Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΣ Τμήματος ΟΔΕ 30/6/2016 

1.1  Στόχοι (προγράμματος) πρακτικής  άσκησης

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του από το έτος 1995 τα Πρακτικά Μαθήματα Ι & ΙΙ – (3+3 πιστωτικές μονάδες). Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές του, αν το επιθυμούν, να τα επιλέξουν ως «μαθήματα επιλογής» (τα οποία ισοδυναμούν και αντιστοιχούν με δύο διδασκόμενα μαθήματα επιλογής). 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος  του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  και αποσκοπεί :

 • στη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης
 • στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας η οποία επιτρέπει την ενδυνάμωση του βιογραφικού και την ανάπτυξη ωριμότητας, από την πλευρά των φοιτητών, σχετικά με μελλοντικές επιλογές τους για σπουδές ή / και απασχόληση
 • στην ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας 
 • στην προετοιμασία των φοιτητών για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο μέλλον
 • στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων, πχ  επικοινωνίας, δικτύωσης, επίλυσης προβλημάτων μέσω ομάδων
 • στην εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής και διοίκησης
 • στην ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του με την αγορά εργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας.

1.2  Πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος πρακτικής άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

1.3 Χρόνος πρακτικής άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 2 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές και γίνεται τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.

1.4 Δικαίωμα συμμετοχής

Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι φοιτητές θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Β) Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και αν υπάρξουν κενές θέσεις οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου. Αν οι προσφερόμενες θέσεις από το ΕΣΠΑ είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών του 8ου ή και του 6ου εξαμήνου, τότε η επιλογή γίνεται με κριτήριο τον αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης.  Αν χρειαστεί λαμβάνεται υπόψη και ο μέρος όρος βαθμολογίας.

1.5   Διαδικασία Υλοποίησης Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 1.5.1   Πρόσκληση υποβολής και κατάθεση αιτήσεων πρακτικής άσκησης

Στις αρχές κάθε εαρινού εξαμήνου, το γραφείο του Επιστημονικού Υπεύθυνου για την Πρακτική Άσκηση Καθηγητή ανακοινώνει σε εμφανή σημεία στους χώρους του Πανεπιστήμιου και στο διαδίκτυο την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση, στην οποία αναφέρονται πληροφορίες για την κατάθεση των αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν  είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Α) Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Τμήματος, δηλώνοντας πέραν των άλλων προσωπικών στοιχείων και την γεωγραφική και κλαδική προτίμηση τους για να απασχοληθούν. Την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να την «κατεβάσουν» από το διαδίκτυο και να την καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος. Παράλληλα θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους.

Β) Λόγω του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ και του σκοπού του προγράμματος πρακτικής άσκησης οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν θα εργάζονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. Τη δήλωση αυτή την υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να επιλέξουν οι ίδιοι την επιχείρηση που θα εργαστούν πριν υποβάλλουν την αίτηση τους  θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Καθηγητή για την Πρακτική Άσκηση, ο οποίος και θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την προτεινόμενη επιχείρηση.  Στην περίπτωση έγκρισης της εταιρείας ο φοιτητής παραδίδει σε αυτήν :

 • Το έντυπο «Πρόταση Συνεργασίας». Είναι πληροφοριακού τύπου έντυπο, από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης , προς την εταιρεία.
 •  Το έντυπο «Πληροφοριακό Δελτίο Εταιρείας». Η επιχείρηση οφείλει να το συμπληρώσει. Το έντυπο θα πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα  της επιχείρησης και να επιστραφεί στο Πανεπιστήμιο ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά μέσω fax ή email.

 1.5.2 Ενημέρωση των επιχειρήσεων και επιλογή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση επικοινωνεί τηλεφωνικά ή/και πραγματοποιεί προσωπικές συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης, συζητεί τους όρους και το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών του τμήματος. Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αποστέλλουν συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το έντυπο «Πληροφοριακό Δελτίο Εταιρίας» με τα απαιτούμενα στοιχεία, ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά μέσω fax ή email.

Από τον υφιστάμενο κατάλογο επιχειρήσεων που μέχρι τώρα συνεργάζονται στο πρόγραμμα, από τις νέες επιχειρήσεις που δηλώνουν συμμετοχή και από τις επιχειρήσεις που δηλώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, γίνεται αξιολογική επιλογή με κριτήρια: α) το μέγεθος της επιχείρησης, β) το αντικείμενο δραστηριοτήτων (σχετικό με τις σπουδές των φοιτητών), γ) τη φήμη και εικόνα της, δ) το αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης εργασίας και ε) την ποιότητα συνεργασίας τους μέχρι σήμερα. Συντάσσεται νέος ετήσιος κατάλογος των επιχειρήσεων -αρχείο- με τα στοιχεία τους και καταγράφεται ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων εργασίας.

