Rekrutacja studentówWYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ STUDENTÓW
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


„PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH”

Na posiedzeniu w dniu 04.12.2017 Komisji Rekrutacyjna stwierdziła, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie wpłynął żaden wniosek studenta o udział w projekcie. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do projektu nie zakwalifikowano żadnego dodatkowego uczestnika.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWERekrutacja dotyczy zakwalifikowania studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość do udziału w praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNiSW) w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) III nabór ofert (II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu na następujących kierunkach studiów:

1) Mechanika i budowa maszyn (II rok)
2) Logistyka (II rok)
3) Finanse i rachunkowość – II rok
4) Bezpieczeństwo narodowe – II rok

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość w okresie od 27.11.2017 do 01.12.2017 r. do godz. 14.00.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH”
(III NABÓR OFERT)

Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 24.10.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulamin rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) III nabór ofert  (II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

L.p.

Numer albumu

1.

4369

2.

4227

3.

4388

4.

4225

5.

4463

6.

4364

7.

4232

8.

4465

9.

1604

10.

4235

11.

4317

12.

4228

13.

4209

14.

4516

15.

4382

16.

4383

17.

4213

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

L.p.

Numer albumu

1.

4222

2.

4211

3.

4264

4.

4226

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:

L.p.

Numer albumu

1.

3951

2.

4336

3.

4489

4.

4330

5.

4320

6.

4484

7.

4512

8.

4140

9.

4328

10.

4331

11.

4322

12.

4335

13.

4332

14.

4513

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU LOGISTYKA:

L.p.

Numer albumu

1.

3531

2.

4243

3.

4458

4.

4240

5.

4476

6.

4502

7.

4414

8.

4241

9.

4238

10.

4248

11.

4467

12.

3976

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

L.p.

Numer albumu

1.

4416

2.

4421

3.

4252

4.

4249

5.

4255

6.

4417

7.

4419

8.

4456

9.

4422

10.

4425

11.

4257

12.

4420

13.

4424

14.

4432

15.

4511

16.

4253

17.

4258

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

L.p.

Numer albumu

1.

4439

 

W wyniku oceny złożonych wniosków studentów oraz weryfikacji statusu kandydatów do projektu pod kątem spełniania przez nich wymogów udziału w projekcie z dalszej procedury rekrutacyjnej wyłączeni zostali kandydaci o następujących numerach albumu:

Bezpieczeństwo narodowe:
3517

Finanse i rachunkowość:
3969OGŁOSZENIE

REKRUTACJA STUDENTÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert, II edycja projektu), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej.

 

L.p.

Kierunek studiów

Planowana liczba studentów biorąca udział w praktykach

1.

Bezpieczeństwo narodowe

17

2.

Mechanika i budowa maszyn

17

3.

Logistyka

12

4.

Finanse i rachunkowość

16

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość w okresie od 11.10.2017 do dnia 20.10.2017 r.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.