กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
กลุ่มหลักฐานโรงเรียนสามัญศึกษา


การประกันคุณภาพการศึกษา
 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 
https://sites.google.com/site/privateskt2/home/sar_200x281.jpg

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
https://sites.google.com/site/privateskt2/home/book2-1_200x281.jpg










คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 
(กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.สุโขทัย เขต 2

คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
                          นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกติดตามการเตรียมความพร้อม
การเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 







วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2                            นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะ นิเทศติดตาม ตราวจเยี่ยม กำกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชาพราวเอ็ดดูเคชั่น
โรงเรียนกวดวิชาบ้านย่า,โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีจินดามณีสวรรคโลก และโรงเรียนอนุสรณ์พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์












 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานพิธีและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับผู้บริหารและครูวิชาการเครือข่ายเอกชนในสังกัด
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
                                                                                          




  

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
กำกับติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สนามสอบโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 




วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
ให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายการทำงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แก่นิสิตฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยทองสุข
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 


















วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
ตรวจนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 
ณ โรงเรียนป้วยมิ้ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  













วันที่ 17-24 มกราคม 2560
ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  อุปสมบทตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) 
ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  วัดอารามหลวง  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 
 
 














วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และนางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ุ  
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะกรรมการนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาเอกชน 
ตรวจนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  












  

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
และคณะกรรมการนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาเอกชน 
ตรวจนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนพุ่ยฮัว อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560
ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและคณะกรรมการนิเทศติดตาม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาเอกชน  ตรวจนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ณ โรงเรียนป้วยมิ้งและโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
      





วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและคณะกรรมการนิเทศติดตาม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาเอกชน ตรวจนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ณ โรงเรียนกวางวา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
โดยมี นายสมสมศักด์ หล่มระลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนกวางวาและคณะครู ให้การต้อนรับ

      
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยนิมนต์พระวัดราษฎร์ศรัทธาราม(วัดเตว็ดนอก) อำเภอศรีสำโรง  และไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะของ สพป.สุโขทัย เขต 2 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2
 และนางอัจฉรา ลิมปะพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนร่วมกิจกรรม

   

  
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านการศึกษา 
โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 
และนางอัจฉรา ลิมปะพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งมีผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ณ โรงเรียนป้วยมิ้ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   

  

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก  สังกัดสถานศึกษาเอกชน นำตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมอวยพรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2559 และต้อนรับปีใหม่ 2560 ให้กับ  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุโขทัย 
ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิ๊กกี้อิมดาร้านอาหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  
  
 

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.-16.30 น.
นางอัจฉรา ลิมปะพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ "ออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีสุโขทัย สนองวิสัยทัศน์ชาติ " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


  


วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 และนางอัจฉรา ลิมปะพันธ์        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมกิจกรรมโครงการ "รวมใจภักดิ์ พระราชกุศลปัญญาสมวาร( 50 วัน)" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
โดยมี นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 รักษาการผู้อำนวยการ 
เป็นประธานในพิธี
 
 


                 
  































วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 และนางอัจฉรา ลิมปะพันธ์        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 
เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
โดยมี นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 รักษาการผู้อำนวยการ 
เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้