Projectplan

TEAMLEDEN

Projectleider: Hilde De Meyer                    

Kernteam: Hilde De Meyer, Nadja Gilissen, Bart Horemans


Overige leden van het projectteam: Koen Bollaert, Luc Coppieters (POV), Maggy Dekens (POV), Peter Druyts, Inneke Fichefet, Tine Florival, Joris HoeréeAnnelies Mervielde, Mariette Mollu, Patricia Sieuw, Mark Verbelen, Frank Vercleyen

Doelstellingen

Doelstelling 1: we willen een vorming en een traject voor lerarenteams uitwerken:

·      waarin we een volledig concept aanreiken om competentiegericht te werken aan de realisatie van de specifieke eindtermen voor de onderzoekscompetentie in het ASO en aan de leerplandoelen waaraan gewerkt wordt in het kader van de geïntegreerde proef in TSO/BSO;

·      waarin we samen met de deelnemers dat concept op maat uitwerken tot een eindproduct voor hun eigen situatie zodat het eindproduct van de vorming kan uitgetest worden in de eigen school.

Doelstelling 2: we willen onszelf parallel aan het uitwerken van de vorming professionaliseren in competentieontwikkelend lesgeven.

Doelstelling 3: we willen de deelnemers samenbrengen in een lerend netwerk om ervaringen uit te wisselen, het uitgeteste materiaal te bespreken en te verbeteren.

Doelstelling 4: we willen voldoende data verzamelen om nieuwe vormingen voor competentieontwikkelend leren te organiseren en om een publicatie te maken die disseminatie naar onze eigen collega’s en naar het brede onderwijsveld mogelijk moet maken.

Concept

Startend vanaf de tweede graad krijgen de leerlingen regelmatig een competentiegerichte opdracht in het kader van onderzoekscompetentie of  de geïntegreerde proef. De leerdoelen worden in een portfolio opgenomen. Na elke opdracht koppelen de leerlingen terug naar dat portfolio en geven ze aan in welke mate ze welke leerdoelen al bereikt hebben. De leraren geven daarop feedback. In het zesde/zevende  jaar krijgen ze dan een competentiegerichte opdracht die alle leerdoelen geïntegreerd toetst. Het portfolio geeft dan een mooi overzicht van de competenties van de leerling en van hoe ze werden verworven. Het kan daarna dienen als bewijs van EVC voor het vervolgonderwijs en voor een toekomstige werkgever.

Onderdelen van het portfolio:

·      beginsituatie van de leerling;

·      de te behalen leerdoelen met ruimte voor zelfreflectie, feedback van de leraren en remediëring;

·      logboek;

·      bewijsstukken: de opdrachten met de beoordeling, eventueel eindproducten van de opdrachten;

·      een eindreflectie (sterkte/zwakte) van de leerling;

·      een eindcommentaar van de opleiding.

De eindproducten van de vorming worden op de virtuele klassen gedeeld met alle scholen.
Deelnemers aan de vorming

Het hierboven geschetste concept heeft als gevolg dat er goed samengewerkt moet worden door verschillende leraren verticaal over de graden en leerjaren heen en ook horizontaal over de vakken heen. Dat betekent dat we in de scholen voor onze vorming lerarenteams samenstellen die hieraan voldoen.

We bieden hierbij trajecten op maat.

Eigen professionalisering

Het projectteam wordt via train the trainersessies opgeleid in het geven van de vorming. Concreet doorlopen we dezelfde stappen als de deelnemers. Na elke stap bekijken we die kritisch en sturen bij. Dat betekent ook dat we als groep naar een eindproduct werken dat als voorbeeld kan dienen voor de deelnemers aan de vorming en dat ook daadwerkelijk in scholen kan gebruikt worden. Als we de vorming starten beschikken we over een goed onderbouwd vormingspakket.

Een lerend netwerk

Om de samenwerking tussen scholen te bevorderen en om de eindproducten van de deelnemende scholen te verbeteren, brengen we scholen die deelgenomen hebben of die een traject hebben doorlopen samen in lerende netwerken. Daar kunnen ze leerarrangementen uitwisselen en bespreken, ervaringen delen, etc.

Dataverzameling

Van ons eigen leerproces en van de trajecten die we met de scholen lopen, houden we data bij. Met al die gegevens stellen we een publicatie samen. Die publicatie verspreiden we en samen met de deelnemers organiseren we disseminatieactiviteiten.

De meest voor de hand liggende verzameling van data zijn de verslagen van onze bijeenkomsten en van de vergaderingen van het kernteam en de stuurgroep.

Daarnaast nemen we ook de gegevens van de reflectie-/evaluatieformulieren van de vormingssessies mee.

Op het einde van de vormingen doen we een bevraging naar alle deelnemers en we organiseren een focusgroep.

Ten slotte houden we ook cijfer- en contextgegevens bij (aantal deelnemers, aantal scholen, regionale spreiding, aantal eindproducten, …).

Werkwijze en opvolging realisatie

We leggen een vergaderlijn vast voor de periode van het project. Het kernteam doet telkens een voorstel van agenda, werkt de bijeenkomsten uit en volgt ze op. 

Evaluatie van het project

Na de disseminatie evalueren we of en in welke mate de vooropgestelde doelstellingen van het project gerealiseerd werden. Indien nodig sturen we bij.
Daarna bekijken we of we een nieuw project rond competentiegericht leren opstarten.

Trajectbegeleiding, netwerking en vorming

Deze vorming is het meest zinvol als ze kadert in een traject waarbij alle schoolniveaus betrokken zijn. De begeleider bekijkt telkens of en hoe dit in de school gestalte kan krijgen. In eerste instantie worden de vormingen door hemzelf gegeven. Tegelijkertijd leiden we interne gangmakers en trainers op die op termijn de vorming of onderdelen ervan kunnen geven in hun eigen school of  tegen betaling in andere scholen. De begeleider bewaakt dan het traject, volgt het op en houdt het overzicht. Verder organiseert en faciliteert hij de ondersteunende netwerken.

Contact

Hilde De Meyer
pedagogisch adviseur
Pedagogische begeleidingsdienst
Emile Jacqmainlaan 20 - 1000 Brussel
tel. 02 7909 621
fax 02 7909 692 

hilde.de.meyer@g-o.be

www.g-o.be
portaal.g-o.be