Inici

L'eix vertebrador d'aquesta línia de recerca és l'estudi dels processos d'autoregulació i de consciència d'aprenentatge d'aprenents de llengües així com dels processos de desenvolupament professional del professorat de llengües.

Pel que fa als aprenents, el nostre grup centra la seva investigació en dos grans eixos interrelacionats: d'una banda, en l'aprendre a aprendre i la consciència d'aprenentatge a través d'eines d'autorregulació i de processos de tutoria; d'altra, en la consciència i sensibilització lingüístiques com a base dels enfocaments plurilingües en l'ensenyament-aprenentatge de llengües. El punt d'unió entre ambdós eixos és la visió d'un aprenentatge autorregulat de llengües de base vygotskiana en el qual els processos cognitius i reflexius a través de la interacció (entre iguals, entre expert i no expert i amb un mateix) en conformen el nucli central.

En relació amb el desenvolupament professional del professorat de llengües, ens centrem en l'estudi dels processos de transformació i millora dels docents de llengües que tenen lloc com a resultat de la reflexió individual i grupal en i sobre la pràctica docent, la interacció en seminaris i cursos de formació, i les aportacions de les disciplines teòriques en el procés de construcció de coneixement pràctic.

La nostra línia de recerca és essencialment aplicada i, com a tal, té com a objectiu últim ajudar el professorat de llengües a avançar i millorar en la pròpia metodologia. Per assolir aquest objectiu, el grup manté una  estreta col·laboració amb professorat de llengües tant de l'àmbit universitari com sobretot d'altres nivells educatius (primària, secundària i formació de persones adultes), els quals participen activament en la recerca des de la visió pràctica del context d'aula que aporten. A través d'aquest treball col·laboratiu pretenem garantir la transferència significativa dels resultats de la investigació tant a les aules de llengües segones i estrangeres - de tots els nivells eduactius -  com en la formació del professorat de llengües, en un procés dialèctic entre pràctica, teoria i recerca que es retroalimenta i s'enriqueix mútuament.