Rekrutacja opiekunów uczelnianych


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (III NABÓR OFERT – II EDYCJA PROJEKTU) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III Nabór ofert – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

W pilotażowych praktykach zawodowych wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych.
Planowaną liczbę studentów oraz opiekunów uczelnianych biorących udział w Projekcie zamieszczono w poniższej tabeli:

 

Kierunek studiów na których wprowadzony zostanie system
6 - miesięcznych praktyk

Przewidywana liczba studentów biorąca udział w praktykach

Zakładana liczba uczelnianych opiekunów praktyk

Bezpieczeństwo narodowe

17

2

Mechanika i Budowa Maszyn

17

2

Logistyka

12

2

Finanse i rachunkowość

16

3

 


Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 11 października 2017 do 20 października 2017 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.