สินค้าและบริการ


เวปไซต์นี้ เกิดขึ้นเพื่อขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากผลงานของผู้ถูกคุมความประพฤติ ต่อยอดมาจากความสำเร็จของโครงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ด้อยโอกาส

มาสนับสนุนผลงานเพื่อ "สร้างโอกาส สร้างกำลังใจ สร้างรายได้" ให้ผู้ก้าวพลาด กันนะคะ