  อยู่ในระดับดี (      ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้

อันดับ 1 คือ หัวข้อที่ดีที่สุด ความเข้าใจในการเรียนรู้จากสื่อ ( 3.85 )

อันดับที่ 2  คือ  ความน่าสนใจ/สวยงาม ( 3.75  ) 

อันดับที่ 3  คือ  เนื้อหาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ( 3.70  ) 

อันดับที่ 4  คือ  ความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ( 3.65 ) 

อันดับที่ 5  คือ  ความชัดเจนของเนื้อหา (  3.60  ) 

อับดับที่ 6  คือ  ความคิดสร้างสรรค์และง่ายต่อการเข้าใจ  ( 3.55  )

อับดับที่ 7  คือ  นำไปปฏิบัติได้จริง  (  3.40  )  

 

 

อภิปรายผลจากการจัดทำโครงงาน

           ผู้จัดทำโครงงานนี้ ได้สื่อการเรียนการสอน  วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ  เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งบรรจุอยู่ในแผ่นซีดี  และได้ทราบถึงขั้นตอนของการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าต้อง  ประกอบไปด้วย

1.       จุดประสงค์การเรียนรู้

2.       แบบทดสอบก่อนเรียน

3.       เนื้อหาของสร้างแผ่นวีซีดีมาจัดทำเป็นแผ่นดีวีดีด้วยโปรแกรม  TMPGEnc DVD Author Works 4  

4.       แบบทดสอบหลังเรียน

5.       บรรณานุกรม

6.       ผู้จัดทำ

 

เพื่อสามารถใช้เป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอน วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ เรื่อง การนำแผ่นวีซีดีมาจัดทำเป็นแผ่นดีวีดีด้วยโปรแกรม  TMPGEnc DVD Author Works 4   เพื่อทราบวิธีการและขั้นตอนในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โครงสร้างที่ชัดเจนควรจัดควรจัดโครงสร้างข้อมูลให้มีระเบียบอย่างชัดเจนในลักษณะของสารบัญหรือเมนู เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ทราบถึงขอบเขตของเนื้อหาที่ชัดเจนการใช้งานที่ง่ายควรกำหนดปุ่มการใช้งานที่ชัดเจน    จากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยการสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลแบบสอบความ  ได้ทำการสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 20 คน (แบบสอบถามจำนวน 20 ฉบับ )  ควรปรับปรุงเรื่อง         ซึ่งอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด  ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนในการใช้สื่อให้มีการงานที่ง่ายขึ้น   ซึ่งผลจากการทำแบบสอบถามนี้คณะผู้จัดทำหวังว่านักศึกษาทุกแผนกที่ต้องการศึกษาสามารถนำสื่อนี้ไปใช้ได้ และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถนำไปพัฒนาในการศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์นำไปปรับปรุงแก้ไขให้รูปแบบและเนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

 

ข้อเสนอแนะ

1.       ถ้าโปรแกรมมีการอัพเดทเพื่อรองรับสกุลไฟล์อยู่ตลอด จะเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์มากขึ้น

2.       หากมีการอัพเดทการรองรับภาษาอื่น ๆ โดยเฉพาะภาษาไทย การใช้งานโปรแกรมจะสะดวกยิ่งขึ้น

3.       ถ้าโปรแกรมมีการลบไฟล์เดิม หลังแปลงและเซฟไฟล์เสร็จแล้ว จะยิ่งทำให้โปรแกรมใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น

4.       รองรับการแก้ไขไฟล์ก่อนการเซฟลงในไดฟ์ที่ใช้งาน จะทำให้โปรแกรมดียิ่งขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับจาการทำโครงงาน

รู้ถึงการทำงานเป็นทีม เพราะถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ช่วยกันทำงาน งานที่ออกมาก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

 

ปัญหาและอุปสรรค

ในตอนแรกของการทำโครงงาน ไม่รู้วิธีทำอย่างละเอียดจึงทำให้การทำโครงงานมีปัญหา แต่หลังจากได้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะนำวิธีการทำ จึงทำให้เกิดความรู้และสามารถทำโครงงานได้

Comments