Home - Hafan

"God isAngleseyCoastalPath stirring us to take our prayers beyond the walls of our church buildings. As we put feet to our prayers, we’re beginning to pray with huge kingdom-sized hope for entire cities." (From Waymakers website). Prayer walking is a means of interceding not just for our cities but also for our land of Wales.


There is an
international movement of people gathering who would wish to see a blessing over Wales and literally millions of prayer hours have been offered worldwide for our small nation. In recent times, there has been a move of prayer across Anglesey and many hunger to see the hand of God once again reviving our island, its people and its work, as He has so often in times long past.


Anglesey Prayer Walk has grown from a vision given to one of these 'ordinary Christians' living on the island who prayed and sought the Lord: "What would you have me do?" As she prayed she received words and pictures relating to Anglesey. One was of a circle or wheel of prayer revolving around the coast - a sense that the Lord wanted to encircle the island by His Spirit, protecting it from forces without, and blessing the land within (You can read the full story in the attachment on our information page).

Following discussion with a number local church leaders and in obedience to the vision, Christians from all denominations walked and prayed around the Anglesey's coastal path in June 2013, again in 2014 and around its towns and villages in 2015 and 2016.

This year we are inviting Christians across all denominations to join together with Emyr Mathias and Lindsay Hamon who are carrying a full-size cross around the island. See Walk Leaders page for further information.

In this act of faith, we will demonstrate Christ’s call to unite in love and faith, and pray:

“MAY YOUR KINGDOM COME

MAY YOUR WILL BE DONE

ON ANGLESEY.”

This year, there will be an evening of celebration in St Mary's Church Menai Bridge on 10th June at 4.00pm. A list of walk areas and leaders is available on this website, but be encouraged to walk your own walk if you cannot join with us at one of these. You are also warmly encouraged to pray from cars, homes, churches or other ‘prayer houses’ during the week.

Southstacklighthouse
Mae Duw yn ein cyffro i fynd â'n gweddîau y tu hwnt i waliau ein hadeiladau eglwysig. Fel yr ydym yn rhoi ein gweddiau 'ar draed', dechreuwn weddio gyda gobaith mawr y Deyrnas am ddinasoedd cyfan. (O'r wefan Waymakers). Math o eiriolaeth yw hon, nid yn unig ar gyfer ein dinasoedd ond er mwyn Cymru ein gwlad hefyd.

Mae yna fudiad rhyngwladol o bobl sy'n ymgynnull gyda'r dymuniad o weld bendith dros Gymru ac yn llythrennol mae miliynau o oriau o weddi wedi'u cynnig ledled y byd ar gyfer ein cenedl fechan. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn symudiad o weddi ar draws Ynys Môn a newyn i gael gweld llaw Duw unwaith eto'n adfywio ein hynys, ei phobl a'i waith, fel y gwnaeth Ef mor aml yn yr hen ddyddiau.

Mae'r Daith Weddi Môn wedi egino o weledigaeth a roddwyd i un o'r 'Cristnogion cyffredin' hyn sy'n byw ar yr ynys oedd yn gweddïo ac yn ceisio'r Arglwydd: "Beth fuaset Ti'n gofyn imi wneud?" Wrth iddi weddïo fe gafodd eiriau a delweddau oedd yn ymwneud ag Ynys Môn. Roedd un ohonynt fel cylch neu olwyn gweddi oedd yn troi o gwmpas yr arfordir - rhyw ymdeimlad bod eisiau ar yr Iôr amgylchynu'r ynys drwy ei Ysbryd, ei ddiogelu rhag rymoedd tu allan, ac yn bendithio'r tir tu mewn (Gallwch ddarllen y stori lawn yn yr atodiad ar ein tudalen wybodaeth).

Yn dilyn trafodaeth gyda nifer o arweinyddion eglwysig lleol, ac yn unol â'r weledigaeth, wnaeth Gristnogion ar draws yr enwadau
gerddedd ac yn gweddio o amgylch y Llwybr Arfordirol Ynys Môn ym Mis Mehefin 2013, eto yn 2014 ac o amgylch ei threfi a'i phentrefi yn 2015 a 2016.

Eleni rydym yn gwahôdd Cristnogion o bob enwad i ymuno âg Emyr Mathias a Lindsay Hamon fydd yn cario croes faint llawn o amgylch yr ynys. Gweler y Dudalen  Arweinwyr Teithiau am wybodaeth bellach.
 

Dyma weithred o ffydd yng Crist ac unwn mewn cariad a ffydd i weddio;
“DELER DY DEYRNAS,

GWNELER DY EWYLLYS

AR YNYS MÔN.”

Eleni, bydd Oedfa Dathlu gyda hwyr yn Eglwys Santes Fair, Portaethwy ar 10fed Mehefin am 4.00yp. 
Mae yna restr o ardaloedd ac arweinyddion ar gael ar y wefan hon, ond anogir ichi wneud eich taith eich hunain os na chewch ymuno â ni ar un o'r rhain. Anogir ichwi hefyd i weddïo mewn ceir/cartrefi, eglwysi, capeli neu 'dai gweddi' eraill yn ystod yr wythnos