Συχνές Ερωτήσεις

1.Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει, προ 15 ετών τουλάχιστον στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής τα «Πρακτικά Μαθήματα». Αυτό αποσκοπεί στο:

 • να συμβάλει στη σύνδεση θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας αφομοιώνοντας καλύτερα την επιστημονική γνώση
 • να ενημερώσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις συνθήκες εργασίας 
 • να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του με την αγορά εργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών είναι δίμηνη και πραγματοποιείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο στους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους σπουδών οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν την επιχείρηση στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν από μια λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή να προτείνουν οι ίδιους την επιχείρηση στην οποία θέλουν αν απασχοληθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις.

Το όλο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

2.Μπορώ να συμμετέχω στην Πρακτική Άσκηση;

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να λάβεις μέρος μόνο αν είσαι φοιτητής / φοιτήτρια του 3ου και 4ου έτους σπουδών. Πέραν του γενικού Μ.Ο βαθμολογίας σ’ όλα τα μέχρι την έναρξη της πρακτικής άσκησης εξάμηνα θα πρέπει ακόμα να έχεις τα ακόλουθα προσόντα προκειμένου να επιλεγείς:

 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Διάθεση για εργασία.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών, δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές του 4ου έτους.

3.Πώς δηλώνω τα πρακτικά μαθήματα και πότε γίνονται οι αιτήσεις;

Τα πρακτικά μαθήματα δηλώνονται μαζί με τα μαθήματα επιλογής στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο θα γίνει η πρακτική άσκηση. Μπορούν να δηλωθούν σε οποιαδήποτε ομάδα μαθημάτων, είτε και τα δύο στην ίδια ομάδα είτε σε διαφορετική.

Εκτός όμως από τη δήλωση μαθημάτων επιλογής, οι φοιτητές προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση πρέπει
1) να υποβάλλουν σχετική αίτηση (στη Γραμματεία του Τμήματος),
2) να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση praktiki@unipi.gr εντός προθεσμίας που γνωστοποιείται με ανακοίνωση στις αρχές του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους και

4.Πώς εισέρχομαι στο σύστημα Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ";

Για να εισέλθετε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, χρησιμοποιείστε τους κωδικούς για το ΕΥΔΟΞΟΣ.

5.Για ποιο λόγο να κάνω Πρακτική Άσκηση;

Συμμετέχοντας στην Πρακτική Άσκηση μπορείς:

 • να αφομοιώσεις καλύτερα την επιστημονική γνώση μέσα από τη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας
 • να ενδυναμώσεις το βιογραφικό σου
 • να αποκτήσεις εμπειρίες, πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες και να δικτυωθείς
 • να ενημερωθείς και να εξοικειωθείς με τις εργασιακές συνθήκες
 • να έχεις πιθανότητες πρόσληψης από την επιχείρηση στην οποία κάνεις την Πρακτική σου

6.Πότε ξεκινά η Πρακτική Άσκηση και ποια είναι η διάρκειά της;

Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 2 μήνες, και κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε έναν μόνο κύκλο πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης καθορίζεται κάθε χρόνο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής. Εάν συντρέχει ειδικός λόγος, εξετάζεται κατά περίπτωση η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής του/της φοιτητή/τριας σε κάποια άλλη χρονική στιγμή (όχι όμως μετά το Σεπτέμβρη ή πριν τα μέσα του Ιούνη)

7.Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση σε επιχείρηση της επιλογής μου;

Βεβαίως, αρκεί η επιχείρηση αυτή να έχει εγκριθεί από τον υπεύθυνο Καθηγητή (Λ. Χυτήρης) και να έχει δεχτεί να εγγραφεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ».

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση που προτείνεις πρέπει να διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων (πχ 70-80 ατόμων και άνω) και να είναι διαρθρωμένη σε τμήματα, διευθύνσεις κλπ. Το αντικείμενο απασχόλησής σου στην επιχείρηση της επιλογής σου θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών σου.

8.Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στην επαρχία;

Βεβαίως. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στην επαρχία υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ή ότι θα έχει βρεθεί επιχείρηση από εσένα, θα έχει εγκριθεί από τον υπεύθυνο Καθηγητή (Λ. Χυτήρης) και θα έχει δεχτεί να εγγραφεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ».

9.Υπάρχει αμοιβή από τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση;

Ο οργανισμός/επιχείρηση δεν υποχρεούται στην καταβολή οικονομικής αποζημίωσης προς τους φοιτητές.  Ωστόσο, η χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εξασφαλίζει στους φοιτητές επιπλέον και οικονομικά οφέλη. Το ύψος της αμοιβής των φοιτητών ορίζεται σύμφωνα με τη χρηματοδότηση του προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό φοιτητών. Για να πληρωθούν οι ασκούμενοι με όλο το προβλεπόμενο ποσό θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί και τους δυο μήνες, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν 20 εργάσιμες ημέρες/μήνα. Σε περίπτωση που φοιτητές απασχοληθούν για περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες δεν θα αμειφθούν επιπλέον. Τέλος αν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του.

10.Παρέχεται ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;

Η  ασφάλιση των φοιτητών, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ), έναντι ατυχήματος καλύπτεται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

11.Πόσες φορές μπορώ να συμμετέχω στην Πρακτική Άσκηση;

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να συμμετέχεις μόνο μία (1) φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών σου (στο 3ο ή στο 4ο έτος).

12.Υπάρχει δυνατότητα να κάνω την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Προς το παρόν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ωστόσο δυνατότητα οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

13.Μπορώ να διακόψω τη συμμετοχή μου στην Πρακτική Άσκηση και να συμμετέχω πάλι την επόμενη χρονιά;

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να συμμετέχεις μόνο μια (1) φορά. Αν διακόψεις τη συμμετοχή σου (για οποιοδήποτε λόγο), παραιτείσαι από οποιαδήποτε αμοιβή και αποκλείεσαι από την Πρακτική Άσκηση.

14. Πώς ενημερώνομαι για την Πρακτική Άσκηση;

Μπορείς να α) να έρχεσαι στο γραφείο πρακτικής άσκησης, β) να ενημερώνεσαι ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://praktiki.unipi.gr/index.php/tmhmata/ode 

15. Δεν έχω δικό μου τραπεζικό λογαριασμό και δεν μπορώ να ανοίξω λόγω κεφαλαιακών ελέγχων. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείς να δηλώσεις τραπεζικό λογαριασμό οικείου σου προσώπου. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να προσκομίσεις σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στο γραφείο πρακτικής άσκησης.

16. Χρειάζεται να έχω αριθμό μητρώου ΙΚΑ;

Για την Πρακτική Άσκηση χρειάζεται να έχεις αριθμό μητρώου ΙΚΑ (από το ΙΚΑ της περιοχής σου). Σημειώνεται ότι δεν αρκεί ο αριθμός ασφάλισης που μπορεί να έχεις από τους γονείς σου.