Phare 2006 CES - Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile în oraşul Făurei"

Scurtă descriere

Detalii despre proiect

 Titlul proiectului    
 Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile în oraşul Făurei
 Codul Perseus al contractului RO 2006/018-147.04.01.04.01-49
 Schema de finanţare Phare Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu
 Data semnării contractului  30.11.2008
 Perioada de implementare a proiectului
 01.12.2008 - 31.05.2010   
 Beneficiar Consiliul Local al Oraşului Făurei, judeţul Brăila

Obiectivul general al proiectului

Ridicarea serviciului de furnizare apă potabilă din localitatea Făurei la un înalt nivel de performanţă tehnică, economică şi de mediu prin reabilitarea reţelei de distribuţie şi înlocuirea echipamentelor învechite cu unele moderne, eficiente, în conformitate cu angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Implementarea unui serviciu de furnizare apă potabilă sustenabil, eficient şi eficace la nivelul zonei centrale şi de nord a oraşului, în conformitate cu Directivele CE şi legislaţia armonizată
 • Instruirea personalului operativ şi a celui de conducere în vederea optimizării exploatării investiţiei
 • Creşterea nivelului de conştientizare şi educarea ecologică a populaţiei cu privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea mediului înconjurător prin reducerea pierderilor de apă potabilă şi folosirea judicioasă a apei în scopul protejării resurselor naturale;
 • Creşterea capabilităţilor Grupei 4 de intervenţie aparţinând Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” Brăila în asigurarea securităţii privind protecţia contra incendiilor prin majorarea numărului de hidranţi pe reţeaua de distribuţie.

Grupuri ţintă ale proiectului

 • locuitorii oraşului Făurei (4100 persoane din cadrul celor aproximativ 1650 gospodării, din care 875 case individuale şi 776 apartamente) şi circa 150 agenţi economici care vor beneficia de campania de conştientizare şi de serviciul de alimentare cu apă reabilitat;
 • personalul operativ şi cel de conducere al serviciului de furnizare apă potabilă, care vor beneficia de instruire;
 • Consiliul Local al oraşului Făurei, care beneficiază de finanţare pentru rezolvarea unei probleme a comunităţii;
 • Direcţia Serviciilor Publice de sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Făurei care, prin Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare din cadrul acesteia, va exploata investiţia.
 • cele 60 de persoane care vor fi angajate pe perioada executării investiţiei
 • cei 4 angajaţi permanenţi care vor ocupa locurile de muncă create prin realizarea proiectului

Beneficiarii finali ai proiectului

 • locuitorii oraşului Făurei, în ansamblu circa 4100 persoane din 1650 gospodării, care vor beneficia de un serviciu public de alimentare cu apă eficient, durabil şi fără întreruperi;
 • agenţii economici şi instituţiile din oraşul Făurei şi din comunele învecinate – circa 150 de firme, prin generarea unui mediu de afaceri atractiv;
 • Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică Brăila prin respectarea prevederilor directivelor europene 98/83/CE şi 91/271/CEE
 • Agenţia Judeţeană şi Agenţia Regională de Protecţia Mediului prin respectarea angajamentelor privind protecţia mediului;
 • Populaţia judeţului Brăila în ansamblu, prin crearea premiselor de dezvoltare economică şi socială a judeţului.

Rezultate estimate ale proiectului

 • înlocuirea a 11.741 m reţea de distribuţie apă potabilă cu un grad mare de uzură;
 • branşarea/rebranşarea  a 600 consumatori la tronsoanele reabilitate;
 • montarea a 18 cămine de vane de izolare şi golire pe tronsoanele reabilitate;
 • realizarea a două subtraversări de cale ferată;
 • reabilitarea instalaţiei hidraulice la Castelul de apă.
 • creşterea securităţii populaţiei prin majorarea cu 112 bucăţi a numărului de hidranţi de incendiu pe reţeaua de distribuţie.

Echipa de proiect

Manager proiect                     Stăncescu Virginia - primar
Asistent manager                   Barac Petrişor - consilier IT
Responsabil financiar              Topală Claudia-Izabela - şef birou contabilitate
Responsabil achiziții               Georgescu Alexandru - inspector achiziţii
Asistent Responsabil achiziții  Gheonea Marius - consilier proiecte
Responsabil tehnic                 Mihai Gheorghe - inspector urbanism
Responsabil promovare           Mihalcea Vasile - inspector protecție civilă

Comments