Rekrutacja pracodawców i opiekunów zakładowych


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (III NABÓR OFERT – II EDYCJA PROJEKTU) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu odbywającymi praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) )współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).


W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

 

Planowana liczba studentów, którzy będą uczestniczyć w projekcie przedstawia się następująco:

Bezpieczeństwo narodowe – 17 osób

Mechanika i Budowa Maszyn – 17 osób

Logistyka – 12 osób

Finanse i rachunkowość – 16 osób

 

W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie  wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

 

Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 11.10.2017 do 20.10.2017  r.  na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2
; 22-400 Zamość

 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

ĉ
PPZ2 Zamość,
10 paź 2017, 06:36