Drets i deures del menors en un CRAE

El centre entén la norma, no com un ordre inamovible, sinó com unes pautes i referents d’ actuació i convivència que deixen pas a la responsabilitat, a la individualitat i a allò particular.

 

QUINS DRETS TENEN AL CENTRE?

 

Com a infant/adolescent els menors   tenen un drets que els tractats internacionals, la Constitució espanyola i altres lleis defensen per ells, tot i que el jutjat o la direcció General d’Atenció a la infància i adolescència (DGAIA) els poden limitar l’ús d’alguns d’aquets drets,però abans son informats i s’ho han de comunicar per escrit.

 

Com a drets més basic, han de saber que el centre on viuen ha de cobrir les seves necessitats principals:menjar,dormir,vetllar pe la seva salut ,anar a l’escola....

 

A . Funcionament  del centre

 

Tenen DRET a:

1.   Saber per què són en un centre i conèixer quins són el seus drets i deures.

2.   Conèixer les normes de funcionament del centre,les seves obligacions i les conseqüències que pot tenir no complir-les, aquesta informació és en el Reglament de Règim Intern del centre.

3.   Ser respectat/ada: les mesures educatives correctores han de ser coherents i proporcionals als incompliments, i no han de consistir mai en una privació d’aliments ni en càstigs corporals ni vexacions.

4.   Tenir una persona tutora a qui puguin explicar qualsevol problema que tinguin i que es preocupi per ell/a, que l’acompanyi i l’orienti en la seva estada al centre.

5.   Participar en les assemblees del centre: fer propostes i expressar la teva opinió amb respecte per als teus companys, sense que ningú et pugui restringir la seva llibertat d’expressió.

6.   Participar de forma activa en la programació d’activitats internes o externes del centre i en el seu desenvolupament.

7.   Fer ús dels espais comuns interiors i exteriors de la casa, tot i que per accedir a determinats espais (bugaderia,garatge,despatxos,habitació d’altres nois i noies,despatx de direcció...)hauran de demanar permís o l’hauran de acompanyar un educador/a.

8.   Tenir intimitat i les seves coses personals, així com un llos on guardar-les i decorar  seva habitació o l’espai assignat, sempre que respecti els drets dels altres. A més, té dret a utilitzar el bany (dutxa i vàter) amb la deguda intimitat.

9.   Exigir que la seva història i els detalls personals es tractin amb confidencialitat, ja que no es poden explicar sense el seu consentiment.

10.       Practicar la seva religió i ser respectat/ada per les seves creences.

 

 

B. Relacions i intimitat

 

Tenen DRET a:

1.   Rebre visites de la seva família  (té dret a saber quins dies i a quines hores et visitaran) o fer sortides de cap de setmana en funció de cada cas particular, excepte si ho ha prohibit el jutjat o la DGAIA.

2.   Trucar i rebre trucades telefòniques sense que s’escoltin les seves converses (excepte si el jutjat o la DGAIA estableixen una altre cosa i li comuniquin prèviament), i saber quins dies, quant de temps i amb qui pots tenir aquestes comunicacions.

3.   Enviar o rebre cartes i utilitzar el correu electrònic i que ningú ho llegeixi (excepte si el jutjat o la DGAIA han establert una altre cosa i ho comuniquen prèviament), tot i que el centre vetllarà perquè l’ús que faci del correu electrònic i l’accés a Internet no comporti un risc per la seva integritat i el seu desenvolupament com a persona.

4.   Relacionar-se amb els seus amics i amigues: sortir amb ells en els moments que li ho permetin i d’acord amb els horaris del centre; portar-los al centre per jugar o de visita (amb una autorització prèvia a les hores o espais que el centre disposi); anar a festes d’aniversari amb companyes i companyes, amigues i amics de l’escola o del poble, fent una festa o una sortida.

5.   Jugar, tenir temps lliure i temps d’esbarjo; participar en activitats extraescolars, esplais o qualsevol altra activitat segons  els seus interessos i aficions particulars, sempre que les possibilitats reals del centre ho permetin.

 

 

C. Salut

 

Tenen DRET a:

1.   Rebre atenció mèdica en cas que es  trobi malament o es faci mal. Si té una malaltia, l’han de cuidar, pot reposar a la seva habitació, l’han d’informar sobre el que li passa i els medicaments que es pren, i que la seva opinió sobre la seva salut sigui tinguda en compte.

 

D. Educació

 

Tenen DRET a:

1.   Anar a l’escola, ningú no li ho pot impedir si no hi ha una causa molt justificada.

2.   Tenir en material necessari per anar a escola (llibres, quaderns, llibretes, material de consulta, motxilla, etc.) i poder seguir el curs.

3.   Comptar amb el suport i l’ajust dels educadors i educadores per trobar feina o accedir als recursos necessaris per fer-ho, en cas que no vulgui continuar estudiant o tingui edat per treballar.

4.   Rebre formació en català i anar a classe per aprendre la llengua, si has vingut de fora de Catalunya i/o no la parles bé.

 

E. Suport administratiu, legal i econòmic

 

Tenen DRET a:

1.   Tenir la seva documentació identificativa   o que li tramitin.

2.   Rebre el suport de la DGAIA: aquesta entitat ha de defensar els seus drets i els seus interessos, i ha d’emprendre  les actuacions legals necessàries per defensar-los.

3.   Tenir dret a un pla de retorn amb la seva família, si la seva situació personal i la personal i la de la seva família ho permet i ho fa aconsellable, i també a ser informat/ada de la situació de la seva família sempre que ho demani.

