Exam Template

posted Jan 16, 2011, 2:33 AM by Professor Katz   [ updated Jan 16, 2011, 2:36 AM ]

**משך הבחינה: שלוש שעות

**אין להשתמש בחומר עזר כלשהו

++++ חלק א' [% 20] - הגדר בקצרה (3-4 שורות) עשרה מתוך השמות והמושגים האלה:

++++ חלק ב' [% 30] - להלן 4 חיבורים המופיעים בביבליוגרפיה כ"קריאה חובה".  עליך לבחור בשניים מהם ולהציג בקיצור את הטיעונים העיקריים שמעלים המחברים.

 ++++ חלק ג' [% 50] - עליך להתייחס בהרחבה לאחד הקטעים הבאים:

Comments