บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี

        โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เรื่อง  โปรแกรม  Camtasia Studio 7 & SnagIt 10 ซึ่งผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

2.1       โปรแกรม Camtasia Studio7 & SnagIt 10

2.2       โปรแกรม  Microsoft Office Word 2010

2.3       Google Sites