ساختمان بدن موجودات زنده
بحث کنيد 1


سلول چیست؟

آیا داخل کندوی زنبور عسل را دیده اید؟ در هر کندو، خانه های شش گوشه ی زیبایی وجود دارد ؛ این خانه ها ، واحد های ساختمانی کندو هستند.
آیا این آجرها واحد ساختمانی دیوار هستند ؟


بدن شما و همه ی موجودات زنده ی دیگر، از واحد های بسیار کوچکی به نام سلول ساخته شده است.

 

سلول ، واحد ساخنمانی بدن است.

 

 بدن شما از میلیون ها سلول درست شده است.

 

ساختمان سلول: بیشتر سلول ها آن قدر کوچک اند که با چشم یا ذره بین معمولی ، نمی توانیم آن ها راببینیم.

 

برای دیدن سلول ، باید ازدستگاهی به نام میکروسکپ استفاده کنیم.


آزمایش کنید1:


 شکل و اندازه  سلول ها: شکل و اندازه  سلول ها با هم تفاوت دارد. به شکل های بعضی سلول های بدن انسان نگاه کنید؛ چه تفاوت هایی بین آن ها وجود دارد؟ چه شباهت هایی دارند؟


مشاهده کنید1:


گیا هان نیز سلول های گوناگونی دارن, مثلا ، پشت و روی برگ ها از سلول های نازک و پهن تشکیل شده و قسمت های درونی از سلول های

 مستطیل شکل و بی شکل پر شده است.سلول ها از غذایی که وارد آن ها می شود، استفاده می کنند و بزرگ میشوند. سلول ها می توانند تقسیم شوند  و سلول های جدیدی را به وجود آورند. 
سلول های جدیدی هم رشد می کنند و تقسیم می شوند. این کار در تمام عمر موجود زنده ادامه می یابد.