ЕСПЧ е правораздавателна институция на Съвета на Европа, създадена с влизането на  Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. (наричана още Европейска конвенция по правата на човека - ЕКПЧ или ЕКЗПЧОС) в сила. Седалището на съда е в Страсбург, Франция. 

ЕСПЧ е орган към Съвета на Европа, юрисдикцията на който се разпространява върху всички държави-членки на Съвета на Европа, ратифицирали Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и включва всички въпроси, отнасящи се до тълкуването и приемането на Конвенцията във връзка с международни дела и жалби на отделни лица.

Съдът е създаден на 1 ноември 1998 г., замествайки съществуващите по това време механизми, които включват Европейската комисия по правата на човека (създадена през 1954 г.) и Европейския съд по правата на човека, създаден през 1959 година. Новият формат на Съда е резултат от ратификацията на Протокол 11 за изменение на Конвенцията, която е ратифицирана през ноември 1998 година.

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е в сила от 1992 година в България, когато страната го ратифицира. В момента България е на едно от първите място по подадени жалби на глава от населението. 

Към Министерството на правосъдието съществува Дирекция “Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека”. Тя е ресорен орган, който осъществява процесуалното представителство на Република България пред ЕСПЧ.