ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ2554


แสดง 70 รายการ
ลำดับผู้รับผิดชอบสถานะชื่อโครงการ/กิจกรรมว/ด/ป ที่จัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการผลการดำเนินงานความพึงพอใจประเภทงบประมาณงบประมาณที่ใช้ไปผลการนิเทศจากกรรมการบริหาร
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับผู้รับผิดชอบสถานะชื่อโครงการ/กิจกรรมว/ด/ป ที่จัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการผลการดำเนินงานความพึงพอใจประเภทงบประมาณงบประมาณที่ใช้ไปผลการนิเทศจากกรรมการบริหาร
01 ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลแล้ว ค่ายคุณธรรมวัดเวฬุวัน 28-30 พ.ย.53 นร. ม. 4 จำนวน 309 คน ร้อยละ 90  ร่้อยละ 90 แผ่นดิน 2553 200,000  
02 ฝ่ายแผนงาน รายงานผลแล้ว ทบทวนกลยุทธ์ประำจำปี 1-3 ตุลาคม 53 กรรมการบริหาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 87.83 รายได้ 39,850  
03 กลุ่มสาระสุขศึกษา รายงานผลแล้ว สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 35 17-23 ต.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 600 คน ร้อยละ100 ร้อยละ 79.6 รายได้ 881,340  
04 กลุ่มสาระสุขศึกษา รายงานผลแล้ว โครงการรับธงกีฬาสาธิต 23 ต.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 600 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 89.8 รายได้ 286,791.50  
05 ฝ่ายแผนงาน รายงานผลแล้ว ศึกษาดูงานประเทศจีน 18-24 ต.ค. 53 อ.สัจจพงษ์ ร้อยละ100 ร้อยละ90 รายได้ 21,000   
06 งานโครงการพิเศษ รายงานผลแล้ว ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 27- 30 ต.ค. 53 อ.,นร.จำนวน 89 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 85.71 รายได้ 551,300   
07 กลุ่มสาระภาษาไทย รายงานผลแล้ว ทัศนศึกษากู่กาสิงห์ 6 พ.ย. 53 อ.,นร.จำนวน 195 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 45,570  
08 ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลแล้ว ค่ายจุฬา-ตักสิลา 6 พ.ย. 53 อ.,นร. จำนวน 200 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  
09 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายงานผลแล้ว วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน+ร.ร.บ้านหนองแซง 13 -14 พ.ย. 53 อ.,นร.จำนวน 200 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 รายได้ 54,402  
10 กลุ่มสาระสุขศึกษา รายงานผลแล้ว ตรวจสุขภาพนักเรียน 17-19พ.ย.53 อ.,นร. จำนวน 1,700 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 72 รายได้  
11 ฝ่ายวิชาการ รายงานผลแล้ว ค่ายบริการวิชาการแนะแนว 19 -21 พ.ย. 53 อ.,นร. จำนวน 50 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 รายได้ 95,500  
12 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานผลแล้ว ลอยกระทง 21 พ.ย. อ.,นร. จำนวน 200 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 70 รายได้ 36,000  
13 กลุ่มสาระสุขศึกษา รายงานผลแล้ว กิจกรรมตรวจสุขภาพโดยศูนย์บริการทางการแพทย์ 17 -19 พ.ย. 53 อ.,นร. จำนวน 1,700 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 72 รายได้  
14 ฝ่ายบริการ รายงานผลแล้ว กิจกรรมคอนเสิร์ตต้านยาเสพติด 23 พ.ย. 53 อ.,นร. จำนวน1,700 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 รายได้ 5,000  
15 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รายงานผลแล้ว การทดสอบทางคณิตศาสตร์ กับสถาบัน วันทูวัน 28 พ.ย. 53 อ.,นร. จำนวน 300 คน ร้อยละ 100 ร้้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  
16 ฝ่ายแผนงาน ค้างส่งสรุปโครงการ เสวนาการจัดการความรู้เรื่อง "Llen เส้นทางสู่ครูมืออาซีพ" 26 พ.ย. 53 อ. จำนวน 40 คน รายได้  
17 กลุ่มสาระสังคมฯ ค้างส่งสรุปโครงการ การเข้าร่วมขบวนแห่และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ 2 ธ.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 300 คน รายได้  
18 ฝ่ายวิชาการ รายงานผลแล้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล 2 พ.ย. 53 อ. จำนวน 74 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 รายได้   
19 ฝ่ายบริการ ค้างส่งสรุปโครงการ จัดบูทร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 43 ปี 2 ธ.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 300 คน รายได้  
20 กลุ่มสาระสังคมฯ รายงานผลแล้ว วันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 1,700 คน ร้อยละ 90.3 ร้อยละ 85 รายได้ 2,000  
21 กลุ่มสาระสุขศึกษา รายงานผลแล้ว การแข่งขันกีฬาสี 3 ธ.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 1,700 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 89.8 รายได้ 147,400  
22 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ค้างส่งสรุปโครงการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันเอแมท 27 - 28 พ.ย. 53 อ. จำนวน 16 คน รายได้  
