Strona główna‎ > ‎

Szkolenia

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na seminarium dotyczącego tajemnicy zawodowej.

Seminarium „Tajemnica zawodowa i odpowiedzialność za jej naruszenie”

Cel seminarium 
Celem seminarium jest przekazanie jego uczestnikom prawnych i etycznych aspektów wykonywania zawodu terapeuty w kwestii zachowania tajemnicy zawodowej, zwolnień z zachowania tajemnicy oraz odpowiedzialności za jej naruszenie.

Do kogo jest skierowane: 
Seminarium skierowane jest do osób wykonujących zawody związane z udzielaniem pomocy terapeutycznej tj. psychologów, psychoterapeutów, seksuologów.

Termin: 8.12.2012 r., czas trwania 4 godz. 

Miejsce: Warszawa, Uniwersytet Warszawski, sala 3.4, II piętro, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4 

Organizatorzy: Kancelaria prawna LEXMEDI Agnieszka Fiutak, 
                                ul. Sieczna 70 m 22; 03-290 Warszawa 

Patronat medialny: Wydawnictwo Difin 

Ilość uczestników: max 30 osób 

Koszt udziału: 250 zł brutto 

Cena obejmuje: 
§ indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i 2 dni po szkoleniu, 
§ materiały szkoleniowe, 
§ zaświadczenie ukończenia szkolenia, 
§ serwis kawowy. 

Bank: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Konto:  Nr 61 1950 0001 2006 0381 3137 0002 

Wykładowca: Agnieszka Fiutak

Kontakt: Agnieszka Fiutak 
Telefon: 606 629 582 
e-mail: kancelariaLEXMEDI@gmail.com

Program:
9:45 – rejestracja uczestników
10:00 – seminarium 
12:00 – przerwa na kawę 
12:20 – seminarium 
14:20 – zakończenie 

Szczegółowy plan seminarium:
  1. Podstawowe pojęcia oraz zakres tajemnicy zawodowej 
  2. Uregulowania prawne oraz etyczne dotyczące tajemnicy zawodowej 
  3. Przypadki zwolnienia z tajemnicy zawodowej (zgoda pacjenta i osób uprawnionych na naruszenie tajemnicy, tajemnica a niebezpieczeństwo grożące osobom trzecim ze strony pacjenta np. choroby psychiczne etc.) 
  4. Informowanie członków rodziny oraz osób bliskich 
  5. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy 
  6. Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy 
  7. Odpowiedzialność zawodowa w oparciu o kodeksy etyczne za naruszenie tajemnicy. 
                                                            Patroni: 

                           

Warunki uczestnictwa:
PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA
1. Organizatorem seminarium jest Kancelaria prawna LEXMEDI z siedzibą w Warszawie przy ul. Siecznej 70/22, nr NIP 823-139-90-06, REGON 146370241, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać wysyłając e-mail na adres kancelariaLEXMEDI@gmail.com lub telefonicznie na nr 606 629 582. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 r. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa i jednoczesne dokonanie opłaty za udział w seminarium na nr konta podany wyżej. Po odnotowaniu wpłaty Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia wpłaty i udziału w seminarium wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia.. 
4. Na 7 dni przed terminem szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany jego terminu. 
5. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia udziału w szkoleniu i odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty szkolenia lub zostanie wręczona podczas szkolenia. 
6. Cena seminarium obejmuje: udział w seminarium, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz zaświadczenie o udziale w seminarium. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania seminarium. 
7. Rezygnacja z uczestnictwa w seminarium powinna być przesłana w formie listu lub poczty elektronicznej do Organizatora. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 7 dni roboczych i więcej dni roboczych przed rozpoczęciem seminarium (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora), uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed dniem seminarium lub nie zgłoszenia się uczestnika na seminarium, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny szkolenia. 
8. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania seminarium kwota wpłacona za udział w seminarium zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu pocztą elektroniczną przez uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania ww. informacji. 
9. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące seminarium w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. 
10. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.