2.1 รหัสควบคุมในภาษา C

 • \a ส่งเสียง Beep
 • \n ขึ้นบรรทัดใหม่
 • \t แท็บในแนวนอน
 • \b ย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร
 • \v แท็บในแนวตั้ง
 • \f ขึ้นหน้าใหม่
 • \r รหัส Return
 • \’ แทนตัวอักษร Single Quote(’)
 • \’’ แทนตัวอักษร Double Quote(’’)
 • \\ แทนตัวอักษร Backslash(\)
 • \000 แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ 000 ในระบบเลขฐานแปด
 • \xhh แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ  hh ในระบบเลขฐานสิบหก

ตัวอย่าง

#include<stdio.h>
Void main()
printf(“== Welcome == \n\n”);
printf(“Alert\a\n”);
  print(“1 2 \b3 4\n”);
printf(“backslash \\ \n”);
printf(“show \” \n”);
printf(“show \ ‘hello\’ \n”);
printf(“ascii \123 \n”);
printf(“ascii \x2e \n”);

        getch();
}โดย ทวีวุฒิ นากอหม๊ะ นักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Comments