23 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ค้างส่งสรุปโครงการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าแข่งขันครอสเวิร์ด 27-28 พ.ย. 53 อ.จำนวน 20 คน รายได้  
24 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รายงานผลแล้ว เปิดโลกกว้างทางภาษากลุ่มภาษาต่างประเทศ 4 ธ.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 200 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 52,400  
25 ฝ่ายบริการ รายงานผลแล้ว กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8 ธ.ค. 53 อ. จำนวน 9 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 รายได้ 2,120  
26 ฝ่ายวิชาการ รายงานผลแล้ว โครงการบรรยายทางวิชาการ 9 ธ.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 300 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 58,204  
27 กลุ่มสาระภาษาไทย ค้างส่งสรุปโครงการ สัมมนากลุ่มสาระภาษาไทย 10-12 ธ.ค. 53 อ. จำนวน 7 คน รายได้  
28 กลุ่มสาระสังคมฯ รายงานผลแล้ว สัมมนากกลุ่มสังคมฯ 10-11 ธ.ค. 53 อ.กลุ่มสาระสังคมฯ 8 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 87.76 รายได้ 15,240  
29 งานโครงการพิเศษ ค้างส่งสรุปโครงการ ค่ายนักเรียนโครงการพิเศษ SEM 10 -11 ธ.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 100 คน รายได้  
30 ฝ่ายวิชาการ รายงานผลแล้ว ค่ายบริการวิชาการสัญจร จ.กาฬสินธุ์ 17-19 ธ.ค. 53 อ.,นร. จำนวน 300 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 รายได้  
31 กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ รายงานผลแล้ว กลุ่มการงานนำนักเรียนทัศศึกษา อ.ภูเวียง 17-19 ธ.ค. 53 อ.นร.จำนวน 300 คน ร้อยละ 97.09 ร้อยละ 91.88 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 61,560  
32 งานโครงการพิเศษ ค้างส่งสรุปโครงการ สัมมนาบุคลากรในงานโครงการพิเศษ 23-24 ธ.ค. 53 อ. จำนวน 14 คน รายได้  
33 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รายงานผลแล้ว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนทัศนศึษา 5 ก.พ.54 อ.,นร. จำนวน 200 คน 90 90.3 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 49,750 บาท  
34 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค้างส่งสรุปโครงการ คุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ 16 ธ.ค. 53 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี  
35 ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลแล้ว แนะแนวเลือกแผน 25 พ.ย. 53 นักเรียน ม.3 265 คน ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 รายได้  
36 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รายงานผลแล้ว คริสมาสและภาษานานาชาติ 21 ธ.ค.53 อ.และนักเรียน 1600 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รายได้ 15,000  
37 กลุ่มสาระภาษาไทย รายงานผลแล้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 10 และ 16 ม.ค. 54 นักเรียน ระดับชั้น ม. 4 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 รายได้ 9,900  
38 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานผลแล้ว โครงการสาธิตจิตสาธารณะ (วันเด็กแห่งชาติ)  8 ม.ค.54 กรรมการนักเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 10,000  
39 ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลแล้ว โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 23-25 ก.ย. 54 นักเรียน ม. 2 และ ม. 5  ร้อยละ 90 ร้อยละ 88.99 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 247,300  
39 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายงานผลแล้ว ทัศนศึกษาภูกุ้มข้าว 15 ม.ค.54 นักเรียนชั้น ม. 6 จำนวน 273 คน ร้อยละ 71.23 ร้อยละ 71.23 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 34,980  
40 กลุ่มสาระภาษาไทย ค้างส่งสรุปโครงการ โครงการรักษ์ทางไทย 15 ม.ค. 54 นักเรียนนชั้น ม. 5 รายได้  
41 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รายงานผลแล้ว โครงการละครเวทีภาษาอังกฤษ 16 ม.ค. 54 นักเรียน และผู้สนใจภายนอก ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รายได้ 17,160  
42 ฝ่ายกิจการพิเศษ ค้างส่งสรุปโครงการ ผ้าป่าสามัคคีและวันสถาปนาโรงเรียน 22 ม.ค. 54 นักเรียน และศิษย์เก่า 2000 คน รายได้  
43 ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลแล้ว เปิดโลกกิจกรรม 27 ม.ค. 54 นักเรียน 1632 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 รายได้ 16,000   
44 กลุ่มสาระสังคมฯ ค้างส่งสรุปโครงการ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ 29 ม.ค. 54 รายได้  
