ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ


«Εγώ ο Ιωάννης τα’ άκουσα και τα είδα όλα αυτά. Κι όταν τα’ άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του αγγέλου που μου τα φανέρωσε. Εκείνος όμως μου είπε: «Μην το κάνεις αυτό! Δούλος είμαι κι εγώ σαν εσένα και τους αδελφούς σου τους προφήτες, κι εκείνους που τηρούν τα λόγια αυτού του βιβλίου. Το Θεό να προσκυνήσεις». Και συνέχισε: «Μην κρατήσεις τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου μυστικά, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν είναι κοντά. Ο άδικος ας συνεχίσει να αδικεί, ο ακάθαρτος ας συνεχίσει τα βδελυρά έργα του. Ας συνεχίσει κι ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο, κι ο άγιος την αγιοσύνη του». «Ακούστε! Έρχομαι σύντομα» , λέει ο Ιησούς, «και φέρνω μαζί μου την αμοιβή μου, για ν’ ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Μακάριοι όσοι τηρούν τις εντολές του, για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλές για να μπουν στην πολιτεία. ΄Εξω θα μείνουν όσοι είναι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φονιάδες , οι ειδωλολάτρες κι εκείνοι που τους αρέσει ν’ αντιστρατεύονται την αλήθεια. «Εγώ, ο Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου να σας τα αναγγείλει αυτά στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και τη γενιά του Δαβίδ, το άστρο το λαμπερό, το πρωϊνό» Το Πνεύμα και η νύφη λένε: «Έλα». Κι όποιος ακούει ας πει: «Έλα». Όποιος διψάει ας έρθει, όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής».
 ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (Ε'1 - Η'6)
    "Και είδον επί της δεξιάν του καθήμενου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένων έσωθεν και έξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγίσιν επτά" Απ. Ε΄1

       1η Σφραγίδα «Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΣ»
(Είναι ο ίππος με τον καβαλάρη με το τόξο στον οποίο έχει δοθεί η δύναμη της νίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
        Και είδα ότι το Αρνίον, ήνοιξε πράγματι την πρώτην από τας επτά σφραγίδας. Καί ήκουσα το πρώτον απο τα τέσσαρα ζώα, που διακονούν εις το θέλημα του Θεού, να λέγη με φωνήν ισχυράν, σαν βροντήν. <<έλα>>.
2. Καί είδα ιδού ένα κατάλευκο άλογο. Και εκείνος που εκάθητο επάνω εις αυτό, είχε τόξον, σύμβολον της δυνάμεώς του. Και του εδόθη στέφανος, σύμβολον της νίκης του και της βασιλικής εξουσίας του. Και αμέσως μόλις εξήλθε, ήρχισε να νικά και θα εξακολουθή να νικά μέχχρι συντελείας των αιώνων. (Η εικόνα συμβολίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίον απ΄αρχής νικά και θα νικά το κακόνκαι τον πονηρόν εις σωτηρία των ανθρώπων. Είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμον).
 

        2η Σφραγίδα «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ»

(Είναι ο ίππος με τον καβαλάρη που κρατάει ένα μεγάλο σπαθί . Αυτός θα αρπάξει την ειρήνη από την γη και ο ένας άνθρωπος θα σφάζει τον άλλον.)
            3. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την δεύτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερο ζώον να λέγη <<έλα>>.
            4. Και εβγήκεν άλλος ίππος κόκκινος, (που συμβολίζει τους αιματηρούς εξωτερικούς και εμφυλίους πολέμους), και εις εκείνον, που εκάθητο επάνω εθς αυτόν τον ίππον παρεχωρήθη απο τον Θεόν η άδεια, να αφαιρέση την ειρήνην απο την γήν και να σφαγούν μεταξύ των οι άνθρωπο. Και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη (σύμβολον του ολέθρου).
 

        3η Σφραγίδα «Ο ΜΑΥΡΟΣ ΙΠΠΟΣ»

(Είναι ο ίππος με τον καβαλάρη που κρατάει μία ζυγαριά.)
            5. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την τρίτην, ήκουσα το τρίτον ζώον να λέγη <<έλα>>.
            Καί είδα. και ιδού ένα μαύρο άλογο (που συμβολίζει τας στερήσεις και τους λιμούς) και εκείνος που εκάθητο επάνω του, είχε ζυγαριά εις το χέρι του.
            6. Καί ήκουσα σαν φωνήν ανάμεσα απο τα τέσσαρα ζώα να λέγη' <<ένα κιλόν σίτου έφθασενα πωλήται, λόγω του λιμού, ένα δηνάριον και τρία κιλά κριθαριού, ένα δηνάριον. Το έλαιον όμως και τον οίνον μή τα στερήσης' άς τα έχουν με κάποιαν αφθονίαν>>.
 

