บทที่9 ขอบเขตรัฐศาสตร์


ขอบเขตของรัฐศาสตร์

          เป็นวิชาทางการเมืองหรือศาสตร์ว่าด้วยอำนาจ มุ่งศึกษาองค์การที่มีอำนาจปกครองรัฐหนึ่งและการแข่งขันกันมีอำนาจในรัฐ แยกได้เป็น 6 กลุ่มสาขา ดังนี้

          1  ทฤษฎีการเมืองและประวัติความคิดทางการเมือง (Political  and History of Political Thought)

          2  สถาบันทางการเมือง (Political  Lnstitutions)

          3  กฏหมายสาธารณะ  (Public  Laws)

          4  พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล และประชามติ  (Political  Parties. Pressure Groups, Public Opinion)

          5  รัฐประศาสนศาสตร์  (Public Administration)

          6  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (International Relations)


Comments