ขอบเขตเนื้อหา


ขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1 - 2    ปีการศึกษา  2555
 

  
                                       สาระ / หน่วยการเรียนรู้                                                   
หนังสือชุดภาษาพาทีและหนังสือชุดวรรณคดีลำนำ
ภาคเรียนที่  1  ภาคเรียนที่  2 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1    
- ภาษาพาทีบทที่ 1              
ใบโบก  ใบบัว
- ภาษาพาทีบทที่ 2              ภูผา
- วรรณคดีลำนำบทที่ 1        เพลงกล่อมเด็ก เจ้าเนื้ออ่อน เอย

หน่วยการเรียนรู้ที่  2    
- ภาษาพาทีบทที่ 3               เพื่อนกัน
- ภาษาพาทีบทที่ 4               ตามหา
- วรรณคดีลำนำบทที่ 2         เพลงร้องเล่น มาเล่นกันไหม
- วรรณคดีลำนำบทที่ 3         บทอาขยาน ของเธอ ของฉัน

หน่วยการเรียนรู้ที่  3    
- ภาษาพาทีบทที่ 5               ไปโรงเรียน
- ภาษาพาทีบทที่ 6               โรงเรียนลูกช้าง
- ภาษาพาทีบทที่ 7               เพื่อนรัก
- วรรณคดีลำนำบทที่ 4         บทอาขยาน ฝนตกแดดออก


บทอ่านเสริม
-  บทอาขยาน
-  บทกล่อมเด็ก
-  เพลงร้องเล่น

หน่วยการเรียนรู้ที่  4     
- ภาษาพาทีบทที่ 8                พูดเพราะ
- ภาษาพาทีบทที่ 9                เกือบไป
- วรรณคดีลำนำบทที่ 5          บทอาขยาน เรารักเมืองไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่  5     
- ภาษาพาทีบทที่ 10              เพื่อนรู้ใจ
- วรรณคดีลำนำบทที่ 6          บทอาขยาน ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน


หน่วยการเรียนรู้ที่  6   
- ภาษาพาทีบทที่ 11             ช้างน้อยน่ารัก
- ภาษาพาทีบทที่ 12             วันสงกรานต์
- วรรณคดีลำนำบทที่ 7         บทอาขยาน แมวเหมียว
- วรรณคดีลำนำบทที่ 8         นิทานอีสป กระต่าย กับ เต่า


บทอ่านเสริม
-  บทอาขยาน
-  นิทานอีสป
-  เพลงร้องเล่น


 
เกณฑ์การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 - 2  ปีการศึกษา  2555
 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
  เกณฑ์การประเมินผล คะแนน   เกณฑ์การประเมินผล  คะแนน

หน่วยที่ 1 (บทที่  1-2)
 ภาระงานที่  1  เขียนลำดับเหตุการณ์
 ภาระงานที่  5  บทกล่อมเด็ก
 คุณลักษณะ

 

 

 

หน่วยที่ 2 (บทที่ 3 -4)
 ภาระงานที่ 3 การอ่านจับใจความ
 ภาระงานที่ 4 เขียนเรื่องจากภาพ
 สอบบทที่1–4 คำศัพท์/เนื้อเรื่องในบทเรียนภาษาพาที/หลักภาษา อักษรสูง กลาง ต่ำ แจกลูกคำ(พยัญชนะต้น+สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์)อ่านจับใจความ
 คุณลักษณะ


หน่วยที่ 3(บทที่ 5-7)
 ภาระงานที่ 2 อ่านออกเสียง
 ภาระงานที่ 6 ท่องบทอาขยาน
 ภาระงานที่ 7 แฟ้มสะสมผลงาน
 ภาระงานที่ 8 คัดลายมือ
 ภาระงานที่ 9 เขียนไทย
 สอบบทที่ 5 - 7 คำศัพท์/เนื้อเรื่องในบทเรียนภาษาพาที/หลักภาษา อักษรสูง กลาง ต่ำ แจกลูกคำ(พยัญชนะต้น+สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์)อ่านจับใจความ
 คุณลักษณะ

ประเมินผลปลายภาคเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 – 7 
     -  หลักภาษา
     -  การใช้ภาษา
     -  ความเข้าใจ

10  คะแนน

 

 


 

 

25  คะแนน


 


45  คะแนน 


20  คะแนน

หน่วยที่ 4 (บทที่ 8-9)
 ภาระงานที่ 4 เขียนเรื่องจากภาพ
 ภาระงานที่ 5 แต่งนิทานพร้อมวาดภาพ
 ภาระงานที่ 6 ท่องบทร้อยกรอง
 สอบบทที่ 8- 9 คำศัพท์/เนื้อเรื่องในบทเรียนภาษาพาที/หลักภาษา อักษรสูง กลาง ต่ำ แจกลูกคำ(พยัญชนะต้น+สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์)อ่านจับใจความ
 คุณลักษณะ


หน่วยที่ 5 (บทที่ 10)

ภาระงานที่  1 เขียนเล่าประสบการณ์
ภาระงานที่  2 อ่านออกเสียง
คุณลักษณะ

 

 

 

หน่วยที่ 6  (บทที่ 11-12)
ภาระงานที่  3  การอ่านจับใจความ
ภาระงานที่  7  แฟ้มสะสมผลงาน
ภาระงานที่  8  คัดลายมือ
ภาระงานที่  9  เขียนไทย
สอบบทที่  10-12 คำศัพท์/เนื้อเรื่องในบทเรียนภาษาพาที/หลักภาษา อักษรสูง กลาง ต่ำ แจกลูกคำ(พยัญชนะต้น+สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์)อ่านจับใจความ
คุณลักษณะ


ประเมินผลปลายภาคเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 – 7 
     -  หลักภาษา
     -  การใช้ภาษา
     -  ความเข้าใจ

30 คะแนน

 
 

 

10  คะแนน
 
 
 

 


 

40  คะแนน
 
 
 


 

 

 

20  คะแนน 

ขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 - 2    ปีการศึกษา  2555
 

  
                                       สาระ / หน่วยการเรียนรู้                                                   
หนังสือชุดภาษาพาทีและหนังสือชุดวรรณคดีลำนำ
ภาคเรียนที่  1  ภาคเรียนที่  2 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ธรรมชาติรอบตัว
- ภาษาพาทีบทที่ 1         น้ำใส
- ภาษาพาทีบทที่ 2         ใจหาย
- วรรณคดีลำนำบทที่ 1   ดอกสร้อยแสนงาม

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ประสบการณ์ล้ำค่า
- ภาษาพาทีบทที่ 3        ครัวป่า
- ภาษาพาทีบทที่ 4        กลัวทำไม
- วรรณคดีลำนำบทที่ 2  นิทานอ่านใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ความรู้คู่คุณธรรม
- ภาษาพาทีบทที่ 5        ชีวิตใหม่
- ภาษาพาทีบทที่ 6        มีน้ำใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
- ภาษาพาทีบทที่ 7        นักคิดสมองใส
- วรรณคดีลำนำบทที่ 3  รื่นรสสักวา

บทอาขยาน
- รื่นรสสักวา

 หน่วยการเรียนรู้ที่  5  รู้รักษ์  พิทักษ์โลก
- ภาษาพาทีบทที่ 8          โลกร้อน
- วรรณคดีลำนำบทที่ 4    ไก่แจ้แซ่เสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  บุพการีที่รัก
- ภาษาพาทีบทที่ 9         รักพ่อ  รักแม่
- วรรณคดีลำนำบทที่ 5   ภาพวาดของสีเทียน

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  บทเรียนชีวิต
- ภาษาพาทีบทที่ 10      เข็ดแล้ว
- วรรณคดีลำนำบทที่ 6  ยายกะตา

