Върховен касационен съдВърховният касационен съд е касационна инстанция и заседава в състави:

.:: от трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго;

.:: на общо събрание на наказателната, гражданската или търговската колегия - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение в наказателното, гражданското или търговското правораздаване;

.:: на общо събрание на гражданската и търговската колегии - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси на гражданското и търговското правораздаване. 

В Закона за съдебната власт са определени следните характерни особености на Върховния касационен съд:

[...]

Чл. 108. (1) Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на Република България.
(2) Седалището на Върховния касационен съд е в София.

Чл. 109. (1) Върховният касационен съд се състои от съдии и се ръководи от председател.
(2) Във Върховния касационен съд има наказателна, гражданска и търговска колегии.
(3) Колегията се ръководи от председателя или негов заместник, който може да председателства съдебни състави от съответната колегия.
(4) В колегиите има отделения. 

[...]

Сред правораздавателната практика на Върховния административен съд се открояват следните актове, имащи значение за юриспруденцията по въпросите на вярата, религията, религиозните общности и вероизповеданията:

.:: Определение ВКС 122/2008
.:: Определение ВКС 634/2008
.:: Определение ВКС 349/2010
.:: Определение ВКС 706/2010