         4η Σφραγίδα «Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ  ΙΠΠΟΣ»

(Είναι ο ίππος που καβαλάρης του είναι ο Θάνατος, ενώ από πίσω του ακολουθεί ο Άδης. Και του δόθηκε δύναμη στο 1/4 της γης ώστε να πεθαίνουν οι άνθρωποι από πολέμους, από πείνα, από φυσικό θάνατο και από τα ζώα).
            7. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την τέταρτην, ήκουσα την φωνήν το τετάρτου ζώου να λέγη <<έλα>>.
            8. Καί είδα: και ιδού ένα κίτρινο άλογο (που συμβολίζει τας επιδημίας και το θανατικό) και εκείνος που εκάθητο επάνω εις αυτό, είχεν, όνομά του : ο θάνατος. Και ακολουθούσε μαζί του ο Άδης δια να μαζεύη τας ψυχάς εκείνων, που θα επέθαιναν. Και παρεχωρήθη εις αυτόν απο τον Θεόν η εξουσία επάνω εις το τέταρτον των κατοίκων της γής, να τους φονεύση με την μάχαιραν και με τον λιμόν και με το θανατικό και με τα θηρία της γής, που θα κατασπαράξουν μερικούς.
   

        5η Σφραγίδα «ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΜΕΝΩΝ»

            9. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδα κάτω από το ουράνιον θυσιαστήριον τας ψυχάς των μαρτύρων, που είχαν σφαγή κατά τους διωγμούς δια τον λόγον του Θεού και δια την μαρτυρίαν του Αρνίου, την οποίαν είχαν παραλάβει και εκρατούσαν ως ανεκτίμητον θησαυρόν.

          10.  Καί έκραξαν με φωνήν μεγάλξμ λέγοντας ' <<έως πότε, σύ Κύριε, ο απόλυτος εξουσιαστής και κυρίαρχος των πάντων, ο άγιος και αληθινός, δεν κάμνεις δικαίαν κρίσιν και δεν παίρνεις εκδίκησιν και δεν επιβάλλεις τιμωρίαν δια το αίμα μας, που εχύθη αδίκως απο τους κατοίκους της γής;>>

          11. Και εδόθη εις καθένα απο αυτούς στολή λευκή, αγγελική (που συμβολίζει τον θρίαμβον και την δόξαν), και ελέχθη εις αυτούς να αναπαυθούν και περιμένουν ολίγον ακόμη χρόνον, έως ότου συμπληρώσουν τον αριθμόν των μαρτύρων και των αγίων οι συνδουλοί των και οι αδελφοί των, που έμμελον να μαρτυρήσουν και φονευθούν απο τους διώκτας, όπως εμαρτύρησαν αυτοί.

        6η Σφραγίδα «Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ»

                12. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την έκτην σφραγίδαν, είδα συνταρακτικά γεγονότα εις τον φυσικόν κόσμον. Έγινε σεισμός μέγας, που συγκλόνισε την γήν, και ο ήλιος έχασε το φώς του, εσκοτίσθη και έγινε μαύρος σαν σάκκος τρίχινος, καί όλη η επιφάνεια της σελήνης έγινε κατακόκκινη σαν αίμα.

            13. Και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν εις την γήν, όπως η συκιά, που συγκλονιζόμενη από σφοδρόν άνεμον ρίχνει τα άγουρα σύκα της.

            14. Και ο ουρανός εξέκοψε και εχωρίσθη σαν βιβλίο, που τυλίγεται. Καί κάθε όρος και  καθε νήσος μετεκινήθησαν από τον τόπο των.

            15. Και οι βασιλείς της γής και οι μεγιστάνες και οι άρχοντες των στρατών και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και κάθε ελεύθεροςέκρυψαν τους εαυτούς των εις τα σπήλαια και ανάμεσα απο τις πέτρες των ορέων.

            16. Και έλεγαν εις τα όρη και εις τους βράχους' <<πέσατε πάνω μας κρύψατέ μας απο το φοβερόν πρόσωπον εκείνου, πού κάθεται επάνω εις τον θρόνον, και από την οργήν του Αρνίου>>. 

            17. Διότι ήρθε η μεγάλη ημέρα, που θα εκσπάση και θα εκδηλωθεί ή οργή αυτού. Και ποιός ημπορεί να σταθή εις τα πόδια του, εμπρός εις τον δικαίως ωργισμένον Θεόν; (Τα συμβολικά αυτά γεγονότα υποδηλώνουν τας δια μέσου των αιώνων αναστατώσεις της φύσεως και τας θεομηνίας, τα δε τελαυταία και συνταρακτικώτερα όλων υποδηλώνουν εκείνα, που θα προηγηθούν απο την Δευτέραν Παρουσία του κριτού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

      Ύστερα από το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας και πρίν ανοιχθή η εβδόμη σφραγίς, είδα τέσσαρας αγαθούς αγγέλους να στέκωνται εις τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος και να κρατούν τους τέσσαρας ανέμους της γής, δια να μήν φυσά άνεμος επάνω εις την γήν, ούτε επάνω εις την θάλασσαν, ούτε εις κανένα δένδρον (δια να προληφθούν έτσι καταστροφαί και επικρατήση ηρεμία).