หน่วยการเรียนรู้ที่  8  วิถีไทย
- ภาษาพาทีบทที่ 11      เด็กดี
- ภาษาพาทีบทที่ 12      ชาติของเรา

 

บทอาขยาน
- รักษาป่า

 
เกณฑ์การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 - 2  ปีการศึกษา  2555
 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
  เกณฑ์การประเมินผล คะแนน   เกณฑ์การประเมินผล  คะแนน

 หน่วยที่ 1  ธรรมชาติรอบตัว
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ 2 เขียนไทย
- ภาระงานที่ 1 คัดไทย
- ภาระงานที่ 4 การฟัง (ชิ้นงาน)
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยที่ 2  ประสบการณ์ล้ำค่า
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ 2 เขียนไทย
- ภาระงานที่ 5 อ่านจับใจความ
- ภาระงานที่ 7 สมุดภาพเรื่องมาตราตัวสะกด (ชิ้นงาน)
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยที่ 3  ความรู้คู่คุณธรรม
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ 2 เขียนไทย
- ภาระงานที่ 4 การฟัง
- ภาระงานที่ 6 เขียนเรื่องจากภาพ (ชิ้นงาน)
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยที่ 4  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ 2 เขียนไทย
- ภาระงานที่ 3 ท่องอาขยาน
- ภาระงานที่ 5 อ่านจับใจความ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

40 ÷ 2 = 20
20
5
5
5
5
 

40 ÷ 2 = 20
20
5
5
5

5

40 ÷ 2 = 20
20
5
5
5

40 ÷ 2 = 20
20
5
5
5
5

 หน่วยที่ 5  รู้รักษ์  พิทักษ์โลก
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ 2 เขียนไทย
- ภาระงานที่ 1 คัดไทย
- ภาระงานที่ 4 การฟัง (ชิ้นงาน)
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยที่ 6  บุพการีที่รัก
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ 2 เขียนไทย
- ภาระงานที่ 5 อ่านจับใจความ
- ภาระงานที่ 7 สมุดภาพเรื่องตัวการันต์(ชิ้นงาน)
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยที่ 7  บทเรียนชีวิต
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ 2 เขียนไทย
- ภาระงานที่ 4 การฟัง
- ภาระงานที่ 6 เขียนเรื่องจากภาพ (ชิ้นงาน)
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยที่ 8  วิถีไทย
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ 2 เขียนไทย
- ภาระงานที่ 3 ท่องอาขยาน
- ภาระงานที่ 5 อ่านจับใจความ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

40 ÷ 2 = 20
20
5
5
5
5
  

40 ÷ 2 = 20
20
5
5
5
5
 

40 ÷ 2 = 20
20
5
5
5
5

40 ÷ 2 = 20
20
5
5
5
5
  

 

ขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1 - 2    ปีการศึกษา  2555
 

 
                                               สาระ / หน่วยการเรียนรู้                                                   
หนังสือชุดภาษาพาทีและหนังสือชุดวรรณคดีลำนำ
ภาคเรียนที่  1  ภาคเรียนที่  2 

 หน่วยที่ ๑  ร่วมด้วยช่วยกัน
- ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว  (พาที ๑)
- บึงใหญ่ในป่า  (พาที ๒)
- กระต่ายไม่ตื่นตูม (ลำนำ ๑)

หน่วยที่ ๒  ฝันที่น่าเป็นจริง
- พลังงานคือชีวิต (พาที ๓)
- ความฝันนั้นเป็นจริงได้ (พาที ๔)
- ลูกแกะของซาฟียะห์ (ลำนำ ๒)

หน่วยที่  ๓  สำนวนชวนคิด
- ทายปัญหากับคุณตา (พาที ๕)
- ภูมิใจภาษาไทยของเรา (พาที ๖)
- แม่ไก่อยู่ในตะกร้า (ลำนำ ๓)

