Теорија превођења

Настава је предвиђена за студенте Италијанског језика и књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду у шестом семестру студија.

Наставник: др Мила Самарџић, редовни професор

Број часова: 2 часа недељно

Број бодова: 3

Завршни испит: писмена форма (тест).

Време трајања испита: 45 минута.

Распоред предавања у академској 2015/16: уторак 16.45-18.15 (сала 328)

Консултације у академској 2015/16: уторак 18.15-19.00 (кабинет 314).

Контакт: milasamardzic@yahoo.it 


Програм по недељама (2015/16) 

23.02.2016. Увод у дисциплину и новије студије о превођењу (Studisullatraduzione.pdfHolmes и в. текстове за читање)

01.03.2016. Историја теорије превођења до 20. века 1. део (в. текстове за читање и литературу, посебно Ж. Мунена, књига се може узети у библиотеци)

08.03.2016. Историја теорије превођења до 20. века 2. део

15.03.2016. Историја теорије превођења до 20. века 3. део

22.03.2016. Процес превођења (преводилачкипроцес)

29.03.2016. Текстуална типологија и превођење (tekstualna)

05.04.2016. Еквиваленција и непреводљивост

(http://courses.logos.it/IT/3_18.html  и следеће странице на истом сајту)

12.04.2016. Врсте превођења (vrsteprevodjenjaosimo.doc)

19.04.2016. Врсте превођења (vrsteprevodjenjaosimo.doc)

26.04.2016. Преводилачки инструменти 

(http://courses.logos.it/IT/index.html: видети пето поглавље)

10.05.2016. Евалуација превода (MilaSamardzicevaluacijaprevoda.pdf)

17.05.2016. Дидактика превођења и настава страног језика (didaktikaprevodjenja)

Списак препоручене литературе за предмет Теорија превођења 

Bassnett, S. 20033. La traduzione. Teorie e pratica. Milano: Bompiani.

Bertazzoli, R. 2006. La traduzione: teorie e metodi. Roma: Carocci.

Константиновић, Р. 2010. О превођењу поезије и други огледи. Нови Сад: Адреса.

Osimo, B. 1998 [2003 seconda ed.].  Manuale del traduttore. Milano: Hoepli.

Osimo, B. 2001. Propedeutica della traduzione. Milano: Hoepli.

Osimo, B. 2002. Storia della traduzione. Riflessioni sul linguaggio traduttivo dall’antichità ai contemporanei. Milano: Hoepli.

Morini, M. 2007. La traduzione. Teorie. Strumenti. Pratiche. Milano: Sironi.

Mounin, G. 1965. Teoria e storia della traduzione. Torino: Einaudi.

Eco, U. 2003. Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano: Bompiani

Folena, G. 1994. Volgarizzare e tradurre. Torino: Einaudi.

Nergaard, S. (a cura di), 1995. Teorie contemporanee della traduzione, Milano: Bompiani.
Nergaard, S. (a cura di), 20073. La teoria della traduzione nella storia. Milano: Bompiani

Scarpa, F. 2001. La traduzione specializzata. Milano: Hoepli.

Сибиновић, М. 2009. Нови живот оригинала. Увод у превођење. Београд: Просвета, Алтера, УСНПС
Хлебец, Б. 2009. Проводилачке технике и поступци. Београд: ЕБГ.
Хлебец, Б. 2009. Општа начела превођења. Београд: Београдска књига.

Текстови за читање (наставник ће дати обавештење где је могуће набавити текстове)