            2. Και έιδα άλλον άγγελον να ανεβαίνη απο την ανατολήν του ηλίου (απο την περιοχή δηλαδή του παραδείσου, του φωτός και της ζωής). Αυτός είχε την σφραγίδα του Θεού, ο οποίος είναι εν ζωή και η πηγή της ζωής, και εφώναξε εις τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους είχε δοθέι άδεια και εξουσία να εξαπολύσουν τους ανέμους και να προξενήσουν καταστροφάς εις την γήν και την θάλασαν.

            3. και τους είπε' <<περιμένετε' μη εξαπολύσετε ακόμη καταστροφήν εις την γήν, ούτε εις την θάλασσαν, ούτε εις τα δένδρα, μέχρις ότου σφραγίσωμεν με την σφραγίδα τους ζώντος Θεού και σημαδέψωμεν επάνω εις τα μέτωπά των τους πιστούς δούλους του Θεού μας, ώστε να μη επέλθουν εναντίον αυτών αι καταστροφαί>>.

            4. Και ήκουσα τον αριθμό των εσφραγισμένων' ήσαν 144.000 σφραγισμένοι από όλας τας φυλάς των απογόνων του Ισραήλ. 12.000 από κάθε φυλή.

            5.  Και είδα ενώπιον του θρόνου (του Θεού), πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ήταν αδύνατο να μετρηθεί , και φορούσαν λευκά ρούχα και κρατούσαν κλαριά από φοίνικες στα χέρια τους και έλεγαν ότι η σωτηρία αυτών οφείλεται στον Θεό και στο Χριστό.

            6. "ποιοι είναι αυτοί με τα άσπρα ρούχα;

            7. και απάντησα Κύριε εσύ γνωρίζεις. Και μου είπε, αυτοί είναι οι ερχόμενοι από μεγάλες θλίψεις και οι κάτασπρες στολές έχουν λευκανθεί με το αίμα του Χριστού.

            8. Γι' αυτό είναι ενώπιον του Θεού και Τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα. Και ο Θεός θα τους προστατεύσει από πείνα, δίψα, από το κάψιμο του ήλιου

             9. και ο Χριστός θα τους οδηγήσει σε πηγή ζωής και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους.

 

            7η Σφραγίδα «Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ»

              Όταν ανοίχθηκε η έβδομη σφραγίδα έγινε μεγάλη ησυχία στον ουρανό για μισή ώρα. Και είδα 7 αγγέλους μπρος από το Θεό και τους δόθηκαν επτά σάλπιγγες.

            Και ένας άγγελος πείρε ένα λιβανιστήρι και το γέμισε με φωτιά από το θυσιαστήριο (εκεί βρίσκονταν οι ψυχές των μαρτύρων) και το έριξε στη γη. Και ακούστηκαν βροντές και αστραπές και μεγάλοι σεισμοί και οι 7 άγγελοι ετοιμάστηκαν για να σαλπίσουν.

            Οι 7 Σάλπιγγες

            7.  Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χαλάζι και φωτιά, ανακατεμένα με αίμα, και ερρίφθησαν με όρμήν εις την γήν. Και τότε το έν τρίτον της γής κατεκάη και τον εν τρίτον των δένδρων έγινε παρανάλωμα του πυρός και κάθε πράσινο χορτάρι κατεκάη. (Θεομηνία μερική, δια να συνέλθουν και μετανοήσουν οι άνθρωποι).

                 8. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ερρίφθη με ορμήν εις την θάλασσαν κάτι σαν μεγάλο βουνό, που εκαίετο. Καί έγινε το έν τρίτο της θαλάσης αίμα.

                  Και απέθανε το έν τρίτον απο τα κτίσματα, που υπάρχουν στην θάλασσαν και έχουν ζωή  και το εν τρίτον των πλοίων, που πλεόυν, εις τας θάλασσας κατεστράφη ολοκληρωτικώς.

            9 . Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν απο τον ουρανόν μεγάλο αστέρι, που εφλεγετο και εκαίετο  σαν λαμπάδα. Και έπεσεν εις το εν τρίτον των ποταμών και εις τας πηγάς των υδάτων.

                 Και το όνομα  του αστέρος αυτού λέγεται ο Άψινθος, δια την πικρίαν την οποίαν είχε και εσκόρπισεν εις τα ύδατα. Και έγινε τότε το έν τρίτο των υδάτων πικρόν σαν την αψινθίαν και δηλητηριασμένον. Και πολλοί απο τους ανθρώπους απέθαναν απο τα νερά αυτά, διότι εδηλητηριάσθησαν.

            10. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη και εχάθη το εν τρίτο απο τον ήλιον, ώστε να μειωθή το φώς και η θερμότης του και το εν τρίτον της σελήνης και το εν τρίτον των ατέρων, ώστε να σκοτισθή και να χαθή το εν τρίτον απο το φως των ουρανίων αυτών σωμάτων. Και η ημέρα έχασε το έν τρίτον απο το φώς της και η νύκτα επίσης έχασε το έν τρίτον από την αστροφεγγιά της και απο το σεληνόφως.

