คำอธิบายรายวิชาเคมี 3

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา 30223  รายวิชา  เคมีเพิ่มเติม ( เคมี 3 )                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

เวลา  60    ชั่วโมง/ภาคเรียน                      จำนวน    1.5   หน่วยกิต               ภาคเรียนที่  2

………………………………………………………………………………………………………

            สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค  และการเกิดสารเชิงซ้อนกัมมันต์  พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล  หลักของเลอชาเตอลิเอ  สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   สารละลายอิเล็กโทรไลต์     สารละลายกรดและสารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบส  การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ   เปรียบเทียบและคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของ  H3O+  และ  OH- โดยใช้ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบสpH  ของสารละลาย  อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส  สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต  การไทเทรตกรด-เบส   เขียนกราฟของการไทเทรตอธิบายและเขียนสมการเกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดและเบส  ปฏิกิริยาการสะเทิน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ำ  สารละลายบัฟเฟอร์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ     ศาสน์    กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