งานมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

รายนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวอรุณี         คงสวัสดิ์            ประธาน
2. นางสาวนงนุช        นาคมาศ           กรรมการ
3. นายจักรภพ           เมืองสุวรรณ์    กรรมการ
4. นางสาววิไลภรณ์   ชาวพงษ์          กรรมการ
5. นางสาวเปรมวดี     วันกุมภา           กรรมการและเลขานุการ