                  Και είδα και ήκουσα τότε έναν αετόν (΄άγγελον του Θεού) να πετά εις τα μεσουράνιακαι να φωνάζη με φωνήν μεγάλην' <<αλοίμονον, αλοίμονον, αλοίμονον εις τους απίστους και ασεβείς, που κατοικούν εις την γήν, δια τας άλλας συμφοράς που θα επακολουθήσουν εις τασ φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλλων, οι οποίοι πρόκειται με την σειρά των να σαλπίσουν>>.

 

                  11. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε ' και είδα ένα αστέρι να έχη πέσει απο τον ουρανόν εις την γήν, τον σατανάν τον επαναστάτην εναντίον του Θεού, και εδόθη εις αυτόν το κλειδί και του παρεχωρήθη η άδεια να ανοίξη το πηγάδι της κατασκότεινης αβύσου.

                         Καί ήνοιξε πράγματι το πηγάδι της φρικτής αβύσου και ανρίθμητον πλήθος πονηρών πνευμάτων, που ήσαν εκεί φυλακισμένα, ξεπετάχθηκαν και ανέβηκαν σαν πυκνός καπνός καιομένης καμίνου και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αέρας απο τον καπνόν του πηγαδιού.

                  Και απο τον καπνόν αυτών, των δαιμονικών πνευμάτων, εξεχώρησαν και εβγήκαν προς τα διάφορα μέρη της γής ακρίδες, κακοποιά δηλαδη πνεύματα, και παρεχωρήθη εις αυτά τυραννική και κακοποιός εξουσία, σαν αυτή που εχουν οι σκορπιοί εις την γήν, να βασανίζουν τους ανθρώπους με τα δηλητηριώδη κεντριά των.

                 Και ελέχθη εις αυτά να μη βάψουν το χορτάρι της γης , ούτε κάθε πράσινον φυτόν ούτε κανένα δένδρον, παρά μόνο τους ανθρώπους, που δεν έχουν εις τα μέτωπάτων την σφραγίδα του Θεού.

                 Και εδόθη εις αυτά η διαταγή να μη φονεύσουν τους ανθρώπους, αλλα να τους βασανίσουν επι ωρισμένον χρονικόν διάστημα, που συμβολίζεται με τον αριθμόν των πέντε μηνών....

                 Και αι μορφαί αυταί των δαιμονικών ακρίδων είναι και τρομακτικαί και δελεαστικαί. Ομοιάζουν με άλογα ετοιμασμένα φια τον πόλεμον. Και επάνω εις τα κεφάλια των έχουν στεφάνους σαν απο χρυσάφι, και τα πρόσωπά των είναι σαν πρόσωπα ανθρώπων.

                 Και είχαν τρίχας, σαν τρίχας γυναικώνκαι τα δόντια των ήσαν σάν δόντια λεόντων (δια να συμβολίζουν την θηριωδίαν των και το καταστρεπτικόν των έργον).

                 Και έχουν ουρές, σαν τις ουρές των σκορπιών, και κεντριά εις τις ουρές των. Και τους παρεχωρήθη  άδεια να βασανίζουν με τις δηλητηρίώδεις ουρές των τους ανθρώπους επί πέντε μήνες, εις περιωρισμένον δηλαδή χρονικόν διάστημα,

                 Έχουν δε βασιλέαν και αρχηγόν της πονηράς παρατάξεως των τον άγγελον της αβύσου. Το όνομα αυτού εις τη Εβραϊκήν είναι Αβαδδών, εις δε την Ελληνικήν ονομάζετα Απολλύων, δηλαδή εξολοθρευτής.

                 Και αφού τα δαιμονικά αυτά πνεύματα εβασάνιζαν φρικτά τους ανθρώπους κατά τους πέντε αυτούς μήνας, η πρώτη ουαί, δηλάδή η πρώτη πληγή, επέρασε. Ιδού έρχονται δύο ακόμη ουαί. δύο πληγαί ύστερα απο αυτά.

            12. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε. Και ήκουσα μίαν φωνήν, που έβγαινε από τα τέσσαρα κέρατα του χρυσού θυσιαστηρίου, το οποίον ευρίσκεται ενώπιον του Θεού να λέγη εις τον έκτον άγγελον' <<συ που έχεις την σάλπιγγα, λύσε τους τέσσαρας αγγέλους, που είναι δεμένοι κοντά εις τον μεγάλον ποταμόν, τον Εφράτην>>.

            13. Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι, οι οποίοι σύμφωνα με την βουλήν του Θεού ήσαν προετοιμασμένοι δια τη ωρισμένην ώραν και την ημέραν και τον μήνα και το έτος, ώς εκδικητικά όργανα της θείας δικαιοσύνης, δια να φονεύσουν το ένα τρίτον των ανθρώπων.

            14. Και τα στρατεύματά των απετελούντο απο αναρίθμητον ιππικόν. Ήκουσα, ότι ο αριθμός των ήτο δυο μυριάδες μυριάδων, δηλαδη διακόσια εκατομμύρια. (Αυτή τη στιγμή μόνη η κίνα μπορεί να συγκεντρώσει τόσο στρατό).........

