เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กับประเทศไทย

เป้าหมายหลักของอาฟตาคือส่งเสริมให้เกิดการค้าภายในภูมิภาคอย่างเสรีปราศจาก อุปสรรคทั้งในด้านภาษีและที่มิใช่ภาษี ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม

6 ประเทศมีเป้าหมายการ ลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีเป็น 0 ภายในปีค.. 2010 ในขณะที่ ประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV) มีเป้าหมายการลดภาษีสินค้าเป็น 0 ภายในปี ค.. 2015

ผลด้านบวก

 1. การค้าระหว่างประเทศขยายตัว
 2.  

  อาฟตานับเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้การค้าของไทยกับต่างประเทศ ขยายตัวอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้อาฟ ตา ทำให้การไหลเวียนของสินค้าระหว่างประเทศอาเซียนดำเนินไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น เกิดการพึ่งพา วัตถุดิบและชิ้นส่วนในการผลิตระหว่างกันมากขึ้น และเนื่องจากการเร่งลดอุปสรรคทางการค้า ทั้ง ทางด้านภาษีศุลกากรและที่มิใช่ภาษีศุลกากรภายใต้อาฟตา จึงทำให้สินค้าของอาเซียนมีต้นทุนต่ำ อาเซียนจึงกลายเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มี การลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ กระจายตัวเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

  ประเทศไทยซึ่งมีความได้เปรียบในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาค อาเซียน มีเขตแดนที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม คือ สิงคโปร์และมาเลเซีย เข้า กับประเทศอาเซียนใหม่ คือ ลาว กัมพูชา และพม่า จึงได้รับประโยชน์จากอาฟตาค่อนข้างมาก ประกอบ กับมีแรงงานที่มีฝีมือ มีความละเอียดประณีต มีตลาดภายในประเทศที่มีกำลังซื้อและมีขนาดใหญ่ นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อย่างต่อเนื่อง

  การส่งออกและนำเข้าของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญในระยะ

  10 ปี ที่ก่อตั้งอาฟต้าระหว่างปี 2536 – 2546 นั้น มีการขยายตัวค่อนข้างสูง ในปี 2546 ไทยส่งออกไปยังทั่วโลกเป็นมูลค่า 80,040 ล้าน

  5

  ตารางที่

  1 แสดงการค้าระหว่างประเทศของไทยกับคู่ค้าสำคัญเปรียบเทียบระหว่างปี

  2536-2546

  และ 2547-2548
  รายการ

  ประเทศคู่ ค้า

  มูลค่า

  : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

  ปี

  2536

  ปี

  2546

  ปี

  2547

  ปี

  2548

  อาเซียน

  6,585

  16,486

  21,241

  24,398

  การ

  ญี่ปุ่น

  6,327

  11,356

  13,499

  15,097

  ส่งออก

  สหรัฐฯ

  8,022

  13,596

  15,509

  16,997

  สหภาพ ยุโรป

  6,493

  11,748

  13,816

  14,294

  โลก

  37,325

  80,040

  96,531

  110,953

  อาเซียน

  5,940

  12,489

  15,835

  21,631

  การ

  ญี่ปุ่น

  13,939

  18,074

  22,294

  26,036

  นำเข้า

  สหรัฐฯ

  5,362

  7,093

  7,206

  8,684

  สหภาพ ยุโรป

  7,684

  7,504

  9,074

  10,466

  โลก

  46,163

  75,034

  94,037

  118,190

  Comments