45 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ค้างส่งสรุปโครงการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานM-Wit Square 3# 27-28 ม.ค. 2553 นักเรียน 6 คน ครู 1 คน   รายได้   
46 ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลแล้ว ค่ายสาธิตจิตอาสา 4-6 ก.พ. 54 นักเรียน 120 คน ครู และเจ้าหน้าที่ 20 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 70,000  
47 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รายงานผลแล้ว  นำนักเรียนทัศนศึกษา เรียนฟรี 15 ปี 5 ก.พ.54 นักเรียน 230 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.3 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 49,750  
48 กลุ่มสาระสังคมฯ ค้างส่งสรุปโครงการ ดูงานเศรษฐกิจพอเพีย 5 ก.พ.54 นักเีรียน ม. 3 รายได้  
49 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานผลแล้ว นักเรียน ม. 3 เข้าค่ายลูกเสือ 12 ก.พ. 54 นักเรียน ม. 3  ร้อยละ 90  ร้อยละ 86.29 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 106,400  
50 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค้างส่งสรุปโครงการ นศท.ปี 2 เข้าค่าย นักศึกษาวิชาทหาร 16-18 ก.พ.54 นศท.60 คน รายได้  
51 ฝ่ายกิจการนักเรียน ค้างส่งสรุปโครงการ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 17 ก.พ. 54 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี  
52 งานโครงการพิเศษ ค้างส่งสรุปโครงการ  Final Year Project and Gifted Camp for Gifted Students Gifted. 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 54  200 คน รายได้  
53 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ค้างส่งสรุปโครงการ สัมมนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 19-20 มี.ค. 54 รายได้  
54 ฝ่ายกิจการพิเศษ ค้างส่งสรุปโครงการ สัมมนาโรงเรียน 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 54 120 คน รายได้  
55 ฝ่ายวิชาการ ค้างส่งสรุปโครงการ มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 24 เม.ย. 54 400 คน รายได้  
56 งานโครงการพิเศษ ค้างส่งสรุปโครงการ โครงการพิเศษ จัดค่ายเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียน ม.4 6-8 พ.ค. 54 รายได้  
57 ฝ่ายแผนงาน รายงานผลแล้ว ประชุมกรรมการบริหารเพื่อจัดทำแผนปี 2555 28 มิ.ย.54 20 คน ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 รายได้ 3,000 บาท  
58 ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลแล้ว ไหว้ครูและเลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจำปี 2554 2 มิ.ย.54 1,700 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 95.09 รายได้ 10,000  
59 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ค้างส่งสรุปโครงการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 4-5 มิ.ย.54 รายได้  
60 ฝ่ายบริหาร ค้างส่งสรุปโครงการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาธิต ม.ศิลปากร รายได้  
61 ฝ่ายบริหาร ค้างส่งสรุปโครงการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาธิตราชภัฏนครสวรรค์ 3 มิ.ย. 54 รายได้  
62 ฝ่ายบริหาร ค้างส่งสรุปโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 27 ก.พ. 54 รายได้  
63 ฝ่ายกิจการนักเรียน ค้างส่งสรุปโครงการ นำนักเรียนเวียนวัดสว่างวารี 16 พ.ค. 54 นักเรียน ม. 3 ม. 6 รายได้  
64 ฝ่ายวิชาการ รายงานผลแล้ว โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว 14-16 ม.ค. 54 250 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 รายได้  
65 ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลแล้ว โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชั้น ม. 1 2-4 ก.พ. 54 221 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.5 รายได้  
66 กลุ่มสาระสุขศึกษา รายงานผลแล้ว การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 36 ปูแป้งเกมส์ ครั้งที่ 1/2554 23 เม.ย.54 50 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กองทุน 70000  
67 กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ รายงานผลแล้ว โครงการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและโบราณชีววิทยา 18 ธ.ค.53 นักเรียน ม. 4 จำนวน 309 คน ร้อยละ 97.07 ร้อยละ 91.88 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 61,560 บาท  
68 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานผลแล้ว แนะแนวการเลือกเแผนการเรียน นักเรียน ม. 3 25 พ.ย. 53 265 คน ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 รายได้  
69 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานผลแล้ว เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี 53 11-12 ก.พ. 54 287 คน ร้อยละ 90 ร้อยละ 86.29 แผ่นดินเรียนฟรี 15 ปี 106,400 บาท  
แสดง 70 รายการ
Comments