Rekrutacja pracodawców i opiekunów zakładowych




WYNIKI II EDYCJI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE
(II edycja projektu; III nabór ofert MNiSW)


W wyniku analizy złożonych (w okresie II edycji rekrutacji uzupełniającej) przez instytucje / zakłady pracy / podmioty wniosków o udział w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) oraz uwzględniając zapisy zawarte w § 5 (ust. 1) Regulaminu wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 04.12.2017 do projektu zakwalifikowane zostały wstępnie następujące instytucje z podziałem na poszczególne kierunki studiów:

DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:
1. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
2. Urząd Gminy Zamość
3. Biuro Szybkiej Interwencji Z.Mroczek i Wspólnicy sp. z o.o., sp. k. w Zamościu

DLA KIERUNKU LOGISTYKA:
1. Hurtownia Artykułów Spożywczo Przemysłowych Jerzy Rybczyński w Werbkowicach

O ostatecznym zakwalifikowaniu instytucji / podmiotu / firmy do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych w ramach Projektu decydować będą studenci zakwalifikowani do projektu poprzez zadeklarowanie preferowanego miejsca odbywania praktyk.





OGŁOSZENIE


II REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (II edycja projektu; III nabór ofert) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza II dodatkową rekrutację uzupełniającą instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu z kierunków BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I LOGISTYKA, którzy będą odbywać praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w „Regulaminie wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 27.11.2017 do 01.12.2017  r.  na adres:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2; 22-400 Zamość 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 



WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE

(II edycja projektu; III nabór ofert MNiSW)


W wyniku analizy złożonych (w okresie rekrutacji uzupełniającej) przez instytucje / zakłady pracy / podmioty wniosków o udział w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) oraz uwzględniając zapisy zawarte w § 5 (ust. 1) Regulaminu wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu zakwalifikowane zostały wstępnie następujące instytucje z podziałem na poszczególne kierunki studiów:

DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

1. Urząd Gminy Zamość; ul. Peowiaków 92; 22-400 Zamość
2. Zakład Karny w Hrubieszowie; ul. Nowa 64; 22-500 Hrubieszowie
3. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie; ul. T. Szeligowskiego 24; 20-883 Lublin
4. Urząd Gminy Grabowiec; ul. Rynek 3; 22-425 Grabowiec
5. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu; ul. Pl. Wolności 1; 22-400 Zamość

DLA KIERUNKU LOGISTYKA:

1. Poczta Polska S.A. ul. Krakowskie Przedmieście 50; 20-940 Lublin (Oddział w Zamościu)
2. Spomasz Zamość S.A.; ul. Szczebrzeska 19; 22-400 Zamość


O ostatecznym zakwalifikowaniu instytucji / podmiotu / firmy do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych w ramach Projektu decydować będą studenci zakwalifikowani do projektu poprzez zadeklarowanie preferowanego miejsca odbywania praktyk.




OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (II edycja projektu; III nabór ofert) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu z kierunków BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I LOGISTYKA, którzy będą odbywać praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).


W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.


Planowana łączna liczba studentów z kierunków Bezpieczeństwo narodowe i Logistyka, którzy będą uczestniczyć w projekcie przedstawia się następująco:

Bezpieczeństwo narodowe – 17 osób
Logistyka – 12 osób



W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w „Regulaminie wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”


Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 27.10.2017 do 6.11.2017 r. na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2; 22-400 Zamość

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.






WYNIKI REKRUTACJI INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE
(II edycja projektu; III nabór ofert MNiSW)


W wyniku analizy złożonych przez instytucje / zakłady pracy / podmioty wniosków o udział w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) oraz uwzględniając zapisy zawarte w § 5 (ust. 1) Regulaminu wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu zakwalifikowane zostały wstępnie następujące instytucje z podziałem na poszczególne kierunki studiów:

DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:
1. Urząd Gminy Miączyn
2. Urząd Miejski w Tyszowcach
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
4. Urząd Gminy Grabowiec
5. Straż Miejska Miasta Zamość
6. AKON sp. z o.o. w Zamościu
7. Gmina Dołhobyczów
8. Jednostka Wojskowa nr 3391 w Zamościu
9. Starostwo Powiatowe w Zamościu
10. Biuro Szybkiej Interwencji Z.Mroczek i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k w Zamościu



DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:
1. „e - podatnik” sp. z o.o. w Zamościu
2. Urząd Miejski w Łaszczowie
3. Urząd Gminy Werbkowice
4. Szkoła Podstawowa nr im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
5. Biuro rachunkowe Krystyna Wołoszyn w Zamościu
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju (Inspektoraty ZUS w: Zamościu, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim)
7. Urząd Miejski w Tyszowcach
8. Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
9. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zamościu


DLA KIERUNKU LOGISTYKA:

1. B.M.-TUR Mariusz Łój, Bogdan Grela spółka jawna w Zamościu
2. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
3. Jednostka Wojskowa nr 3391 w Zamościu
4. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-MAN spółka jawna Małgorzata Bojar Krzysztof Bojar

DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:
1.Roztocze Zakład Usługowo – Produkcyjny Rak Roman w Tomaszowie Lubelskim
2.Auto – Centrum sp. z o.o. w Zamościu
3.JBM Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Jacek Bergiel, Renata Bergiel Spółka Jawna w Borowinie Stanieckiej
4.EURO – CAR sp. z o.o. w Zamościu
5.Auto – Serwis Dragon Borowina Sitaniecka
6.Jednostka Wojskowa nr 3391 w Zamościu


O ostatecznym zakwalifikowaniu instytucji / podmiotu / firmy do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych w ramach Projektu decydować będą studenci zakwalifikowani do projektu poprzez zadeklarowanie preferowanego miejsca odbywania praktyk.




OGŁOSZENIE

REKRUTACJA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (III NABÓR OFERT – II EDYCJA PROJEKTU) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu odbywającymi praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) )współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).


W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

 

Planowana liczba studentów, którzy będą uczestniczyć w projekcie przedstawia się następująco:

Bezpieczeństwo narodowe – 17 osób

Mechanika i Budowa Maszyn – 17 osób

Logistyka – 12 osób

Finanse i rachunkowość – 16 osób

 

W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie  wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

 

Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 11.10.2017 do 20.10.2017  r.  na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2
; 22-400 Zamość

 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

ĉ
PPZ2 Zamość,
10 paź 2017, 06:36