คณะทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
        1.  นางบุษรากร  ขนันทอง            ครู          หัวหน้างาน
        2.  นางสกาว  แหม่งปัง                ครู          เจ้าหน้าที่
        3.  นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์          ครู          เจ้าหน้าที่
        4.  นางสาวกมลธิญา  หงษา          ครู          เจ้าหน้าที่
        5.  นางสาวปริมประภา  นาสมชัย   ครู          เจ้าหน้าที่
        6.  นางวริทยา  เรียนทัพ              ครู           เจ้าหน้าที่
        7. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์      พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
        8.  นางกรณ์ญาฏิกิต  วิบูลย์กุล    พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่
        9.  นางสาวกนกพร  ศิลพร          พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่