                   


    ΟΙ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΕΣ (ΙΕ'5 - ΙΣΤ'21)

    1η φιάλη «ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟ ΕΛΚΟΣ»

            Αδειάζοντας ο πρώτος άγγελος την φιάλη εις την γη έγινε έλκος κακό και πονηρό στους ανθρώπους που είχαν το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα αυτού.

     2η φιάλη «Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»

            με την τρίτη φιάλη που χύθηκε στην θάλασσα πέθαναν όλα τα ζώσα μέσα σε αυτήν και έγινε κόκκινη σαν το αίμα ενός νεκρού.

   3η φιάλη «ΑΙΜΑ ΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ»

            όταν άδειασε ο τρίτος άγγελος την φιάλη του εις τους ποταμούς και στις πηγές έγιναν όλα σαν το αίμα.

         και ακούστηκε ο άγγελος να λέει ότι δίκαιος είναι αυτός που πάντα ήταν και που είναι και ότι δικαίως πίνουν αυτοί (οι άνθρωποι) αίμα, εφόσον έχυσαν πρώτοι αυτοί το αίμα των αγίων και των προφητών. Τώρα αυτό το αίμα τους δίνεται πίσω.

    4η φιάλη «Ο ΚΑΥΤΕΡΟΣ ΗΛΙΟΣ»

           αδειάζοντας ο τέταρτος άγγελος την τέταρτη φιάλη στον ήλιο, του έδωσε την δύναμη να καίει τους ανθρώπους και κάηκαν πολύ οι άνθρωποι και βλασφήμησαν το όνομα του Θεού και δεν μετανόησαν δίνοντας του δόξα.

     5η φιάλη «ΤΑ ΕΛΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ»

            και ο πέμπτος άγγελος άδειασε την φιάλη του στον θρόνο του θηρίου και σκοτώθηκε η βασιλεία του και οι οπαδοί του δάγκασαν τις γλώσσες τους από τον πόνο και βλασφήμησαν τον Θεό για τους πόνους που είχαν και δεν μετανόησαν για τα έργα τους.

     6η φιάλη «Η ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ»

         Όταν άδειασε ο έκτος άγγελος την φιάλη του στον Ευφράτη ποταμό, τότε αυτός ξεράθηκε ώστε να ετοιμαστεί ο δρόμος των Βασιλειάδων που θα έρθουν από την ανατολή.

         και είδα από το στόμα του δράκου και του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη τρία ακάθαρτα πνεύματα σαν βατράχια. Ήταν δαιμόνια που έκανα θαύματα για να εντυπωσιάσουν και να μαζέψουν τους βασιλιάδες της οικουμένης και να τους οδηγήσουν εις την μάχη της μεγάλης μέρας του Θεού του παντοκράτορα.

         και ιδού έρχομαι ως κλέπτης και μακάριος αυτός που επαγρυπνεί και φοράει τα ρούχα του και δεν είναι γυμνός ώστε να φαίνεται η ασχήμια του.

         και τους μάζεψε αυτούς σε ένα τόπο που στα εβραϊκά ονομάζεται 'Αρμαγεδδών'

     7η φιάλη «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΙΑΙΟ ΧΑΛΑΖΙ»

          και αδειάζοντας στον ουρανό την τελευταία και έβδομη φιάλη ο έβδομος άγγελος, ακούστηκαν βροντές , αστραπές και φωνές δυνατές στον ουρανό και έγινε ο μεγαλύτερος σεισμός από τότε που υπήρξε ο άνθρωπος

        και η πόλη η μεγάλη χωρίστηκε στα τρία και όλες οι πόλεις των εθνών έπεσαν και κάθε νησί χάθηκε και όλα τα βουνά εξαφανίστηκαν.

        επίσης πολύ μεγάλο χαλάζι έπεσε από τον ουρανό και οι άνθρωποι βλασφήμησαν τον Θεό γιατί η πληγή του χαλαζιού ήταν πολύ μεγάλη.

    Ο ΣΑΤΑΝΑΣ & ΤΑ ΘΗΡΙΑ (ΙΒ'7 - ΙΕ'4)

        1. Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΥ

                και έγινε πόλεμος στον ουρανό . Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του πολέμησαν ενάντια στον δράκο. Και ο δράκος πολέμησε μαζί με τους άγγελος του και δεν μπόρεσε να κερδίσει και δεν βρέθηκε χώρος για αυτούς στον ουρανό. Και τότε ο δράκος, αυτό το αρχαίο μεγάλο φίδι που ονομάζεται διάβολος ή σατανάς και που πλανεύει όλο τον κόσμο, βλήθηκε πάνω στην γη μαζί με τους αγγέλους του

     2.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ 3 1/2 ΕΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ-ΣΑΤΑΝΑ

                 και γέννησε η γυναίκα παιδί αρσενικό το οποίο θα ποιμάνει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο. Και το παιδί της μεταφέρθηκε στο Θεό και κοντά στον θρόνο του. Και η γυναίκα κατέφυγε στην έρημο όπου έχει θα εκεί τόπο ετοιμασμένο από τον Θεό για την θρέψει για 1260 ημέρες (3 1/2 έτη).

