การทดลองวิทยาศาสตร์

 
การทดลองวิทยาศาสตร์
 
 
 
น้ำเค็ม น้ำจืด 
 

จุดประสงค์ :

 

เพื่อสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อน้ำจืดกับน้ำเค็มมาพบกัน 

 

อุปกรณ์ :

 

 ขวดแก้วปากกว้างขนาดเท่ากัน 4 ใบ

 กระดาษแข็งผิวเรียบ ขนาดใหญ่กว่าปากขวด 2 แผ่น

 สีผสมอาหาร

 น้ำเกลือ

 น้ำประปา

 

วิธีทำ :

 

1. ใส่น้ำประปาในขวด 2 ใบ ให้เต็มขวด

2. ใส่น้ำเกลือผสมสีผสมอาหาร ให้เต็มขวดอีก 2 ใบ

3. วางขวดน้ำประปา 1 ใบ และขวดน้ำเกลือสี 1 ใบ ในถาด

4. ใช้กระดาษแข็งปิดปากขวดน้ำที่เหลือทั้ง 2 ขวด แล้วคว่ำขวด น้ำเกลือสีลงบนขวดน้ำประปา และคว่ำขวดน้ำประปา บน ขวดน้ำเกลือสี โดยมีกระดาษแข็งแข็งคั่นอยู่ ดังรูป

 

5. ค่อยๆเลื่อนกระดาษแข็งออกจากขวดแต่ละคู่ สังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในขวด

 

คำถาม :

 

- เกิดอะไรขึ้นกับน้ำเกลือสีในขวดแต่ละใบ

- นักเรียนคิดหาเหตุผลในสิ่งที่นักเรียนเห็นได้หรือไม่

 

สำหรับครู

 

กิจกรรมนี้ให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในเรื่องของเหลวที่ความหนาแน่นต่าง กัน นักเรียนจะสังเกตเห็นการแพร่ที่รอยต่อของเหลวทั้ง 2 ชนิด ที่มี ความหนาแน่นต่างกัน นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ของเหลวที่มีความหนาแน่นมาก กว่าจะเคลื่อนที่ช้ากว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า

 
 

 

อุณหภูมิกับการเคลื่อนที่ของน้ำ

                                                   
 
 

จุดประสงค์ :

 

เพื่อทำนายว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ำ หรือไม่ อย่างไร 

 

อุปกรณ์ :

 

 สีผสมอาหาร สีน้ำเงิน

 ถ้วยแก้วใส 2 ใบ

 ถ้วยกาแฟ 2 ใบ

 เหยือกหรือ ขันน้ำจุ 1 ลิตร

 น้ำแข็ง 1 ถ้วย

 หลอดหยด 1 อัน

 

วิธีทำ :

 

1. ใส่น้ำแข็งลงในเหยือก แล้วใส่น้ำลงไปจนเต็มเหยือก ทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที

2. เทน้ำเย็นจาก ข้อ 1 ใส่ถ้วยกาแฟใบหนึ่งประมาณ 1 ใน 3 ของถ้วย ผสมสีลงในน้ำในข้อ 2 ให้ได้สีน้ำเงินเข้ม

3. ใส่น้ำอุ่นค่อนข้างร้อนลงในแก้วใบ 1 ประมาณ 2 ใน 3 ของแก้ว แล้วหยดน้ำสีเย็นลงในน้ำร้อน สังเกตลักษณะของน้ำสี

4. ใส่น้ำอุ่นอุณหภูมิพอๆ กับ ข้อ 4 ในถ้วยกาแฟ 1 ใน 3 ถ้วย แล้ว ผสมสีลงในน้ำอุ่นจนได้สีน้ำเงินเข้ม

5. ใส่น้ำเย็นจาก ข้อ 1 ในแก้วอีกใบหนึ่งประมาณ 2 ใน 3 ของแก้ว แล้วหยดน้ำสีอุ่น ลงไปในน้ำเย็น สังเกตลักษณะของน้ำสี 

 

คำถาม :

 

- เมื่อหยดน้ำสีเย็น ลงในน้ำร้อน น้ำสีที่ใส่ลงไปมีลักษณะอย่างไร

- เมื่อหยดน้ำสีร้อน ลงในน้ำเย็น น้ำสีที่ใส่ลงไปมีลักษณะอย่างไร เหมือนหรือต่างกับน้ำในแก้วใบแรก

 

สำหรับครู

 

จากการทดลอง จะเห็นได้ว่า น้ำสีร้อน ลอยในน้ำเย็น และน้ำสีเย็นจมลงในน้ำร้อน ทั้งนี้เพราะน้ำเย็นรวมตัวกันแน่นกว่าน้ำร้อนซึ่งขยายตัว ทำให้หยดน้ำสีเย็น หนาแน่นกว่าหยดน้ำสีร้อน

 

 

 

การเพาะเชื้อด้วยมะพร้าว

  

จุดประสงค์ :

 

เพื่อให้นักเรียนอธิบายที่มาของเชื้อรา หรือแบคทีเรีย ได้ 

 

อุปกรณ์ :

 

 มะพร้าวแก่ 1 ลูก

 

วิธีทำ :

 

1. ต่อยมะพร้าวเป็น 2 ซีก เทน้ำมะพร้าวทิ้งไป สังเกตภายในลูก มะพร้าว บันทึกผล

2. ตั้งมะพร้าวไว้ในอากาศ โดยเปิดมะพร้าวทั้ง 2 ซีก ให้สัมผัส อากาศ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

3. หลังจากนั้นปะกบมะพร้าวทั้งสองซีกเข้าด้วยกัน ทิ้งไว้ ประมาณ 3-5 วัน

4. เมื่อครบกำหนดเปิดมะพร้าวทั้งสองซีกออก สังเกตกลิ่นสีและ ลักษณะ บันทึกผล เปรียบเทียบผลที่ได้ตอนต่อยมะพร้าว ออกใหม่ๆ และเมื่อทิ้งไว้

 

คำถาม :

 

- มะพร้าวที่ต่อยใหม่ๆ และเมื่อต่อยทิ้งไว้เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

- สิ่งที่เกิดขึ้นกับเนื้อและน้ำมะพร้าวที่เหลืออยู่บ้าง น่าจะมาจากไหน

- ถ้าจะป้องกัน มะพร้าวไม่ให้เกิดเชื้อรา หรือแบคทีเรีย จะทำอย่างไรได้บ้าง

 

สำหรับครู

 

ในอากาศเต็มไปด้วยแบคทีเรียและเชื้อรา เมื่อต่อยมะพร้าวออก แบคทีเรียหรือราในอากาศเข้าไปในน้ำที่เหลือตกค้าง และที่เนื้อมะพร้าว เริ่มเจริญเติบโต สาเหตุที่ทำให้ทั้งแบคทีเรียและราเติบโตได้ดีคือ อุณหภูมิที่เหมาะสม อาหารการไม่ได้รับแสงอาทิตย์มากและความชื้น ดังนั้นเชื้อแบคทีเรีย และรา ที่ภายในลูกมะพร้าวได้จากอากาศที่ เข้าไปในลูกมะพร้าวตามรอยที่ประกบไว้ จึงเจริญอยู่ภายในลูกมะพร้าวได้ เท่ากับเป็นที่เพาะเชื้อดังกล่าวเป็นอย่างดีนั่นเอง

 

 

 อ้างอิง

    http://www.ipst.ac.th/activity_primarysci/science-m/main-sci-m.html

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments