Què és un CRAE i quines són les seves funcions

·         Què és un CRAE?

Els Centres Residencials d’ Acció Educativa són serveis residencials d'acolliment, per a la guarda[1] i educació dels seus usuaris, mentre no poden retornar amb la seva família o se'ls troba una família acollidora.

Tots els centres residencials d'acció educativa tenen un projecte educatiu validat per l'organisme competent. Els professionals d'atenció directa són educadors socials.

Els destinataris de aquests serveis són infants i adolescents en règim de guarda o tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

·         Funcions d’ un CRAE

- Acolliment i convivència

- Allotjament i menjador

- Descans i lleure

- Higiene

- Atenció psicològica, social i educativa

 

És a dir, un CRAE té la funció d’ atendre les necessitats bàsiques del/de la menor en aquells casos en que la família no pot o no està capacitada, o quan és precís protegir el/la menor d’abandonament, maltractament, explotació , perill per a la seva integritat física, psíquica o moral.

 Contrast de CRAE amb altres institucions semblats

-          CREI

 

L’encàrrec general de guarda dels menors, el comparteixen tots els Centres Residencials, no obstant això, els CREI tenen un encàrrec específic de la DGAIA: acollir a determinat tipus de nois:

 

            Les característiques dels quals seran les derivades de diferents situacions familiars, de medi social i personal, amb necessitats de contenció educativa”.

“Es podran utilitzar centres residencials d’acció educativa amb sistemes d’educació intensiva per a menors de 12 a 18 anys que requereixin d’aquests  mètodes educatius per avançar en el seu procés educatiu”

 

 L’educació  que es duu a terme als centres va sempre relacionada amb les necessitats dels joves.

 

L’oferta formativa

 

 En primer lloc cal tenir en compte allò ja dit al parlar del emmarcament del centre i en segon terme tenir pressent que una de les característiques de la població atesa és el seu fracàs previ en les institucions educatives habituals.

Aquests fracàs cal entendre’l tant des de el punt de vista de l’adaptació conductual, com en els rendiments,normalment situats en estadis força inferiors al que per a edat els correspondria. A més,i en darrer terme, aquest fracàs també es tradueix en un nivells motivacionals vers l’aprenentatge força deteriorats.

Per tant l’altre gran element que defineix un centre amb sistemes d’educació intensiva es la possibilitat de comptar en la pròpia institució amb suficients recursos formatius.

                La contenció educativa

A més de en la formulació del encàrrec,en els informes dels joves que ingressen al centre,quasi sempre s’indica- d’una manera ben genèrica -que precisen d’un”marc contenidor “ o simplement de “més contenció”. Això es el que caracteritza el CREI.

 

 S’entén que un marc serà contenidor en la mesura que els joves percebin que el centre és capaç d’assumir una problemàtica que sovint es manifesta en comportament conflictius i/o inadequats, a la vegada que és, també, capaç de mostrar i oferir alternatives.

 

       CENTRE D’ACOLLIDA

 Son centres on ajuden a  persones sense llar com aquelles que no tenen residència o domicili estable i que es troben en una situació sociofamiliar vulnerable, sense ingressos, ni feina i, en resum, en situació d'exclusió social. Aquestes persones poden haver-se "establert en una ciutat o moure's contínuament d'uns a altres".
Les condicions en què viuen les persones sense llar, sense dubte concentren sobre elles moltes de les xacres de marginació que es produeixen en la nostra societat. Són el conjunt de població més castigat no només per la manca d'habitatge, sinó també per l'atur, la desestructuració familiar, l'estigma públic, el desarrelament social, la malaltia, el deteriorament de la seva pròpia identitat i la manca d'accés als serveis .

 

És a dir, un CRAE té la funció d’ atendre les necessitats bàsiques del/de la menor en aquells casos en que la família no pot o no està capacitada, o quan és precís protegir el/la menor d’abandonament, maltractament, explotació , perill per a la seva integritat física, psíquica o moral.

 

 Contrast de CRAE amb altres institucions semblants

 

-         CREI

 

L’encàrrec general de guarda dels menors, el comparteixen tots els Centres Residencials, no obstant això, els CREI tenen un encàrrec específic de la DGAIA: acollir a determinat tipus de nois:

 

         Les característiques dels quals seran les derivades de diferents situacions familiars, de medi social i personal, amb necessitats de contenció educativa”.

“Es podran utilitzar centres residencials d’acció educativa amb sistemes d’educació intensiva per a menors de 12 a 18 anys que requereixin d’aquests  mètodes educatius per avançar en el seu procés educatiu”

 

 L’educació  que es duu a terme als centres va sempre relacionada amb les necessitats dels joves.

 

L’oferta formativa

 

 En primer lloc cal tenir en compte allò ja dit al parlar del emmarcament del centre i en segon terme tenir present que una de les característiques de la població atesa és el seu fracàs previ en les institucions educatives habituals.

 

Aquests fracàs cal entendre’l tant des de el punt de vista de l’adaptació conductual, com en els rendiments,normalment situats en estadis força inferiors al que per a edat els correspondria. A més,i en darrer terme, aquest fracàs també es tradueix en un nivells motivacionals vers l’aprenentatge força deteriorats.

 

Per tant l’altre gran element que defineix un centre amb sistemes d’educació intensiva és la possibilitat de comptar en la pròpia institució amb suficients recursos formatius.

 

 

 

La contenció educativa

A més de en la formulació del encàrrec,en els informes dels joves que ingressen al centre,quasi sempre s’indica- d’una manera ben genèrica -que precisen d’un”marc contenidor “ o simplement de “més contenció”. Això es el que caracteritza el CREI.

 

 S’entén que un marc serà contenidor en la mesura que els joves percebin que el centre és capaç d’assumir una problemàtica que sovint es manifesta en comportament conflictius i/o inadequats, a la vegada que és, també, capaç de mostrar i oferir alternatives.

 

CENTRE D’ACOLLIDA

 

 Són centres on ajuden a  persones sense llar com aquelles que no tenen residència o domicili estable i que es troben en una situació sociofamiliar vulnerable, sense ingressos, ni feina i, en resum, en situació d'exclusió social. Aquestes persones poden haver-se "establert en una ciutat o moure's contínuament d'uns a altres".
Les condicions en què viuen les persones sense llar, sense dubte concentren sobre elles moltes de les xacres de marginació que es produeixen en la nostra societat. Són el conjunt de població més castigat no només per la manca d'habitatge, sinó també per l'atur, la desestructuració familiar, l'estigma públic, el desarrelament social, la malaltia, el deteriorament de la seva pròpia identitat i la manca d'accés als serveis .

 
[1] La guarda és una figura jurídica que té per objecte la guarda de la persona i els seus béns, o només dels béns o de la persona, de qui, no estant sota la pàtria potestat, és incapaç de governar-se per si mateix per ser menor de edat o estar declarat com incapacitat.

 

Comments