      2A . Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ-ΣΑΤΑΝΑ

                και νευρίασε ο δράκος με την γυναίκα και έφυγε κάνοντας πόλεμο με τα υπόλοιπα παιδιά της που τηρούσαν τις εντολές του Θεού και του μάρτυρες του Ιησού.

     3. Ο ΣΑΤΑΝΑΣ & ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

                και στάθηκα στην άμμο της θάλασσας και είδα ένα θηρίο να βγαίνει από την θάλασσα με 10 κέρατα και 7 κεφάλια και στα κέρατα είχε 10 διαδήματα (βασιλικά σημάδια δηλαδή, ένα σε κάθε κέρατο) και στα κεφάλια του είχε ονόματα βλασφημίας.ΙΓ'2 Ήταν όμοιο με λεοπάρδαλη με πόδια από αρκούδα και με στόμα από λιοντάρι. Και του έδωσε ο σατανάς δύναμη , μεγάλο θρόνο και μεγάλη εξουσία ΙΓ'3και το ένα του κεφάλι είχε πληγωθεί και ήταν σαν σκοτωμένο αλλά θεραπεύθηκε και τότε θαύμασε όλη η γη.ΙΓ'4και προσκύνησε η ανθρωπότητα τον σατανά που είχε δώσει την δύναμη στο θηρίο και προσκύνησαν και το θηρίο λέγοντας. Ποιος είναι ικανός να πολεμήσει το θηρίο που είναι τόσο δυνατό;

    3Α. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

                Αυτό το παραπάνω θηρίο είναι και οι αντιπροσώπευση του επονομαζόμενου αντίχριστου που είναι στιγματισμένος με τον αριθμό 666. Και λέγοντας αντίχριστος θα πρέπει να δώσουμε και την εννοιολογική περιγραφή της λέξης. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης "αντίχριστος είναι αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό" (Α' Επιστ. Ιωάνν. Β. 22) όπως αναφέρει επίσης πως θα υπάρχουν και άλλα αντίχριστα πρόσωπα "ακούσατε ότι έρχεται ο αντίχριστος και τώρα πολλοί είναι αντίχριστοι" (Α' Ιωάνν. Β' 18) αλλά ένας θα είναι ο τελευταίος και ο πραγματικός υιός του σατανά. Αλλά όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός "αλλά αυτός (ο αντίχριστος) δεν θα γίνει άνθρωπος σαν την γέννηση του Κυρίου (θεάνθρωπος) αλλά θα είναι αυτός ο άνθρωπος οποίος θα γεννηθεί από την πορνεία του ίδιου του ανθρώπου και θα υποδεχθεί όλες τις ενέργειες του σατανά". Αυτή η πορνεία δεν είναι άλλη από την προσπάθεια και την αλαζονεία του ανθρώπου να γίνει ο ίδιος Θεός, αρνούμενος κατά συνέπεια τον Θεό και τον Ιησού. Αυτή η πορνεία θα οδηγήσει μια μέρα στην γέννηση του αντίχριστου. 

    3Β. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ 3 1/2 ΧΡΟΝΙΑ

            και του δόθηκε του θηρίου μεγάλο στόμα και βλαστημούσε και του δόθηκε και η δύναμη να κάνει πόλεμο για 42 μήνες (3 1/2 χρόνια). Και άνοιξε το στόμα του και βλασφήμησε το Θεό, το όνομα του και όλους αυτούς που βρίσκονται στον ουρανόΙΓ'7και δόθηκε άδεια στο θηρίο να κάνει πόλεμο ενάντια των αγίων και να τους νικήσει και του δόθηκε εξουσία σε κάθε φυλή, λαό, γλώσσα και έθνος.ΙΓ'8και θα το προσκυνήσουν οι κάτοικοι της γης και δεν θα μπορούν να γραφτούν στο βιβλίο της ζωής του αρνιού που σφάχτηκε για την σωτηρία του κόσμου. ΙΓ'9 όποιος έχει αυτί ας ακούσει. Όποιος κουβαλάει άλλους σε αιχμαλωσία σε αιχμαλωσία θα πάει και όποιος με μαχαίρι σκοτώνει με μαχαίρι θα σκοτωθεί. Εδώ έγκειται η πίστη και η υπομονή .των αγίων

        4. ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ (ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ)

             Και είδα άλλο θηρίο να βγαίνει από την γη με δύο κέρατα αρνιού και με φωνή δράκου. Και το θηρίο αυτό ήταν υποταγμένο στο θηρίο της θάλασσας. Και θα προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο του οποίου η θανάσιμη πληγή είχε θεραπευθεί. Και θα πραγματοποιήσει μεγάλα και σπουδαία πράγματα ως και φωτιά θα κάνει να πέφτει από τον ουρανό μπροστά τους ανθρώπους. 

            και θα πλανά τους κατοίκους της γης με τα θαυμαστά έργα που θα κάνει και θα τους λέει να φτιάξουν το είδωλό του θηρίου της θάλασσας (αντίχριστο) επειδή είχε πληγή μεγάλη από σπαθί αλλά κατάφερε ωστόσο να επιζήσει. ΙΓ'15 και εδόθη στο δεύτερο θηρίο (ψευδοπροφήτη) δύναμη να δώσει ζωή στο είδωλο του πρώτου θηρίου .ώστε και να μπορεί να μιλεί αλλά και να μπορεί να πράξει. Και του δόθηκε και η δύναμη να σκοτώνει όποιον δεν προσκυνούσε το είδωλο του πρώτου θηρίου.