 1.5.3  Επιλογή φοιτητών

Με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.4 επιλέγονται οι φοιτητές και κατανέμονται στις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης

 1.5.4 Εγγραφή φοιτητών στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

Όσοι φοιτητές επιλεγούν για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ  «ΑΤΛΑΣ» και να αντιστοιχιστούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με τις θέσεις πρακτικής άσκησης, οι οποίες έχουν αναρτηθεί από τους φορείς υποδοχής.

1.5.5  Επισκέψεις σε επιχειρήσεις από τον Υπεύθυνο Καθηγητή

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατόν να γίνονται επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου για να διαπιστωθεί η παρουσία των απασχολούμενων φοιτητών/τριών, η τήρηση των όρων συμφωνίας  των δύο πλευρών, οι συνθήκες και το αντικείμενο εργασίας των φοιτητών/τριών. 

1.5.6  Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης και συμπλήρωση σχετικών εντύπων

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές καταθέτουν στο γραφείο του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα έντυπα, συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον προϊστάμενο τους:

 • Ημερήσιο Παρουσιολόγιο
 • Απολογιστική Έκθεση Υπεύθυνου Εταιρείας
 • Αξιολόγηση Προγράμματος (Πρακτικής Άσκησης) από τον Φοιτητή

Η αποστολή των εντύπων μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

1.5.7 Αξιολόγηση φοιτητών – Καταχώριση βαθμών

Με βάση την απολογιστική έκθεση υπευθύνου εταιρείας καταχωρούνται οι βαθμοί στα 2 πρακτικά μαθήματα (εντός της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου)

1.6  Υποχρεώσεις και δικαιώματα ασκουμένων φοιτητών

 •  Οι φοιτητές απασχολούνται στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του φορέα (μέχρι 8 ώρες ημερησίως σε πενθήμερη βάση).
 • Αν οι φοιτητές/τριες δεν είναι ευχαριστημένοι από τον φορέα στον οποίο απασχολούνται  για συγκεκριμένους λόγους (πχ υπέρβαση 8ωρης απασχόλησης, απασχόληση σε θέση εργασίας μη σχετιζόμενης καθόλου με το αντικείμενο σπουδών τους, απασχόληση η οποία δεν απαιτεί γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (πχ χειρωνακτική) πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.
 • Το ύψος της αμοιβής των φοιτητών ορίζεται ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης του προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό. Για να πληρωθούν οι ασκούμενοι με όλο το προβλεπόμενο ποσό θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί και τους δυο μήνες, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν 20 εργάσιμες ημέρες/μήνα. Σε περίπτωση που φοιτητές απασχοληθούν για περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες δεν θα αμειφθούν επιπλέον. Τέλος αν κάποιος φοιτητής διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του.
 • Η  ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών (έναντι ατυχήματος μόνον) καλύπτεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
 • Ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ προκύπτει από τη διαίρεση του διατιθέμενου ποσού διά του ελαχίστου ύψους αμοιβής ανά ασκούμενο φοιτητή που προβλέπεται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (του ΕΣΠΑ).
 • Οι ασκούμενοι μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη της Επιχείρησης, να πάρουν άδεια 2 (δύο) ημερών κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους  Άσκησης, είτε για λόγους ασθενείας, είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους.

 1.7  Υποχρεώσεις  και δικαιώματα φορέων υποδοχής

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί οφείλουν να:

 • απασχολούν τους φοιτητές/τριες σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο εργασίας όσο γίνεται συναφές με το αντικείμενο σπουδών τους.
 • τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή (τεχνική) εκπαίδευση
 • τους εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας
 • να τους «χρεώνουν» σε συγκεκριμένο τομέα και στέλεχος, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπαίδευσή τους και η αντικειμενικότερη και αξιόπιστη αξιολόγησή τους
 • τους χορηγούν άδεια για λόγους ασθένειας και συμμετοχής στις εξετάσεις όπως προβλέπεται ανωτέρω

 Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί δικαιούνται να:

 • απασχολούν τους φοιτητές μέχρι 8 ώρες ημερησίως επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το ωράριο εργασιών τους
 • καταγγείλουν τη συνεργασία και να σταματήσουν την απασχόληση του ασκούμενου φοιτητή αν κρίνουν την εργασιακή του συμπεριφορά απολύτως ακατάλληλη ή την εργασιακή του απόδοση καταφανώς ανεπαρκή.