Rekrutacja studentów


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA STUDENTÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert, II edycja projektu), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej.

 

L.p.

Kierunek studiów

Planowana liczba studentów biorąca udział w praktykach

1.

Bezpieczeństwo narodowe

17

2.

Mechanika i budowa maszyn

17

3.

Logistyka

12

4.

Finanse i rachunkowość

16

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość w okresie od 11.10.2017 do dnia 20.10.2017 r.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.