Slovenčina a čeština v kontakte... monografia, 2008V prílohách:


Miesto úvodu
Medzi minulým a budúcim... Záver
Literatúra
SummaryPrivítajme knihu
     fotodokumentácia z prezentácie knihy
     Bratislava - Univerzitná knižnica 2. 6. 2009
     Praha - Národní muzeum 9. 6. 2009

Inak

Správa (aj v prílohe)
Mária Šimková: Nezvyčajné spolužitie v príbehu na pokračovanie. Slovenská reč, 74, 2009, č. 5, s. 305 - 307.

http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2009/5/sr2009-5.pdf

Recenzie (aj v prílohách)
Vladimír Skalský: Slovenčina a čeština v kontakte. Zrkadlenie/zrcadlení, 2008, č. 2.                      http://www.slovacivosvete.sk/data/files158.pdf
Radoslav Passia: Odkiaľ zliezol drevokocúr. Žurnál, 2009, č. 39, s. 48.
Ján Kačala: Zainteresovane o česko-slovenských (nielen) jazykových vzťahoch. Kultúra slova, 2009, 43, č. 4, s. 237 - 243.
http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2009/4/ks2009-4.pdf
Slavomír Ondrejovič: Mira Nábělková: Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu. Knižná revue, 2010, 20, č. 6,   s. 11.
http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000241755/kr_06_2010.pdf
Klára Buzássyová:
Mira Nábělková: Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu. Slovenská reč, 2010, 75, č. 3,  s. 179-185.
http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2010/3/sr2010-3.pdf
Martina Grčević: Mira Nábělková: Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu. Filologija, 55, Zagreb 2010,     s. 149-153.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98466

Oponentské posudky k habilitácii (v prílohách)
Tilman Berger
Ľubomír Ďurovič
Jana Hoffmannová


Mira Nábělková:
Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu. Bratislava – Praha: Veda – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze 2008. 364 s. ISBN: 978-80-224-1060-1

OBSAH

Miesto úvodu     / 7

 1. Slovenčina a čeština v meniacej sa spoločenskej situácii

1.0. Úvod     / 26

1.1. Ľubovník bodkovaný – Třezalka tečkovaná...  Paralelné slovenské a české texty ako nový prvok v bývalom spoločnom priestore    / 29

1.2. Našu jazykovú situáciu nemožno brať ako anomáliu…  Skica k jazykovej situácii po rozpade dvojjazykového spoločenstva     / 34

1.3. Česko-slovenský…  Slovenčina a čeština dnes – kontakt či konflikt    /41

1.4. Správanie viz chování...  Aktuálne kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti     / 54

1.5. Mí Slováci mi rozumějí a já jim...  Kľukatá línia vzájomných jazykových vzťahov     / 75

2. Podoby bilingvizmu v česko-slovenských súvislostiach

2.0. Úvod     / 90

2.1. Tak sme sa alespoň teda kochali tymi ťema krásama tej přírody...  Medzi percepčným a produkčným bilingvizmom     / 93

2.2. Slovenský turisti byli udivený...  Slovenčina a češtiny“    / 103

2.3. To bolo všetko tam, v Literárkach je to napsáno...  V kontakte a v prelínaní. Čeština, slovenčina, „českoslovenčina“    / 113

2.4. Proč máme Studentský list dvojjazyčně...  Slovenská prítomnosť v súčasnej českej (jazykovej) situácii     / 129

2.5. Ale v češtině bych to rád taky… Slovensko-český preklad ako predmet vyjednávania v internetovej komunikácii     / 135

2.6. Více/viac čokolády...  Využitie bivalentnosti v česko-slovenskom jazykovom kontexte      / 156

3. Niekoľko slovensko-českých lexikologických zastavení

3.0. Úvod     / 174

3.1. Hospoda premává, i když nefunguje elektrika  Zo života slovakizmov v českej komunikácii     / 177

3.2.  Šaldovský, kollárovský, jánošíkovský…  O špecifickom type kultúrne viazanej lexiky     / 189

3.3.  Vědný obor, nepříjemní vítr...  Zo slovotvorných adjektívnych diferencií     / 208

3.4.  Jé, drevokocúr, moje z nejoblíbenějších slov!   O životnosti jedného medzijazykového mýtu    / 219

4. Slovenčina a čeština v literárnom spolužití

4.0. Úvod    / 234

4.1. Keby vám delala čeština potíže, jenom, oné, žeknete...  Využitie češtiny ako špecifický prípad viacjazyčnosti v slovenskej literatúre     / 236

4.2. Je taká spomienka: A už leželi a už spali...  Čeština v prózach Ivana Kadlečíka    / 242

4.3. My dva nepatříme k jedněm ani druhým…  České listy v slovenskej próze     / 248

4.4. Obroubit poctami vyššími touží šplhavec honosných rouch svých lem?  Citátové české fragmenty u slovenských autorov     / 255

4.5. Ja som tiež sám, slečna. Mal som mať sňatek. Uklizačka z dolní huti…  „Českoslovenčina“ v literárnom diele     / 263

4.6. K dverím ňebe se mej...  Bibličtina na Slovensku v 20. storočí     / 269

4.7. Keď si pomyslím po luteránsky – božemôj, propusť mě, propusť služebníka svého.  (D)ozvuky fungovania bibličtiny v literárnych textoch      / 281

5. Česká súčasnosť slovakistiky ako študijného odboru

5.0. Úvod    / 294

5.1. Univerzitná slovakistika v českom prostredí (K desaťročiu existencie samostatného odboru na FF UK v Prahe)     / 296

6.  Medzi minulým a budúcim Záver     / 305

Literatúra     / 313

Pramene     / 343

Edičná poznámka     / 347

Summary      / 351

Menný register     /357

ċ
J.ZemanMiraNábělková_SlovenčinaačeštinavkontakteSALI2010_1.pdf
(91k)
Mira Nabelkova,
18. 4. 2011, 6:33
ċ
K.BuzássyováMiraNábělkováSlovenčinaačeštinavkontakteSR2010.pdf
(189k)
Mira Nabelkova,
18. 4. 2011, 6:43
ċ
Literatúra.rtf
(356k)
Mira Nabelkova,
24. 1. 2009, 13:40
ċ
M.GrčevićMiraNábělkováSlovenčinaačeštinavkontakteFilologija2010.pdf
(121k)
Mira Nabelkova,
18. 4. 2011, 6:42
ċ
M.ŠimkováNezvyčajnéspolužitievpríbehunapokračovanie.pdf
(98k)
Mira Nabelkova,
18. 4. 2011, 6:34
ċ
Medziminulýmabudúcim.rtf
(84k)
Mira Nabelkova,
24. 1. 2009, 9:59
ċ
Miestoúvodu.rtf
(173k)
Mira Nabelkova,
24. 1. 2009, 9:59
ċ
Nabelkova_summary_of_the_book.rtf
(46k)
Mira Nabelkova,
24. 1. 2009, 10:08
ċ
R.PassiaOdkiaľzliezoldrevokocúr.doc
(36k)
Mira Nabelkova,
18. 8. 2010, 15:48
ċ
habilitačnýposudoknaknihuJanaHoffmannová.doc
(49k)
Mira Nabelkova,
18. 8. 2010, 15:43
ċ
habilitačnýposudoknaknihuTilmanBerger.pdf
(243k)
Mira Nabelkova,
18. 8. 2010, 15:43
ċ
habilitačnýposudoknaknihuĽubomírĎurovič.doc
(39k)
Mira Nabelkova,
18. 8. 2010, 15:43
Comments