หน่วยที่  ๔  คนดีมีสัจจะ
- คนดีมีสัจจะ (พาที ๗)
- คิดไปรู้ไป (พาที ๘)
- เด็กเอ๋ยเด็กน้อย (ลำนำ๔)          

 

 หน่วยที่ ๕  กินอย่างไรได้อย่างนั้น
- อาหารดีมีคุณภาพ (พาที ๙)
- นอกเมือง...ในกรุง (พาที ๑๐)
- กาเหว่าที่กลางกรุง (ลำนำ ๕)

หน่วยที่  ๖  บอกเล่าเก้าสิบ
- ส่งข่าว...เล่าเรื่อง (พาที ๑๑)
- ประชาธิปไตยใบเล็ก(พาที ๑๒)


หน่วยที่  ๗  ธรรมชาติน่ารู้
- ของดีในตำบล (พาที ๑๓)
- ธรรมชาติเจ้าเอย (พาที ๑๔)
- ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย (ลำนำ ๖)

หน่วยที่  ๘  ย้อนรอยอดีต
- บันทึกความหลัง (พาที ๑๕)
- คุยกับคุณปู่ (พาที ๑๖)

เกณฑ์การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 - 2  ปีการศึกษา  2555 
 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
  เกณฑ์การประเมินผล คะแนน   เกณฑ์การประเมินผล  คะแนน

 หน่วยที่ ๑  ร่วมด้วยช่วยกัน
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่  ๑   คัดไทย    
- ภาระงานที่ ๒  เขียนไทย     
- ภาระงานที่ ๕  การเขียน
 ( แต่งประโยคจากภาพ )          
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์               

หน่วยที่ ๒  ฝันที่น่าเป็นจริง
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ ๒  เขียนไทย     
- ภาระงานที่ ๖  พูดหน้าชั้นเรียน
 ( ชิ้นงาน)
- ภาระงานที่ ๗   อ่านจับใจความ    
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์               

หน่วยที่ ๓  สำนวนชวนคิด
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ ๒  เขียนไทย     
- ภาระงานที่ ๔   การฟัง  ( ชิ้นงาน)
- ภาระงานที่ ๗  อ่านจับใจความ    
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์               

หน่วยที่ ๔  คนดีมีสัจจะ
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ ๒  เขียนไทย     
- ภาระงานที่  ๓ การอ่านออกเสียง    
- ภาระงานที่ ๘ สมุดงานเมนูสุขภาพ 
 ( ชิ้นงาน )
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                

๔๐÷๒ = ๒๐
๒๐


๔๐÷๒ = ๒๐
๒๐


 

๔๐÷๒ = ๒๐
๒๐๔๐÷๒ = ๒๐
๒๐


 หน่วยที่ ๕  กินอย่างไรได้อย่างนั้น
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่  ๑   คัดไทย    
- ภาระงานที่ ๒  เขียนไทย     
- ภาระงานที่ ๕  สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์               

หน่วยที่ ๖  บอกเล่าเก้าสิบ
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ ๒  เขียนไทย     
- ภาระงานที่ ๔  การฟัง
  ( ชิ้นงาน)
- ภาระงานที่ ๗   อ่านจับใจความ    
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์               

หน่วยที่ ๗  ธรรมชาติน่ารู้
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ ๒  เขียนไทย     
- ภาระงานที่ ๘   การพูดหน้าชั้นเรียน
- ภาระงานที่ ๗  อ่านจับใจความ    
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์               

หน่วยที่ ๘  ย้อนรอยอดีต
- ประเมินผลระหว่างเรียน
- ภาระงานที่ ๒  เขียนไทย     
- ภาระงานที่  ๓ การอ่านออกเสียง    
- ภาระงานที่  ๖ การเขียนจดหมาย
 ( ชิ้นงาน )
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์               

๔๐÷๒ = ๒๐
๒๐


๔๐÷๒ = ๒๐
๒๐


 

๕ 

๔๐÷๒ = ๒๐
๒๐๔๐÷๒ = ๒๐
๒๐


      
 
Comments