Последна актуализация - 04.04.2013 г.

Съдържанието на проекта "Правосъдие и вероизповедания" - Правосвер обхваща съдебната практика на съдилищата в България - Конституционния съд (КС), Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и др. както и тази на Европейския съд за правата на човека в Страсбург относно вероизповедната тематика, станала предмет на тяхното правораздаване. В съдържанието на проекта са включени и текстовете на решенията на Комисията за защита от дискриминация, които се отнасят до неравнопоставеност по религиозен принцип. По своята същност тези актове не са съдебни решения по смисъла на изначалното правораздаване, но тяхното обжалване пред Върховния административен съд несъмнено дава възможност за изработване и натрупване на съдебна практика по въпросите на дискриминацията във вероизповедно отношение.

Базата данни е организирана в раздели по отделни съдилища и подраздели със самите съдебни решения. Проектът е започнат в началото на Февруари 2011 г. и ще се развива постепенно и последователно, без определен краен срок, като целта му е да обхване възможно най-голяма част от правораздавателната практика относно вярата, религията, религиозните общности и вероизповедния светоглед, като към момента не може да претендира за изчерпателност. Издирването, сортирането и включването на всеки отделен правораздавателен акт е въпрос на значителна трудоемкост и времетраене, най-вече поради причини, свързани с липсата на тематични сборници по съдопроизводство или отделни специализирани научни регистри на юриспруденцията в България.

Една от най-важните характеристики на проекта е да осигури бърз и точен достъп до съдържанието на текстовете на съдебните актове, отнасящи се до вероизповеданията както и да предостави възможности за търсенето на отделна терминология или цели пасажи в сайта.

По този начин проектът би могъл да бъде полезен за научни изследователи, съдилища, държавни органи, правозащници, представители на вероизповеданията, не на последно място и за вярващи или служителни на религиозните общности. 

Проектът, както вече се спомена, не предвижда конкретен краен срок, до който ще се актуализира и затова е заложен като дългосрочна инициатива, която ще се обновява при оповестяване на нови актове на правосъдието по темите на вероизповеданията в България. Едва след събирането и публикацията на по-голямата част от съдебната практика по дела, свързани с вярата, религията, религиозните общности и вероизповеданията би било възможно изработването на един азбучен тематичен регистър на правораздавателната практика, който да дава възможност за структурирано и систематично групиране и търсене в базата данни. Това би улеснило сравнителния анализ на аналогичните и противоречащи си мотиви на различните правосъдни институции и би способствало за дългосрочното приближаване на юриспруденцията към уеднаквяване на приложението на законодателните актове по споменатите дела.

Поради необходимото време за техническа обработка на базите данни и поради процесуални предпоставки, свързани с влизането на съдебните решения в сила, в някои случаи е възможно известно забавяне на публикациите им.

Приятно ползване!