4.   Rebre ajut per gestionar i administrar el seus diners: ell en portarà el control i seguiment, i podrà comptar amb el suport del seu tutor/a per fer-ho (aquest el pot ajudar a estalviar els diners que rebi per a les seves despeses o els que obtingui per fer alguna activitat o treball remunerat).

 

 

F. Dret basic

 

Tenen DRET a:

1.   Ser escoltat/ada sempre, abans que es prengui una decisió que t’afecti.

 

 

 

QUÈ POT FER SI NO ES RESPECTEN ELS SEUS DRETS?

Té dret a queixar-te i presentar reclamacions, i també a fer suggeriments o peticions.

 

COM?

 

· Pots adreçar un escrit al tutor/a o a la direcció del teu centre, o bé comunicar-los-ho de paraula. Ha de saber que, sempre que algun el preocupi, pots parlar-ne amb el director o directora del centre, però abans has de demanar un dia i una hora perquè et rebi i et pugui atendre de manera adequada, ja que el centre ha de vetllar per les teves necessitats.

 

· Es poden adreçar a la Direcció General d’Atenció a la Infància i a la Adolescència de la manera següent:

-         Emplenar el formulari que troben a l’apartat Infància i Adolescència de la pàgina web del Departament d’Acció Social i Ciutadania (http://www.gencat.cat/dasc)

-         Enviar l’escrit per correu postal (Avda. Paral·lel 52, 5ª planta, 08001 Bcn)

· Es pot transmetre un correu electrònic al Síndic de Greuges: www.sindic.cat

 

· Si es troben en una situació d’urgència poden trucar al telèfon Infància Respon que funciona les 24hores del dia, tots els dies de l’any: 900300777

 

 

 

QUINS DEURES TENEN AL CENTRE?

 

A.  FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 

Tenen el DEURE de:

1)   Respectar els horaris del centre (entrada i sortida)  que s’han pactat amb els educadors i educadores.

2)   Fer els àpats amb les seves companyes i companyes en els horaris establerts (només en casos excepcionals i per raons  justificades, aquests horaris es podran alterar).

3)   Tenir cura dels espais i el material del centre, incloent-hi els vehicles, procurant que es mantinguin en bon estat.

4)   Col·laborar en determinades tasques domèstiques (para la taula, recollir-la, escombrar, endreçar la seva habitació, etc.) segons la seva edat.

 

 

 

B.  RELACIONS I INTIMITAT

 

Tenen el DRET de:

1) Respectar les altres persones que viuen i es relacionen amb ell, i ser tolerant amb les seves idees i opinions:

-No pot insultar, menysprear i, encara menys, agredir cap company/a.

-Ha de respectar els educadors i educadores, i seguir les seves indicacions i orientacions.

-Ha de respectar la gent que viu a prop del centre, els veïns i les veïnes: d’aquesta manera ells l’acudiran bé.

2) Protegir la seva imatge i especialment la dels seus                                                                        companys, sobretot quan pengi fotografies a Internet (xats, pàgines web, blocs, Facebook, Messenger...). No donar les seves dades ni l’adreça d’on viu ni tampoc la dels seus companys i companyes. Qualsevol situació d’aquestes o qualsevol dubte l’haurà de comentar amb els seus tutors i tutores.

 

C. SALUT

Tenen el DEURE de:

1)   Tenir cura de ells mateixos/es i de cuidar aquelles coses que els ajuden a mantenir un bon nivell de salut,com ara:una bona higiene,alimentar-se bé i abrigar-te adequadament en funció de l’època de l’any. Per exemple:

 -Cal que mengis de tot i de forma equilibrada. Si alguna cosa no els agrada gaire,poden demanar poc però s’ho han de menjar.

 

Els  àpats es fan al menjador i dins els horaris previstos.

 

-Han de respectar l’horari de descans nocturn i llevar-se a l’hora establerta per a anar a l’escola, al institut o  al feina .És molt important que respectin el descans dels altre:cal anar a dormir sense fer soroll i estar en silenci fins que sigui l’hora de llevar-se.

-Han de tenir cura de la seva roba:posar-la per rentar quan calgui i tenir-la endreçada al seu armari.

 

-Cal que vagin sempre net/a i que tingui cura del seu cos de la seva higiene personal .Si ell no pot fer-ho,els educador i educadores l’hi ajuden

 

-No pot portar al centre tabac,alcohol i altre drogues ni consumir-ne,ja que esta prohibit. Tampoc pot arribar al centre amb afectes d’haver pres alguna d’aquestes substàncies.

 

   D. EDUCACIÓ

Tenen el DEURE de:

 

1)   Anar a l’escola, a l’ institut o la feina. La formació escolar és molt important per a ells. El centre els ofereix cada dia un espai per fer deures amb el suport d’un/a educador/a o d’un/a mestre/a de reforç o logopeda,si és necessari.

 

 

E. DEURES ADMINISTRATIUS I LEGALS

Tenen el DEURE de:

 

1)   Donar les seves dades personal, convivencials i familiars correctament,i facilitar els document que tinguis i que siguin necessaris per valorar i atendre la teva situació.

2)   Fer front a les despeses derivades de les teves conductes negligents i assumir les responsabilitats corresponents.

3)   Comparèixer davant l’Administració quan sigui citat per les persones responsables del seu cas.

 

 

QUÈ PASSA SI NO COMPLEIXEN AQUESTS DEURES?

 

Amb caràcter general,no complir aquests deures,i els que s’estableixin en el Reglament de Règim Intern del seu centre,comportarà l’aplicació de la mesura eductiva correctora que correspongui d’acord amb aquest Reglament.

 

El Reglament de Règim Intern (RRI) del seu centre pot detallar i ampliar aquests drets i deures


Comments