1.2ตลาดและประเภทของตลาด

    1.ความหมายของตลาดในทางเศรษฐกิจ
"ตลาด"(Markat) ในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึง"กิจกรรม" ในการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรวมถึงปัจจัยการผลิต ดดยไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เป็นตลาดดังที่เข้าใจ และไม่จำเป็นต้องพบกันโดยตรง
ระหว่างผู้ซื้อแลพผู้ขาย ดังนั้น การตกลงซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตกลงซื้อขายผ่านการโอนเงินทางธนาคาร จึงจักเป็น"ตลาด"

   2. การจำแนกประเภทของตลาด
 
เนื่องจากตลาดในทางเศรษฐศาสตร์มีความหมายที่กว้างขวาง ดังนั้นทำให้เกณฑ์การจำแนกประเภทของตลาดนั้นมีมากมายตามไปด้วย
   - การจำแนกตลาดามชนิดของผลผลิต แบ่งเป็น
2.1 ตลากปัจจัยการผลิต คือ ตลาดที่มีการขายปัจจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ตลาดวัตถุดิบ ตลาดแรงงงาน
2.2 ตลาดสินค้า คือ ตลาดที่มีการวื้อขายสินค้าและบริการที่มีผู้ซื้อนำไปใช้อุปโภคบริโภคโดยตรง
2.3 ตลาดการเงิน คืตลาดที่มีการซื้อขายสินค้า้างการเงิน

 
Comments