غذاسازان بزرگ

گیاهان می توانند با استفاده از موادی که از زمین و هوا می گیرند غذا بسازد. این توانایی گیاهان باعث شده است که خود آن ها و همه ی جانوران ، زنده بمانند.بعضی گیاهان در یک سال مقدار زیادی مواد غذایی تولید می کنند.این ماده ها از کجا میان؟


آن چه برای غذا سازی لازم است

سبزینه: سبزی رنگ برگ ، به سبب وجود ماده ای به نام سبزینه است. گیاهان، غذا را در برگ های خود که در آن ها سبزینه وجود دارد، می سازند .

کربن دی اکسید: کربن دی اکسید، گازی است که در هوا وجود دارد. جانوران، هنگام تنقس کردن ،گاز کربن دی اکسید را از شش ها خارج می کنند. این گاز ها در اثر سوختن چوب و نفت و مواد گوناگون هم تولید می شود.کربن دی اکسید از سوراخ های کوچکی که در برگ وجود دارد ، وارد برگ می شود. گیاه ، برای غذاسازی به کربن دی اکسید نیاز دارد .

آب: خاکی که گیاه را در آن می کاریم ، باید نمناک باشد. ریشه ی گیاه ، تارهای بسیار ظریفی دارد ؛ این تارها آب را جذب می کنند و سپس ، آن را از راه ساقه ، آن را از ساقه ، به برگ می رسانند .  

پیش بینی کنید


خاک: گیاه برای غذا سازی ، علاوه بر آب ، به موادی نیاز دارد که باید آن ها را از خاک بگیرد . مواد لازم برای گیاه ، در آب حل می شوند و پس از عبور از ریشه و ساقه به برگ ها می روند.