Sedinta din 25 martie 2008
 

PROCES VERBAL

ÎNCHEIAT ASTAZI 25 martie 2008

în şedinţa ordinară a

Consiliului Local Ludeşti

 

            Consiliul local Ludeşti a fost convocat, în temeiul art.39 alin.1) din Legea nr.215/2001- republicată, de către primarul comunei Ludeşti, prin dispoziţia nr.575 din 20.03.2008.

            Secretarul comunei informează consiliului local ca potrivit Legii nr.215/2001, republica asupra alegerii  presedintelui de sedinta, domnul Neagu Gheorghe exercitand mandatul timp de 3 luni.

            Este propus si ales domnul Joita Constantin cu 15 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi împotriva .

            Domnul Joita Constantin- preşedintele de şedinţă aduce la cunoştinţă că sunt prezenţi un număr de 15 consilieri, şedinţa fiind legal constituită.

            Domnul Zamfira Sorin- secretarul comunei- supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare- este votat în unanimitate.

            Domnul Joiţa Constantin- preşedintele de şedinţă anunţă ordinea de zi:

a)      Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii al Primariei comunei Ludeşti.

b)      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ludesti în anul 2008 .

c)      Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de Pregatire  in domeniul situatiilor de urgenta în anul 2008 .

d)      Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Ludesti.

e)   Proiect de hotarare privind aprobarea  cuantumului maxim si conditiile de acordare a prestatiilor financiare exceptionale in domeniul protectiei copilului. Domnul Neagu Gheorghe propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul diverse.

      Este supusă la vot ordinea de zi precum si punctul suplimentarcare este votată în unanimitate- 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abţineri ..

Domnul Joita Constantin- preşedintele de şedinţă- dă cuvântul domnului Dinca Laurentiu Mihail care, da citire  proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii al Primariei comunei Ludeşti. Dupa prezentarea proiectului de hotarare domnul primar informează că au fost propuse a fi infiintate: una functie publica consilier debutant ( integrare europeana), s-a propus transformarea funcţiei publice vacante de espert local romi in functia contractuala inspector local romi si s-a propus infiintarea a sase posturi contractuale de paznici.

Domnul Joiţa Constantin anunta inscrierea la discutii.

Domnul Neagu Gheorghe: personal votează împotrivă şi va ataca in instanta de contencios administrativ în nume personal hotarârea care se va adopta. Motivele expuse nu sunt reale, in randul populatiei rome din localitate sunt 3 absolventi de studii superioare; postul nu a fost scos la concurs, este nevoie de un expert local romi.

Doamna Neagoe Marioara doreste încadrarea pe acest post a unui absolvent pe studii superioare.

Domnul Neagu Gheorghe solicita secretarului comunei eliberarea unei copii a hotararii ce se va adopta privind aprobarea organigramei.

Domnul Badea Ion  ia cuvantul si sustine ca hotararea a fost adoptata in urma cu un an privind infiintarea postului de expert local romi si intreaba daca au fost solicitari din partea populatiei rome cu studii superioare. Afirma ca este un lucru bun faptul ca sa transformat postul pe studii medii intrucat poate fi angajat cineva pe post.

Domnul Neagu Gheorghe informează că absolventii de studii superioare- 3 – urmează să susţină examenul de licenţă anul acesta .

Discutiile fiind incheiate la acest punct domnul Joiţa Constantin supune la vot proiectul de hotare.

Adoptat duopa cum urmează: 13 voturi pentru, 1 vot impotriva, 1 abtinere.

Domnul Joita Constantin- preşedintele de şedinţă- dă cuvântul domnului Dincă Laurenţiu-Mihail-  pentru prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ludesti în anul 2008.

Supus la vot. Adoptat dupa cum urmează: 15 voturi pentru, 0 abtineri, 0 impotriva .

Domnul Joita Constantin- preşedintele de şedinţă- dă cuvântul domnului Dincă Laurenţiu-Mihail-  pentru prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de Pregatire  in domeniul situatiilor de urgenta în anul 2008 .

Supus la vot. Adoptat dupa cum urmează: 15 voturi pentru, 0 abtineri, 0 impotriva.

Domnul Joita Constantin- preşedintele de şedinţă- dă cuvântul domnului Dincă Laurenţiu-Mihail-  pentru prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de Pregatire  in domeniul situatiilor de urgenta în anul 2008 .

Supus la vot. Adoptat dupa cum urmează: 15 voturi pentru, 0 abtineri, 0 impotriva.

Domnul Joita Constantin- preşedintele de şedinţă- dă cuvântul domnului Dincă Laurenţiu-Mihail-  pentru prezentarea proiectului de hotarare aprobarea  cuantumului maxim si conditiile de acordare a prestatiilor financiare exceptionale in domeniul protectiei copilului.