            και ανάγκασε όλους τους ανθρώπους μικρούς-μεγάλους, πλούσιους-φτωχούς, ελεύθερους-δούλους, ώστε να δεχθούν το χάραγμα (σημάδεμα) στο δεξί τους χέρι ή στα μέτωπά τους, ώστε να μην γίνεται κάποιος να αγοράσει ή να πουλήσει αν δεν έχει αυτό το σημάδεμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.

            το χάραγμα του αντίχριστου (666) θα το φέρει όλος ο κόσμος, καθώς μόνο όποιος φέρει το χάραγμα θα δύναται να αγοράσει προϊόντα και τροφή για να επιζήσει.

 

    4Α . Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

                εδώ φαίνεται και η σοφία. Αυτός που έχει μυαλό ας υπολογίσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός είναι ο χξς

    Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

            και είδα τον ουρανό ανοικτό και να ένας λευκό άλογο και πάνω σε αυτό ένας καβαλάρης που λέγονταν αξιόπιστος και αληθινός και εκείνος πολεμάει και κρίνει με δικαιοσύνη. Τα μάτια του είναι σαν την φωτιά και στο κεφάλι του έχει πολλά διαδήματα με ονόματα γραμμένα πάνω τους αλλά έχει και ένα όνομα που δεν το έχει δει κανένας εκτός από αυτόν. Φοράει ρούχο βαμμένο με αίμα και το όνομα του είναι «ο λόγος του Θεού»

               Και τα στρατεύματα που τον ακολουθούν έχουν άσπρα άλογα και φορούν ολοκάθαρο βύσσινο ένδυμα. Από το στόμα του καβαλάρη εξέρχεται λόγος ικανός να διοικήσει όλα τα έθνη του κόσμου. Και αυτός θα ποιμάνει όλα τα έθνη του κόσμου με σιδερένια ράβδο. Και πάνω στο ρούχο του γράφει «Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων»

                 Και είδα το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης με τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένα ώστε να πολεμήσουν με τον καβαλάρη του άσπρου αλόγου και τα στρατεύματά του 20 και πιάστηκε το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα θαύματα και που είχε εξαπατήσει αυτούς που είχαν το χάραγμά του θηρίου και αυτούς που προσκυνούσαν  την εικόνα του. Τότε οι δυο τους ρίχθηκαν στην λίμνη του πυρός  που καίγονταν με θείο21 και οι υπόλοιποι πέθαναν από τον λόγο του καβαλάρη και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις σάρκες τους

    1000

            και είδα έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό και να έχει στο χέρι του το κλειδί της αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα.2 και έδεσε το δράκοντα το αρχαίο φίδι που είναι ο Διάβολος ή Σατανάς, αυτός που πλανά την οικουμένη, 3 και τον έβαλε στην άβυσσο και τον σφράγισε για χίλια χρόνια ώστε να μην πλανά άλλο τα έθνη του κόσμου μέχρι να περάσουν αυτά τα χίλια χρόνια. Μετά το τέλος αυτών των 1000 ετών θα ξαναφεθεί ελεύθερος για μικρό όμως διάστημα 

    Η 1η ΑΝΑΣΤΑΣΗ

            Και είδα θρόνους και να κάθονται πάνω σε αυτούς όσοι βασανίσθηκαν και πελεκήθηκαν για την μαρτυρία του Ιησού και για τον λόγο του Θεού και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα στα κεφάλια τους ούτε στα χέρια τους. Αυτοί έζησαν και βασίλεψαν με τον Χριστό για χίλια έτη 5 οι υπόλοιποι νεκροί δεν έζησαν μέχρι να περάσουν αυτά τα χίλια χρόνια. Αυτό το διάστημα είναι η 1η  Ανάστασης.

            Μακάριος και άγιος αυτός που θα λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Πάνω σε αυτούς της πρώτης Ανάστασης δεν έχει δύναμη ο δεύτερος θάνατος αλλά αυτοί θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του για χίλια χρόνια

 

       ΤΟ ΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

        και όταν περάσουν τα χίλια χρόνια θα λυθεί ο Σατανάς από την φυλακή του και θα πλανεύση τα έθνη στις τέσσερις γωνιές της γης, τον Γώγ και τον Μαγώγ και θα τους πάρει σε πόλεμο και ο αριθμός τους θα είναι όση και η άμμος της θάλασσας.

        και ανέβηκαν τα στρατεύματά τους από όλα τα πλάτη της γης και περικύκλωσαν τους Άγιους και την πόλη την αγαπημένη. Και τότε κατέβηκε φωτιά από τον Ουρανό και τους κατέφαγε 10 και ο διάβολος που τους πλάνεψε βλήθηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θείου όπου είχαν ριχθεί ο ψευδοπροφήτης και το θηρίο και βασανίζονταν μέρες και νύχτες και εις τους αιώνες των αιώνων.

    Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κ11και είδα θρόνο άσπρο αστραφτερό και πάνω σε αυτόν κάθονταν ένας μπροστά στον οποίο χάθηκε η γη και ο ουρανός. 12 Και είδα τους νεκρούς , τους μικρούς και τους μεγάλους , να βρίσκονται μπροστά από τον θρόνο, και βιβλία ανοίχθηκαν . Κι άλλο βιβλίο ανοίχθηκε που ονομάζεται «βιβλίο της ζωής», και κρίθηκαν οι πεθαμένοι ανάλογα με τις πράξεις τους που ήταν γραμμένες στο βιβλίο.13 Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς που είχαν πνιγεί σε αυτήν και έδωσαν τους νεκρούς τους ο θάνατος και ο Άδης.14 Κατόπιν αυτοί οι δύο ρίχθηκαν στην πύρινη λίμνη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος.15Στην πύρινη λίμνη ρίχθηκαν όλοι όσοι δεν βρέθηκαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. 

ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

ΚΑ1Και είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη και η πρώτη γη και ο πρώτος ουρανός έφυγαν. Και η θάλασσα δεν υπήρχε πλέον.2Και είδα την νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό ετοιμασμένη από τον Θεό σαν στολισμένη νύφη.3 Τότε ακούστηκε φωνή δυνατή από τον ουρανό να λέει: «αυτή είναι η σκηνή του Θεού με τους ανθρώπους και μαζί με αυτούς θα μένει και ο θεός. Και αυτοί θα είναι ο λαός του και ο Θεός θα είναι ο Θεός τους.4 Και θα εξαλείψει από αυτούς Ο Θεός όλα τα δάκρυά τους , θάνατος δεν θα υπάρχει, ούτε πένθος, ούτε κραυγές, ούτε και ο πόνος. Όλες οι δυστυχίες πέρασαν οριστικά». 

 

KA5Και είπε αυτός που κάθονταν στον θρόνο: «και να, τα έφτιαξα όλα καινούργια» . Και μου είπε: «γράψε ότι αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και αληθινά. 6Και μου είπε ακόμη: « Ολοκληρώθηκε… εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, εγώ θα δώσω σε αυτόν που διψάει να πιει από την πηγή της ζωής δωρεάν. 7Ο νικητής θα αποκτήσει αυτά τα αγαθά και εγώ θα είμαι ο Θεός του και αυτός θα είναι ο υιός μου. 8Τους δε άπιστους και τους ακάθαρτους, τους δολοφόνους και τους πόρνους και ειδωλολάτρες και όλους τους ψεύτες θα τους ρίψω στην καιγόμενη με φωτιά και θείο λίμνη , και αυτός θα είναι ο δεύτερος θάνατος.»

 

 

Η ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

KA9 Και ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που είχαν τις 7 φιάλες, τις γεμάτες από τις 7 πληγές, και μου είπε «έλα να σου δείξω τη νύφη του αρνιού». 10 Και με πήγε εν πνευματικά σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό . Και μου έδειξε την πόλη, την Άγια Ιερουσαλήμ που κατέβαινε από τον ουρανό 11 έχοντας την δόξα του Θεού.12  Ήταν πάρα πολύ φωτεινή και περιβάλλονταν από μεγάλο τείχος, με δώδεκα πύλες που ήταν άγγελοι και πάνω τους ήταν γραμμένα ονόματα.  Τα ονόματα αυτών ήταν οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ. 13 Ανατολικά του τείχους υπήρχαν 3 πύλες. Το ίδιο δυτικά, βόρεια και νότια. Και το τείχος της πόλης είχε 12 θεμέλιους λίθους και πάνω σε αυτούς ήταν τα δώδεκα ονόματα των αποστόλων του Χριστού-Αρνίου.

 

ΚΑ15Και ο άγγελος που ήταν μαζί μου είχε ένα χρυσό καλάμι μαζί του για να μετρήσει την πόλη.16 Και η πόλη ήταν τετράγωνη και το μήκος της είναι όσο το πλάτος της. Και το μήκος της πόλης είναι 12 χιλιάδες . Το μήκος και το πλάτος και το ύψος της είναι το ίδιο.

 

ΚΑ22 Και δεν είδα ναό σε αυτήν την πόλη. Ο Θεός ο Παντοκράτωρ και το Αρνί (Ιησούς) είναι ο ναός της. 23 Η πόλη δεν χρειάζεται ούτε τον ήλιο ούτε το φεγγάρι για να φαίνεται. Η δόξα του Θεού την φωτίζει.24 Και τα κράτη και οι βασιλιάδες τους θα περπατήσουν και θα ζήσουν στην πόλη φωτισμένοι από το θείο φως της.

 

ΚΑ25Και οι πόρτες αυτής της πόλης δεν θα κλείσουν ποτέ 27 Και δεν θα μπει σε αυτήν κανένας άνθρωπος «ποιόν βδέλυγμα και ψεύδος» και που δεν είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής

 
Comments