ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Върховният административен съд (ВАС) е част от съдебната система на Република България, едно от нейните върховни съдилища, наред с Върховния касационен съд. Той е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София.
Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на страната.

ВАС е касационна инстанция относно законосъобразността на административните актове. Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона.

По силата на чл. 125 от Конституцията, ВАС осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.
Нормативната уредба относно структурата, състава и правомощията на съда се съдържа в Конституцията на РБ, Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията на Върховния административен съд, а също и в АПК и ГПК.

Във Върховния административен съд са налични две съдийски колегии, в които се намират общо осем отделенияи се заседава в състави от:

.:: трима съдии - когато се произнася като първа инстанция по спор за законосъобразността на предвидените в закона административни актове, или на подзаконови нормативни актове (с изключение тези на общинските съвети), както и когато се произнася като касационна инстанция по решение, постановено от административен съд;

.:: петима съдии - когато се произнася като касационна инстанция по първоинстанционно решение на тричленен състав на ВАС; когато разглежда искане за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав на ВАС, както и когато решава спор за подсъдност между административен съд и тричленен състав на ВАС;

.:: седем съдии - когато разглежда искане за отмяна на влязло в сила решение на петчленен състав на ВАС, с изключение на решенията, постановени по оспорване на подзаконов нормативен акт;

.:: общо събрание на колегията - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение в административното правораздаване; общо събрание на колегиите - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси в административното правораздаване.

.:: общото събрание на колегията се състои от съдиите в нея. То се провежда при кворум повече от половината от съдиите от колегията.

Производствата пред ВАС са регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 12.07.2006 г.

Административното производство е двуинстанционно. Върховният административен съд може да действа като първа съдебна инстанция по чл. 145 и сл. от АПК. Решението на тричленния състав на ВАС като първа инстанция подлежи на обжалване пред петчленен състав на съда. Касационните решения на съда са окончателни и не подлежат на обжалване.