Supus la vot. Adoptat dupa cum urmează: 15 voturi pentru, 0 abtineri, 0 impotriva.

Se trece la punctul suplimentar- Diverse- si domnul Joita Constanti- presedintele de sedinta- dă cuvântul domnului Neagu Gheorghe.

Domnul Neagu Gheorghe informează ca va adresa o serie de intrebari domnului primar si doreste raspuns la ele in aceasta sedinta.

1. In ceea ce priveste Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă , tichetele cadou pt. ziua începerii anului şcolar, ziua naţională, Paşti, Crăciun şi alte sărbători se acordă din bugetul local, din capitolul Asistenta sociala . Se vor acorda aceste tichete?

Domnul Dumitru Emilian: bugetul local pe anul 2008 a fost adoptat în şedinţa anterioara a consiliului local; de ce nu s+a ridicat atunci problema?

Domnul Neagu Gheorghe:

2. De ce nu se decontează contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru cadrele didactice?

3. Problema pazei bovine: să se gaseasca o solutie sa se delimiteze zonele celor care asigură paza vitelor catre zonele de păşunat pentru satele Ludesti si Potocel, existand posibilitatea ca un numar de aproximativ 10 gospodării- pentru bovine- sa ramana fara paza spre locul de pasunat.

Domnul Badea Ion: discutii referitoare la problemele din invatamant au fost in peste 50% din sedintele consiliului local, si despre navetistii din invatamant; de ce se vine „pe ultima suta de metri” cu aceste probleme?

Domnul Neagu Gheorghe: nu a formulat intrebarile in nume personal, la randul său a fost intrebat de catre cadrele didactice.

Domnul Dinca Laurentiu-Mihail: tichetele cadou se acorda in functie de prevederile bugetare, bugetul local pe anul 2008 a fost adoptat; bugetul a fost structurat dar, oricum, problema tichetelor cadou nu este inchisa, pot apare rectificari de buget; nu este împotriva acordarii acestora.

In ceea ce priveste problema deplasarilor: s-a ridicat ieri, 24 martie 2008, deplasari cadre didactice in suma de 2.000 lei, deplasarile se discuta cu doamna secretara care poate confirma cum sunt documentele depuse de cadrele didactice, la sedinta urmatoare a consiliului local se vor prezenta aceste documente depuse in sustinerea decontarii. Deplasarile sunt decontate la zi si sumele au fost repartizate pe trimestre- nu se poate depasi repartizarea trimestriala si astfel nu se mai fac plati in trimestrul respectiv. Nu a fost reticent la solicitarile cadrelor didactice. In ceea ce priveste paza vitelor văcarii nu pot fi restrictionati dar se va rezolva problema, la Scheiu s-a rezolvat.

Doamna Matei Ioana: problema tichetelor cadou a fost discutata si cu liderul de sindicat. Sumele sunt prevăzute la rubrica „alte cheltuieli” si  liderul de sindicat a recunoscut că aceste tichete se acorda  numai daca, consiliul local dispunne de venituri extrabugetare. Referitor la decontarea navetei, asta este tendinta omului: cat se poate lua de stat. Se vine cu adeverinte privind costul abonamentului lunar dar cadrul didactic nu lucrează efectiv 5 zile/săptămana pentru că o zi este zi metodica, se deplasează efectiv 4 zile/saptamana.

Pentru acordarea unei prime- domnul Dinca Laurentiu propune comisiei economice sa se prezinte inaintea Pastelui pentru a analiza bugetul si a propune .

Domnul Joita Constantin: sunt 60 de cadre didactice si suma necesara acordarii acestora ar fi destul de mare.

Doamna Neagoe Marioara: ridica problema hartiilor aruncate in satul Scheiu de Jos; şantul din fata Caminului Cultural Scheiu de Jos este ticsit de hartii; de asemenea informează asupra unei emisiuni TV realizate in satul Potocel si solicita invitarea domnului Cioroiu la sedinta Consiliului Local, deoarece a prezentat chestiuni neconforme realitatii in legatura cu acordarea unui ajutor, acesta sustinand ca nu a fost sprijinit de administratia publica locala.

Domnul primar: in sedinta urmatoare a Consiliului Local se va prezenta un raport de activitate pe perioada 2004-2008 de catre viceprimarul comunei precum si un raport privind stadiul implementarii proiectelor cu finantare europeana de catre salariatul primariei.

 

      Domnul  Joita Constantin- preşedintele de şedinţă constată că dezbaterile sunt încheiate, si declara sedinta incheiata .

            Pentru  care am încheiat prezentul proces- verbal.

 

 

            Preşedinte de şedinţă                                                                              Secretar,

                 Neagu Gheorghe                                                                             Zamfira Sorin